Searched for: subject%3A%22probabilistisch%22
(1 - 20 of 20)
document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
Calvert, S.C. (author), Taale, H. (author)
Dit artikel gaat in op de noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses. Het artikel laat aan de hand van literatuur en een case study naar DRIP’s de risico’s van het negeren van variaties in het verkeer bij de verkeersmodellering zien.
journal article 2014
document
De Vlieger, J. (author)
De Maas kent een aantal waterbouwkundige kunstwerken die het einde van hun ontwerp levensduur van 50 tot 100 jaar naderen. Het is daardoor van belang te bepalen wat de huidige conditie van de kunstwerken is om de betrouwbaarheid van de Maascorridor te waarborgen. Om de huidige conditie van de kunstwerken te bepalen, dienen de constructieve...
master thesis 2011
document
Jansen, M. (author), van Ledden, M. (author)
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat om de vijf jaar de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen vaststellen. Voor de IJssel- en Vechtdelta gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden waarop de primaire waterkering getoetst moeten worden. Hiervoor moet als onderdeel van een...
report 2005
document
Geerse, C.P.M. (author)
In de Wet op de Waterkering staat aangegeven dat de minister van Verkeer en Waterstaat elke vijf jaar hydraulische randvoorwaarden publiceert ten behoeve van het toetsen van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland. De meest recente hydraulische randvoorwaarden zijn vastgesteld in 2001 en gepubliceerd in een boekwerk dat vaak...
report 2003
document
Klein Breteler, M. (author), De Rijke, W.G. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in dit verslag een veiligheidsfilosofie uitgewerkt. Constructies met een zetting op een granulair filter, die bovendien bij extreme golfbelasting falen door het uitlichten van een steen uit de toplaag, worden hier voornamelijk beschouwd. Er...
report 1991
document
Yap, H.H. (author)
In het verleden richtte men zich voor het vaststellen van ontwerppeilen voor kunstwerken waarmee de verdediging tegen stormvloeden werd beoogd, geheel naar de hoogten van de stormvloed standen zoals die uit de waarnemingen bekend waren. Na de introductie van de probabilistische norm door de Delta commissie ten aanzien van de veiligheid van...
master thesis 1988
document
Van Beurden, I.J.C.A. (author)
Momenteel worden dijktafelhoogten deterministisch berekend voigens de richtlijnen van de Deltacommissie. Een nieuwe ontwikkeling is de berekening op probabilistische wijze. Deze probabilistische berekeningen worden momenteel uitgevoerd met als criterium de golfoploop die door 2% van de golven wordt overschreden, zoals eveneens bij de...
master thesis 1988
document
Abbenhuis, A.H. (author), Van Royen, S.H. (author)
Sedert enige tijd wordt een gemeenschappelijke studie verricht door de TU-Delft, Rijkswaterstaat, en Delta Marine Consultants te Gouda naar een nieuw type oeververbinding, de zwevende tunnel. Een zwevende tunnel (zwunnel) bestaat uit een tunnelbuis met een resulterend opdrijvend vermogen. De tunnelbuis wordt m.b.v. kabels en ankers op een diepte...
master thesis 1987
document
Van Dijk, S. (author), Versluijs, P.W. (author)
Dit rapport bevat 5 deelrapporten waarin aanzet wordt gegeven tot het probabilistisch ontwerpen van breasting dolphins. Deelrapport 1: vergelijking afgeleid aanmeren schip Deelrapport 2: afmeermanoeuvres Deelrapport 3: metingen met geodimeter Deelrapport 4: numeriek model afmeren van een schip Deelrapport 5: faalkans
master thesis 1986
document
Bruinsma, J. (author)
In deze nota wordt de probabilistische niveau 3 Monte Carlo methode beschreven t.b.v. het bepalen van de veiligheid van duinen. Tevens worden enige berekeningen gepresenteerd m.b.v. de ontwikkelde komputerprogrammatuur PROBAF.
report 1985
document
Oosting, J. (author)
In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als een meerbalk een constructief ( deterministisch ) ontwerp gemaakt,...
master thesis 1985
document
Oosting, J. (author)
Dit verslag bevat de voorstudies en de eerste opzet van de hoofdstudie. In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als...
master thesis 1984
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Meermans, W. (author)
report 1983
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Stuip, J. (author)
In deze cursusbijdrage wordt aangegeven hoe, op grond van enkele recente ervaringen, met grote waterbouwkundige werken het realisatieproces bij voorkeur kan verlopen. De diverse fasen in het realisatie proces worden kort toegelicht. Bij de behandeling van de vormgevende fase wordt de invloed van o.a. de persistentie van belastingen en sterkte en...
report 1980
document
Vrijling, J.K. (author)
De beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van riskante aktiviteiten heeft twee kanten: enerzijds de maatstaven die de bevolking aanlegt, anderzijds de objectieve methoden ter bepaling van de gevo1gen van ongewenste gebeurtenissen en de kans daarop. Vooral de tweede kant van het probleern zal het werkgebied van de ontwerpende civiel...
report 1980
document
Vrijling, J.K. (author)
report 1980
document
Huisman, P. (author)
Bij het ontwerpen van projecten moet de ingenieur beslissingen maken. Beslissingen ten aanzien van situering, type en afmetingen, niet slechts van het geheel, maar ook van onderdelen en details. Vroeger werden deze beslissingen op het gevoel genomen, maar dit moet vervangen worden door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit moet gedaan...
master thesis 1966
Searched for: subject%3A%22probabilistisch%22
(1 - 20 of 20)