Searched for: subject%3A%22risicoanalyse%22
(1 - 13 of 13)
document
Vink, C. (author), Leunk, I. (author), Cirkel, D.G. (author)
Voorliggende pilot studie 'Borgharen' van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontwikkelde methodenl te toetsen aan de praktijk. De locatiekeuze van de studie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning...
report 2007
document
Cirkel, D.G. (author), Vink, C. (author)
Voorliggende pilot study van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontWikkelde methoden 1 te toetsen aan de praktijk. De keuze van de pilot locatie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning Heumensoord....
report 2007
document
Vink, C. (author), Leunk, I. (author)
In dit rapport is de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Borgharen beschreven. Het uiteindelijke doel van de modellering is om inzicht te geven in de toekomstige ruwwaterkwaliteit van Pompstation Borgharen en de daarmee verbonden risico' s. Realisering van deze doelstelling vereist dat de...
report 2007
document
Waarts, P.H. (author), Nelisse, R.M.L. (author), Van der Wiel, W.D. (author), Van Wingerden, A.J.M. (author), Beuken, R. (author), Huijzer, E.L. (author), Lombaers, A. (author), Van Breen, H.J. (author), Bloemhof, G.A. (author)
Dit rapport geeft de weerslag van de werkzaamheden uitgevoerd in het COB project 13 “Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen”. Deze studie beperkt zich in grote mate tot het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het risicomanagement. Geconcludeerd kan worden dat het project O13 er toe heeft geleid dat voor het...
report 2006
document
Suijlen, J.M. (author), Vethaak, A.D. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
1. Het ongeluk met de 63 vaten en de containers is gebeurd in en in de omgeving van ecologisch belangrijk geclassificeerde gebieden, zoals het Friese Front, de Scholbox en de Waddenzee. 2. De vaten bevatten een zuur mengsel van arseen-, chroom- en koperverbindingen (CCA-verbindingen). In dit geval zijn de koperverbindingen de meest giftige voor...
report 2004
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Briene, M. (author), Koppert, S. (author), Van Gelder, P.H.J.A.M. (author)
Om een beeld te krijgen van de relatieve omvang van het risico verbonden met afslag aan de kust heeft RIKZ het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een onderzoek gericht op een vergelijking van de risico’s in de afslagzone met watergebonden risico’s elders in Nederland. Met watergebonden risico’s worden de risico’s bij overstroming...
report 2001
document
Van Elst, N.P. (author)
book 1997
document
De Rijke, W.G. (author), Houben, R.J. (author), Teunissen, P.A.A. (author)
Begeleidende notitie bij KEMA rapport 22362-NUC-92-4111 De Noordersluis te IJmuiden is voor schepen boven een bepaald tonnage de enige toegang tot Amsterdam. De regio vindt dit een kwetsbare situatie. Deze kwetsbaarheid, maar vooral de economische ontwikkelingen en de ontwikkeling in de afmetingen van de zeevaart zijn voor de regio redenen aan...
report 1993
document
Anonymous, A. (author)
Het proefproject Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is een onderdeel van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVW). De vraagstelling van het proefproject is: "Welke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid op en om het ARK te waarborgen, rekening houdende met te verwachten ontwikkelingen in de komende 10 jaar?" Hiervoor is een...
report 1992
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
In het kader van de dijkverbetering c.q. -verzwaring langs de rivieren worden momenteel studies uitgevoerd naar de veiligheid van bestaande dijken. Nagegaan wordt hierbij in hoeverre de dijken voldoen aan de (nieuwe) richtlijnen. Ook van de waterkeringen rond de Krimpener-/Lopikerwaard wordt nagegaan of deze voldoen aan de ontwerpnormen. In het...
report 1990
document
Calle, E.O.F. (author), Heijnen, W.F. (author)
In dit rapport wordt een probabilistisch rekenmodel voor de analyse van stabiliteit van taluds beschreven. Dit model is deels geent op in de literatuur gevonden beschrijvingen van modellen voor de berekening van de kans op verlies van stabiliteit bij taluds ( zie o.a. Camel 1 1971, Yucetnen Tang & Ang 1976, Alonso 1976, Vanmarcke 1977", Morla...
report 1984
document
Huisman, P. (author)
lecture notes 1966
Searched for: subject%3A%22risicoanalyse%22
(1 - 13 of 13)