Searched for: subject%3A%22openbaar%255C+vervoer%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Boersma, A.M. (author), van Arem, B. (author), Rieck, Frank (author)
Dit rapport is een uitwerking van de casestudy Appelscha welke is uitgevoerd in het kader van werkpakket 7 van het STAD project. Het STAD project bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen. Werkpakket 7 focust binnen het project op de...
report 2017
document
Van der Meijs, P.R. (author)
A research is conducted into the applicability of different Bus Rapid Transit (BRT) configurations. Based on knowledge acquired from researching a set of reference systems a BRT design model is formulated. This model is subsequently implemented into a tool, the BRT design scanner. This scanner provides the possibility to investigate, based on...
master thesis 2015
document
Yap, M. (author), van Oort, N. (author), van Nes, R. (author), van Arem, B. (author)
Ondanks het belang van robuuste openbaar vervoer netwerken, wordt dit onderwerp door wetenschap en praktijk nog niet volledig vanuit een reizigersperspectief benaderd. Traditioneel wordt robuustheid vanuit een mono-level perspectief benaderd: voor elk netwerk op een bepaald functioneel niveau apart. Dit onderzoek analyseert het totale multi...
journal article 2015
document
Van Oort, N. (author), Van Leusden, R. (author), Brands, T. (author)
journal article 2014
document
Lakenman, P.L. (author)
Stedelijke en regionale opgaven, lokaal ruimtelijke opgaven, volkshuisvestingsopgaven en infrastructurele opgaven (bijvoorbeeld: waterbergingsopgaven en hoogwaardig openbaar vervoer opgaven) zijn allen gecompliceerde en belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Stedenbouwkundig ontwerpen en ruimtelijke planning worden meer en meer integrale...
master thesis 2013
document
Veerman, M. (author)
Architectural Engineering dubbel afstudeertraject Architectuur + Bouwtechnologie. A: Transferium met als technische fascinatie grote overspanningen BT: Optimalisatie dubbel gekromde constructie naar het eigen gewicht en de wind en het ontwerpen van een generieke constructiemethode voor complexe knopen.
master thesis 2012
document
Zijlstra, S. (author)
De Vinex-locaties zijn tot stand gekomen als uitvloeisel van de vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX), een traject dat loopt vanaf eind jaren tachtig. Inmiddels is de vijfde nota ruimtelijke ordening aangenomen, maar is de uitvoering van de VINEX nog niet ten einde. In dit onderzoek is de uitvoering van de VINEX geevalueerd. De relatie...
master thesis 2005
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Tromp, J.P.M. (author), Schrijver, J.M. (author)
Automatische Voertuiggeleiding in het Collectieve Openbaar Vervoer is een manier om op kosten, vooral op personeelskosten, te besparen. Er is intussen een groot aanbod aan nieuwe automatische vervoersystemen maar er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden bij de bestaande systemen. In deze studie is op basis van technische...
report 2002
document
Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van Peeters Advies en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het collectief openbaar vervoer kampt met grote financiële tekorten, welke gedekt worden door subsidies van de overheid. De tekorten zijn met name groot bij het stads- en streekvervoer. Eén van de...
report 2000
document
Priemus, H. (author), Konings, R. (author)
Publicatie in samenwerking met Onderzoeksschool TRAIL in opdracht van: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vervoersautoriteiten Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) Beleidsorgaan Openbaar Vervoer (BOV)
book 1999
document
Hansen, I.A. (author), Muller, T.H.J. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Delft, Dienst Stadsontwikkeling. Bij de bestaande reisinformatie-, voertuigdetectie- en verkeersbeheersingssystemen van het openbaar vervoer te Delft ontbreekt volledig de actuele, dynamische reisinformatie. Vertragingen worden niet geregistreerd, zodat de vervoerbedrijven niet efficiënt kunnen bijsturen en de...
report 1998
document
Hansen, I.A. (author), Muller, T.H.J. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Delft, Dienst Stadsontwikkeling. Bij de bestaande reisinformatie-, voertuigdetectie- en verkeersbeheersingssystemen van het openbaar vervoer te Delft ontbreekt volledig de actuele, dynamische reisinformatie. Vertragingen worden niet geregistreerd, zodat de vervoerbedrijven niet efficiënt kunnen bijsturen en de...
report 1997
document
Stoker, E. (author)
De steeds maar toenemende vraag naar hoogwaardig openbaar vervoer en de wens om het exploitatietekort van het openbaar vervoer te verkleinen betekenen een toenemende aandacht voor automatische systemen voor personenvervoer zogenaamde people movers. Het lijkt alsof dit een nieuwe ontwikkeling is, niets is echter minder waar. De eerste ideeën en...
master thesis 1997
document
Vonk, F. (author)
Na een uitgebreide verkenning van het onderwerp bleek dat er nog geen model bestaat dat de effectiviteit van fiets en openbaar vervoer bevorderende maatregelen kan meten. De huidige verkeersmodellen hebben voor dit doel meestal twee grote nadelen: • Er wordt bij de keuze van het vervoermiddel slechts met twee kenmerken van een verplaatsing...
master thesis 1997
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van de Rotterdamse Elektrische Tram. In het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten functioneert in Rotterdam sinds 1 april 1994 het 'Vervoer-op-Maat'-systeem. Dit systeem biedt (o.a.) deur-tot-deurvervoer via een combinatie van opgeroepgestuurde voertuigen binnen een achttal districten en de volgens een starre...
report 1995
document
Roedoe, A. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Voor het stedelijke gebied van Haarlem is een studie gedaan naar de kwaliteit van verschillende openbaar-vervoernetconcepten. Daarbij is gebruik gemaakt van het Systed-toetsingsmodel. Naast het optimaliseren van het openbaar-vervoernetconcept is ook onderzocht wat het...
report 1995
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag, de Gemeente Delft en de Kamer van Koophandel Den Haag. Nadere studie naar de TU-variant heeft uitgewezen dat deze tracé variant van de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol ruim voldoende toekomstwaarde biedt. Op korte termijn (tot 2000 a 2010) kan door de lagere vervoerprognoses worden...
report 1995
document
Erkens, A. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Rijswijk. Ter verbetering van de verbinding per openbaar vervoer tussen Den Haag en Rijswijk Steenvoorde zijn plannen gemaakt voor de aanleg van een tramlijn over de Burgemeester Elsenlaan en door de Plaspoelpolder. Op basis van het in Den Haag en omstreken gebruikte vervoermodel, het AVVO-model van DHV, is...
report 1994
Searched for: subject%3A%22openbaar%255C+vervoer%22
(1 - 20 of 42)

Pages