Searched for: subject:"revetments"
(1 - 20 of 135)

Pages

document
Hähne, K. (author)
The effect of roots of grass and other vegetation on the strength of a clay and sand slope, as used in dikes and revetments. Focus on shear stress.
report 1991
document
Peters, D.J. (author)
Het project betreft het beproeven van teenconstructies met een horizontale kracht. De gedachte daarbij is dat deze kracht de belasting representeert die de bekleding uitoefent op de teenconstructie indien deze naar beneden glijdt en tegen de teen gaat rusten. Er zijn twee locaties beproefd. Op één locatie bestaat de teenconstructie uit een rij...
report 2008
document
Anonymous, A. (author)
Standard for the design of revetment and shore protection in inland navigation canals.
report 2008
document
Tuan, T.Q. (author)
The coastal structures are of great variety both in type and function. Among those, dike in association with revetrnent is being regarded as the most typical measure for shore proteetion because of its relative importance and economical feasibility. Recently, a broad knowledge on the design concept of these types of structure has been developed...
report 1999
document
Høeg, K. (author)
P r e f a c e This book describes Norwegian and international experience and practice with the use of asphaltic concrete cores for embankment dams. The properties of asphaltic concrete can, within fairly wide limits, be tailored to satisfy specific dam design requirements. This is an important aspect and advantage of using bituminous cores in...
report 1993
document
Kerkhoven, R.E. (author)
Since 1945 and particularly after the flood in 1953 new means were developed to accelerate the construction of hydraulic engineering projects in the Netherlands. This development was initially related to paving sand dikes with durable materials. The available knowledge of the mechanical properties of asphaltic mixtures and the experience with...
report 1965
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
In het najaar van 2003 zijn proevenseries uitgevoerd in de Deltagoot voor het vaststellen van de stabiliteit van basalt en Basalton (Eysink en Klein Breteler, 2003). Door de golven is toen tijdens een proef één basaltzuil uit de bekleding gelicht. Bij een andere proef is één basaltzuil gedeeltelijk (8,5 cm) omhoog gekomen. Hoewel het uitgelicht...
report 2005
document
Peters, D.J. (author)
This report studies clamping phenomena in placed revetments on the Dutch dikes. One of the reasons of placing stones is that the stability of the single stones increases. Pull–out tests on single stones show a strength up to 10 times the single stone weight. In present standardized design methods for placed revetments there is no significant...
report 2003
document
Van Herpen, J.A. (author)
Na twee jaar gebruik van de leidraad geven signalen uit de "praktijk" aan dat voor sommige aspecten meer achtergrondinformatie is gewenst. Tevens hebben inmiddels nieuwe inzichten vorm gekregen en zijn resultaten uit onderzoek'beschikbaar gekomen. Daarom heeft werkgroep4 "Dijkbekledingen" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,...
report 1987
document
Piontkowitz, T. (author)
A large number of the dikes in the North Sea and Baltic Sea regions are covered with grass that is exposed to hydraulic loading from waves and currents during storm surges. During previous storm surges the grass cover layers often showed large strength and remained undamaged. A clear physical understanding of the failure of grass cover layers...
report 2009
document
Mourik, G.C. (author), Klein Breteler, M. (author)
Steenzettingen boven de stilwaterlijn (bijvoorbeeld toetspeil) ondervinden een veel kleinere belasting dan steenzettingen onder de waterlijn. Hiervoor zijn globale invloedsfactoren opgenomen in Steentoets op basis van enkele Deltagootproeven, maar deze houden nog geen rekening met de invloed van een berm in het talud. Om een breder toepasbaar...
report 2011
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het huidige verslag beschrijft de resultaten van Deltagootproeven, gericht op de reststerkte van de toplaag, die gedefinieerd is als de tijd vanaf initiële schade totdat de toplaag over vele vierkante meters beschadigd is geraakt en de ondergrond begint uit te spoelen. Het onderzoek beperkt zich tot datgene wat met een geringe inspanning aan...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het onderzoek is er op gericht het bezwijkgedrag van steenbekledingen onder langdurige golfaanval te kunnen vergelijken met het gedrag onder kortdurende golfaanval. In het onderhavige onderzoek zijn vier type steenzetting op een talud van 1:3,5 onderworpen aan een langdurige golfbelasting in de Deltagoot, namelijk: • Basalton (D = 20 cm; Delta =...
report 2005
document
Dorst, C.J. (author)
Design guide for stone pitchings. The following subjects are covered in this report: - Construction - Failure Mechanisms - Stability of individual elements - Transport of material - Sliding - Design of other construction parts - Required parameters
report 2004
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is onderzocht of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Doordat de thans leverbare typen zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ieder specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen de golfoploop goed. Dit onderzoek is uitgevoerd...
report 2016
document
Skafel, M.G. (author)
This study was undertaken to provide Terrafix Erosion Control Products Inc. with experimental data on the stability of their block systems when subjected to wave attack. The Terrafix block system is one of many different schemes developed over the years to protect revetments from wave attack. Systems as varied as rip rap, asphalt, tires,...
report 1979
document
Klein Breteler, M. (author)
Het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen heeft tot nu toe veel nieuwe kennis opgeleverd. Een van de manieren om deze kennis beschikbaar te stellen aan gebruikers is door middel van een gebruiksvriendelijk computerprogramma waarmee steenzettingen getoetst en ontworpen kunnen worden. In het onderhavige verslag is gedetailleerd...
report 2009
document
Mourik, G.C. (author)
Het is gebleken dat onder sommige omstandigheden de belasting volgens Steentoets veel dieper onder water aangrijpt op een steenzetting, dan in werkelijkheid het geval is. Dit is het geval bij ondiepe voorlanden en relatief lange golven, zoals dat veel langs de Waddenzeekust voorkomt. Dat leidt ertoe dat de berekende maatgevende waterstand soms...
report 2011
document
Blom, J.A.H. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
document
Pilarczyk, K.W. (author), Eversdijk, P.J. (author), Kant, G. (author)
Inventory of the status of the sea dikes in the Red River Delta (northern Vietnam) partly as preparation for improvement works subsidized by the world food program.
report 1996
Searched for: subject:"revetments"
(1 - 20 of 135)

Pages