Searched for: subject%3A%22refractie%22
(1 - 10 of 10)
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijkingen, lineare theorie, dispersierelatie, niet-lineaire theorieen, terugkaatsing, breking en oploop tegen een helling, diffractie.
lecture notes 1986
document
van Heeteren, J. (author)
Rekenprogramma voor doorrekenen van golven van diep naar ondiep water, rekening houdend met energieverliezen door wrijving en percolatie, refractie en energietoevoer door wind.
report 1979
document
Blonk, C.M.J. (author)
De laatste jaren is de kust aan de noordwest kant van het eiland Texel nogal wat achteruitgegaan. Thans is dit zover gevorderd dat er iets aan gedaan moet worden. Deze erosie wordt veroorzaakt door golven en stroming. In het hoofdontwerp wordt dit zandverliesberekend uit Lodingkaartenen wordt er getracht rtit zandverlies ook theoretisch te...
master thesis 1978
document
Groen, P. (author), Dorrestein, R. (author)
Beknopt boekje met de basisprincipes van zeegolven, zeegang en deining, golfgroei, basisvergelijkingen en het gedrag van golven in ondiep water (refractie, diffractie, golfbreking)
report 1976
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 1976
document
De Bruyne, J.M. (author), Van Drunen, A.F. (author)
Elk werkeiland blijft ongeveer een jaar in gebruik. Dit is de reden dat het onverdedigd gelaten wordt. Het gevolg hiervan is dat de taluds van het zandlichaam vrij flauw zullen zijn. Aangezien nietbekend is hoe een zandtalud onder deze omstandigheden zal zijn, wordt uitgegaan van een helling van 1:20. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat...
master thesis 1971
document
Van Loenen, G. (author)
Ondezoek naar de invloed van de bodemmorfologie van de voordelta van het Amelander zeegat op het golfbeeld. Er is een refractieberekening uitgevoerd voor de ongestoorde kust. Bij een eventueel gereedkomen van een binnenwaarts gelegen dam tussen Ameland en Terschelling zal deze berekening alleen de eerste tijd na de afsluiting nog gelden
master thesis 1969
document
Van Goor, P.C. (author)
Een verstoring van het golfpatroon voor een zandige kust zal een verandering van het langstransport en later een andere evenwichtsstand Van de kust veroorzaken. Dit onderzoek heeft betrekking op het golfpatroon achter een golfbreker loodrecht op de kust. In het schaduwgebied vlak bij de kop zal diffractie ontstaan, terwijl in het hele gebied...
master thesis 1968
document
Behrens, H.W.A. (author), Zwols, A. (author)
Er is onderzoek gedaan naar de sedimentbeweging ten gevolge van golven en getijstromen voor de mond van het Haringvliet. Het vooronderzoek is alleen gedaan door A Zwols; "Een onderzoek naar de invloed van golven op de mond van het Haringenvliet". Behrens heeft ook een eigen vooronderzoek gedaan over spiraalstromen, maar deze is los upgeload bij...
master thesis 1968
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
Searched for: subject%3A%22refractie%22
(1 - 10 of 10)