Searched for: subject:"pneumatisch"
(1 - 13 of 13)
document
Hekman, E.E.G. (author)
Er bestaat een technisch prototype van een myo-elektrisch bestuurde, pneumatisch bekrachtigde kinderhandprothese. Gewenst is dat een klinisch prototype wordt ontworpen, dat wil zeggen een prototype dat door een patient gedragen en getest kan worden. Dit rapport is een verslag van de werkzaamheden die hebben geleid tot een nieuw ontwerp. Na een...
master thesis 1987
document
Zult, P.G. (author)
Er is een theoretisch model opgesteld van de omzetting van een pulsvormig elektrisch ingangssignaal in een pneumatisch duursignaal door een hittedraadklep gekoppeld aan een pneumatisch relais. Daarna is onderzocht hoe de parameters van het model dienen te worden gekozen voor een minimaal energieverbruik per schakeling, terwijl tevens is getracht...
master thesis 1981
document
Eijkemans, R. (author)
Bij de pneumatische bekrachtiging van pro/ortesen is een laag energieverbruik belangrijk. In dit rapport wordt aangetoond dat theoretisch een belangrijke energiewinst te verkrijgen is door het gas in de motor te laten expanderen. De ontwikkeling van het pneumatische logika-circuit dat nodig is voor een dergelijke expansie wordt besproken. De...
master thesis 1980
document
Zwart, O. (author)
Voor een experimentele driegreep met twee onafhankelijk werkende lineaire pneumatische motoren worden een aantal besturingen ontworpen en onderzocht. Deze besturingen worden met geminiaturiseerde pneumatische logikakomponenten opgebouwd. De drie meest eenvoudige besturingen ondergaan, tesamen met de hand een aantal testen, waaruit blijkt dat het...
master thesis 1979
document
Schaap, H.A. (author)
In dit verslag wordt een ontwerp gegeven van een piëzo-elektrisch aangedreven pneumatische voorstuurklep. Belangrijke eisen hierbij zijn: minimale stuurspanning, minimale stuurenergie, minimale afmetingen en een schakeltijd van minder dan 20 msek. Om te komen tot een gefundeerd ontwerp wordt achtereenvolgens het gedrag van de motor, klep en...
master thesis 1978
document
Van Dijk, E.J. (author)
Na een vorig onderzoek, waarin gemeten werd in een vaste opstelling, bestond een gematigd optimisme t.a.v. de toepasbaarheid van een spierhardheidsopnemer voor het sturen van een pneumatiese protese. Deze opnemer wordt met een konstante kracht op de spier gedrukt en levert een mechanies signaal. In dit onderzoek is nagegaan of het ontstane...
master thesis 1976
document
Van Hooreweder, G.J.O.G. (author)
De verschillende stadia van het onderzoek on uiteindelijk tot een suksesvol ontwerp te konen van een elektro-pneumatische omzetter zijn weergegeven. Het toepassingsgebied, de elektrische sturing van pneumatisch bekrachtigde pro- en orthesen, stelt bijzondere eisen voorop zoals kleine responsiesnelheid, laag stuurvermogen, geringe afmetingen en...
master thesis 1975
document
Roodbergen, S.P. (author)
Hoofddoel van dit onderzoek is: het omlaagbrengen van elektrische energieverbruik bij een elektro-pneumatische omzetting voor prothesebesturing. Eisen hierbij zijn: voldoende pneumatisch uitgangssignaal en voldoende snelle responsie. De omzetter is onderverdeeld in klep en klepmotor. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op vermindering...
master thesis 1974
document
Roeterdink, J.A. (author)
Dit verslag beschrijft de konstruktie en de ontwikkeling van een elektro-hydraulische aan/uit klep, te gebruiken in een hydraulisch-pneumatische armprothese. De klep is gekompenseerd tegen veranderende voedingsdruk en motordruk; hierdoor kan de afdichtkracht klein gehouden worden (0,85 N), De klep wordt gestuurd door een zgn. hittedraad. Voor de...
master thesis 1970
document
Pistecky, P.V. (author)
Een elektro-thermische klep is geoptimaliseerd naar minimaal elektrisch ingangsvermogen bij een maximale tijdkonstante van 100ms. Uit een opgesteld mathematisch model van deze klep volgen de belangrijke parameters voor zijn konstruktie. Een kleine sluitkracht werd zowel door het toepassen van een nieuwe uitvoering van de klepzitting kombinatie...
master thesis 1970
document
Harrewijne, A. (author)
Als voortzetting van de aktiviteiten in de pneumatische logika van het laboratorium voor meet- en regeltechniek is een miniatuur logika-element geconstrueerd en gefabriceerd. De benodigde onderdelen kunnen met eenvoudige middelen vervaardigd worden. De noodzakelijke hoge nauwkeurigheid kan zonder veel moeite verkregen worden. De zeer nauwkeurige...
master thesis 1968
document
De Boer, J.H. (author)
Om te voldoen aan het eerste gedeelte van de opdracht is een onderzoek ingesteld naar de in de literatuur beschreven pneumatische logica-elementen met bewegende of vervormbare delen. De resultaten daarvan zijn in dit verslag neergelegd. Bij dit onderzoek werd gestreefd naar volledigheid: er is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van...
master thesis 1964
document
Dekker, D. (author)
Uit de energiebeschouwingen blijkt, dat bij prothesebesturing alleen CO2 onder hoge druk in elektriciteit, opgeslagen in zilver-zinkaccu' s, in aanmerking komen als energiebron. De keuze uit deze twee mogelijkheden kan eerst gedaan worden nadat voor beide energievormen een bewegingssysteem gemaakt en getest is. Voor het gebruik van CO2 is een...
master thesis 1964
Searched for: subject:"pneumatisch"
(1 - 13 of 13)