Searched for: subject%3A%22rivierdijk%22
(1 - 10 of 10)
document
Kuipers, J.J. (author)
In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Grontmij onderzoek gedaan naar de invloed van grote gravers op de stabiliteit van bandijken (primaire waterkeringen). De opdracht is bij het Waterschap begeleid door de cluster Plannen en Beleid van de afdeling Planvorming. Tevens is de afdeling Muskusrattenbestrijding in het onderzoek betrokken. In...
report 2005
document
Van der Zee, F.F. (author)
Bij het onderzoek is uitgegaan van de volgende vraagstellingen: 1) Welke plantengemeenschappen komen voor op dijken en welk onderscheid bestaat er botanisch tussen de dijken uit het bovenrivierengebied en het benedenrivierengebied? (hoofdstuk 2) 2) Welke relaties bestaan er tussen de aanwezige plantengemeenschappen en de bodem, helling,...
report 1992
document
Sykora, K.V. (author), Liebrand, C.I.J.M. (author)
Een aantal kenmerkende, overblijvende (meerjarige) soorten van de stroomdalflora, met name van het verbond van de droge kalkgraslanden (Mesobromion) en van het Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris), vertonen een zodanig diepe en hechte doorworteling en bestendigheid tegen erosie, dat het ook uit oogpunt van oeververdediging toelaatbaar en...
report 1987
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Stouten, P.J. (author)
Appendices bij het rapport: (1) Historie en ontwikkeling van het poldedisticts Veluwe en de Veluwse Bandijk, (2) De Gelderse IJssel.
master thesis 1981
document
Flórián, G.J. (author)
Functioneel gezien is een rivierdijk bij voorkeur een waterkering. De maatgevende belasting ontstaat tendens hoge afvoeren op de rivier. In het kader van de verbetering van de rivierdijken is van verschillende kanten naar voren gebracht het toepassen van bijzondere constructies, zoals verticale, waterdichte schermen in de dijk om daarmee te...
report 1981
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
Na het onderzoek naar de toepasbaarheid van het seismisch bepalen van laagscheidingen in boezemkaden, met behulp van de "Terra-Scout", is eenzelfde onderzoek ingesteld voor rivierdijken. Het seismisch onderzoek in boezemkaden staat beschreven in het interne rapport "Seismisch onderzoek in boezemkaden, januari 1973". De resultaten van dit...
report 1973
Searched for: subject%3A%22rivierdijk%22
(1 - 10 of 10)