Searched for: subject%3A%22rijkswaterstaat%22
(1 - 20 of 89)

Pages

document
Kaspersma, J.M. (author)
International cooperation for reaching development goals has expanded gradually since the 1950s. The effectiveness of the Overseas Development Aid (ODA) has become a topic of great public interest. A growing body of experience exists to demonstrate that finance alone is not sufficient for development, and capacity and knowledge are increasingly...
doctoral thesis 2013
document
Volker, L. (author), Ligtvoet, A. (author), van den Boomen, M. (author), Wessels, Peter (author), van der Lei, T.E. (author), Herder, P.M. (author)
In times of restructuring governmental policies and resources, the<br/>need for strategic asset management is growing. Maturity models offer<br/>organisations a structure to assist them in improving their asset management<br/>performance. We present the results of a repeated maturity measurement based<br/>on the infrastructure management...
journal article 2013
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Bruins Slot, H. (author)
De winter was koud met een normale hoeveelheid neerslag en zon. Een dergelijke winter wordt in Nederland tegenwoordig eens per vijftien jaar verwacht. Er is één ijsperiode geweest. De winter heeft veel hinder opgeleverd voor de scheepvaart. De hoofdvaarwegen zijn wel de hele winter bevaarbaar geweest, sommige moesten m.b.v. ijsbrekers en...
report 2010
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2008 – 2009 is in de periode van eind december tot begin februari als gevolg van vorst ijsvorming opgetreden op de Nederlandse binnenwateren. Dit heeft de nodige hinder opgeleverd voor de scheepvaart. Er is 1 ijsperiode geweest en er zijn 44 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. Vanuit...
report 2009
document
Oosterwijk, H.J.M. (author), Meijer-Fransen, N.C.M.I. (author), Schreur, J. (author), Van Oort, R.C. (author), Kinneging, N.A. (author)
De stroom natte basisinformatie, welke binnen Rijkswaterstaat verzameld wordt, is onmisbaar voor het functioneren van Rijkswaterstaat, maar is daarnaast voor een grote groep gebruikers buiten Rijkswaterstaat minstens zo interessant. Zo maken gebruikers van onze waterwegen en watersystemen en belanghebbenden al lange tijd gebruik van de...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
SATO omvat aspecten van het ontwerp van tunnels. In SATO wordt per deel op een aspect van het ontwerp van tunnels en aquaducten ingegaan. Deel 2 omvat de dwars- en langsprofielen in tunnels en aquaducten. In deel 3 worden bouwmethoden omschreven en deel 4 omvat toegepaste rekenmethoden. Details van tunnels zijn in deel 5 vastgelegd,...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Van den Ende, K.C.J. (author)
Miljoenen mensen in Nederland recreëren geregeld in, op of aan het water. Daarom is het ook voor waterbeheerders noodzakelijk zich te bezinnen op de vraag hoe zij bij de waterrecreatie betrokken willen zijn. Wat Rijkswaterstaat betreft verscheen al in 1997 een inventariserend rapport over het vraagstuk rondom Waterstaat en Waterrecreatie. Dit...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Van Huijssteeden, E. (author), De Kruik, H.J. (author), Kraak, A. (author)
Uit de Kustzoneverkenningen (onderdeel van het project Waterverkenningen) blijkt dat de kustzone in trek is als woon, werk- en recreatiegebied. Er lijkt ruimte te zijn om met name in de binnenduinrand te komen tot extra woningbouw, zodat een aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt gecreeerd. Het doel van deze notitie is het bepalen van de...
report 2000
document
Schobben, J.H.M. (author), Timmerman, J.G. (author), Honkoop, J. (author), De Beer, K. (author)
Het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is een goede reden om stil te staan bij de wijzigingen die nodig zijn in de informatievoorziening. Het bijstellen van het beleid kan immers van invloed zijn op de vereiste informatievoorziening. Om de nieuwe én verouderde informatiebehoefte vast te stellen is een groot aantal...
report 2000
document
D’Angremond, K. (author), Huisman, P. (author), de Jong, T. (author), Schiereck, G.J. (author), Thissen, W. (author)
Een bundel artikelen met inspiratie voor Rijkswaterstaat voor de ontwikkeling in de volgende 200 jaar. Watertovenaar of tovenaarsleerling? (K. d'Angremond, P. Huisman en G.I. Schiereek) De oudste deltawerken: dammen en duikers uit het begin van de jaartelling (T. de Ridder) Een erfenis uit de Bataafse periode (W.M. de Jong) Wat eerst: wonen,...
report 1998
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1996-1997 was opnieuw streng, maar korter dan de winter van 1995-1996. In deze winter was er één aaneengesloten ijsperiode van 30 december 1996 tot en met 12 februari 1997. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1994-1995 De winter was zeer zacht. In de winter kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1995-1996 De winter was een stuk kouder dan de winters van afgelopen jaren. In de winter was er een aaneengesloten ijsperiode van 7 december tot en met 17 maart. De scheepvaart ondervond op de meren en kanalen veel hinder van ijsgang.
report 1997
document
Van Heezik, A. (author), Toussaint, B. (author)
Historische studie naar de veanderende rol van Rijkswaterstaat bij het verlenen van grote overheidsopdrachten.
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
De winter van 1993-1994 was kouder dan normaal. Er waren in deze winter twee ijsperioden. De eerste van 23 november tot en met 3 december. De tweede perioden was van 15 februari tot en met 2 maart. In beide periodes ondervond de scheepvaart op de meren en kanalen hinder van de ijsgang.
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Toet, C. (author), Blom, G. (author)
In de waterbodem van het Ketelmeer is een grote hoeveelheid sterk verontreinigd slib aanwezig. Nu de kwaliteit van het aangevoerde IJsselslib verbetert ten opzichte van de kwaliteit in de jaren 60 en 70, is er sprake van het risico dat opwerveling van oud, verontreinigd slib nog jarenlang de kwaliteit van het water in het Ketelmeer, en via...
report 1992
Searched for: subject%3A%22rijkswaterstaat%22
(1 - 20 of 89)

Pages