Searched for: subject%3A%22overslag%22
(1 - 19 of 19)
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en bleek bij de landelijke toets op veiligheid een “onvoldoende” te scoren op het toetsspoor “Hoogte”. Een oplossing wordt...
report 2013
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en is onvoldoende hoog. Een van de mogelijkheden om de golfoploop te beperken wordt gezocht in de toepassing van een...
report 2012
document
Exalto, R. (author)
De verwachting is dat in de nabije toekomst ruimtetekort ontstaat in de haven van Rotterdam. Als gevolg van dit ruimtetekort in combinatie met de onzekere ontwikkelingen in het grensgebied tussen stad en haven neemt de vraag naar tijdelijke en flexibele infrastructuur toe. Met name de behoefte om op tijdelijke basis flexibele ruimte te...
master thesis 2002
document
Connekt (author)
other 2002
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
document
Corver, A.W.F. (author)
master thesis 2000
document
ter Brugge, R. (author), Dunnewold, W. (author)
report 1995
document
Van Ooijen, D.C. (author)
Het advies betreft een beoordelingof een versterkte grasmat op het binnentalud van de tuimeldijk op de Afsluitdijk voldoet aan de eisen van de Deltacommissie. Daartoe is de hydraulische belasting van het binnentalud geschematiseerd en vergeleken met de ontwerplijn van het CIRIA-rapport 116, dan wel met de daarvoor uitgevoerde afstroomproeven....
report 1993
document
Koster, M.J. (author)
1. In deze nota is enkel ingegaan op het aspekt "benodigde hoogte" van de zeewering. Er zijn meer kriteria waaraan een zeewering dient te voldoen, zoals: standzekerheid, piping, grondmechanische stabiliteit, stabiliteit van de bekleding, etc. 2. De gehanteerde randvoorwaarden en methoden om deze door te rekenen naar de uiteindelijke zeewering te...
report 1992
document
Koster, M.J. (author)
In deze nota worden de resultaten gepresenteerd van overslagberekeningen inzake de zeewering te Harlingen. Hierbij speelt de hoogte van de zeewering een centrale rol. De huidige hoogte van de zeewering voldoet niet aan de normen gesteld door de Deltacommissie. Deze nota beschrijft de technische achtergronden en gehanteerde methoden. De zeewering...
report 1992
document
Johanson, J.C.P. (author)
In deze nota wordt aandacht besteed aan een gedeelte van de waterkering te Harlingen. De kruinhoogte wordt gedimensioneerd en de totale hoeveelheid overslag, die tijdens een maatgevende storm optreedt, wordt berekend. Dit rapport is een deel-nota, de gehele problematiek wordt verwoord in nota WBA-N-92032, "Overslagberekeningen zeeweringen te...
report 1992
document
Lindenberg, J. (author)
1. In opdracht van Rijkswaterstaat is een oriënterende studie uitgevoerd naar de effecten voor het binnentalud van een dijk bij gemiddelde overslagdebieten van 0,1 l/s/m1, 1 1/s/m' en 10 1/s/ra'. Er werd uitgegaan van golfcondities welke in het Benedenrivierengebied kunnen optreden. Tijdens de studie werd speciale aandacht besteed aan de...
report 1988
document
Van Beurden, I.J.C.A. (author)
Momenteel worden dijktafelhoogten deterministisch berekend voigens de richtlijnen van de Deltacommissie. Een nieuwe ontwikkeling is de berekening op probabilistische wijze. Deze probabilistische berekeningen worden momenteel uitgevoerd met als criterium de golfoploop die door 2% van de golven wordt overschreden, zoals eveneens bij de...
master thesis 1988
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In het kader van de studie naar de veiligheid van de Afsluitdijk wordt in dit rapport een berekening gepresenteerd van oploop en overslag tegen de Afsluitdijk. De berekeningen zijn met een nivo-2 AFDA methode op probabilistische wijze uitgevoerd, met als resultaat de overschrijdingslijnen van verschillende berekeningen. Alvorens met de...
report 1987
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Burger, A.M. (author)
Verslag van modelonderzoek op ware grootte in de Deltagoot van een Friese zeedijk.
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
document
Beck, F.H.A. (author)
In dit afstudeerwerk wordt de mogelijkheid onderzocht van een overslagplaats op open zee voor zeer grote olietankschepen. Gezien de zeer snelle groei in grootte van deze schepen en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke diepte van de verschillende havens lijkt het vestandig de mogelijkheid van andere oplossingen voor het ontvangen van...
master thesis 1970
document
Edelman, T. (author)
Reeds een globale inspectie, welke direct na de stormramp van 1 februari 1953 werd gehouden, bracht aan het licht, dat over het algemeen de buitenbelopen van de dijken in het zuidwestelijke rampgebied weinig waren beschadigd, in tegenstelling met de kruin en het binnenbeloop, welke op uitgebreide schaal waren vernield . Het typische beeld, dat...
report 1958
Searched for: subject%3A%22overslag%22
(1 - 19 of 19)