Searched for: subject%3A%22schade%22
(1 - 19 of 19)
document
Rongen, G.W.F. (author), Strijker, B. (author), Pol, J.C. (author), Kok, M. (author), Kolen, B. (author), Rikkert, S.J.H. (author), Schlumberger, J. (author), van Haren, M. (author), Wüthrich, D. (author)
In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met zeer veel schade en verlies aan mensenlevens tot gevolg. Dit betrof een extreme en ongeëvenaarde gebeurtenis met enorme impact. Daarom is naar aanleiding van de overstromingen deze verkenning uitgevoerd...
report 2021
document
Verstegen, E. (author)
In deze studie is gekeken naar de invloed van het tijdstip van neerslagpieken op inboedel- en opstalclaims. Deze invloed zou verklaard kunnen worden door de variaties in neerslag over de dag, maar ook de mogelijkheid van mensen om schadebeperkende maatregelen te treffen. Als mensen slapen of niet thuis zijn kan het zijn dat er vaker of meer...
bachelor thesis 2012
document
Boot, W.F. (author)
Constructieve veiligheid blijkt de laatste jaren niet vanzelfsprekend en staat daarom erg in de belangstelling. Dit afstudeeronderzoek geeft inzicht in de oorzaken en andere aspecten van constructieve schade. Hiertoe zijn 151 bouwincidenten onderzocht. De bron van het onderzoek zijn vonnissen van arbitrage-instituten.
master thesis 2010
document
Ruijgrok, E.C.M. (author), Bel, D.J.F. (author)
De waarde van de te beschermen imponderabilia exclusief slachtoffers kan geraamd worden op circa 9 procent van de waarde van de ponderabilia. Inclusief slachtoffers is dat circa 22 procent. Deze getallen omvatten alleen de waarde van natuur, archeologie, landschap, historische bouwkunde en (drink)waterkwaliteit. Om het risico ten aanzien van...
report 2008
document
Stone, K. (author)
report 2006
document
Klis, H. van der (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2005
document
Van Westen, J.C. (author)
Samenvattende resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van Nederland tegen overstromen. Er is een dijkring benadering toegepast, overstromingsrisico's zijn berekend. In principe zijn alle faalmechanismen in dit onderzoek meegenomen.
report 2005
document
Jonkman, S.N. (author)
In het kader van het onderzoek naar gevolgen van overstromingen bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) en het project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) is onderzoek gedaan naar slachtoffers bij overstromingen. Doel van dit rapport is het beschrijven en onderbouwen van de methode ter inschatting van het aantal slachtoffers bij een...
report 2004
document
Anonymus, A. (author)
In de studie die dit rapport beschrijft, wordt verkend hoe groot de (bedrijfs)economische gevolgen zouden kunnen zijn. Resultaten zijn in kaart- en tabelvorm gepresenteerd. Andersoortige gevolgen zoals slachtoffers, emotionele schade en angst, milieuschade of schade aan landschap, natuur of cultuurhistorie zijn niet in beschouwing genomen....
report 2000
document
Groot, S. (author)
report 1999
document
Weide, J. van der (author), Smith, G.M. (author)
report 1995
document
Bakker, R.F.M. (author), Roessink, G. (author)
report 1992
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de maanden januari en februari 1990 is een aantal stormen opgetreden. Tijdens een van die stormen is aanzienlijke schade ontstaan aan de bekleding van de waterkering van de Jong Breskens polder nabij Nieuwe Sluis. De waterkering is in beheer bij het Waterschap "Het Vrije van Sluis". Gezien de omvang van de schade wordt deze in...
report 1990
document
De Quellerij, L. (author), Nieuwenhuis, E.F.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
De opzet van onderhavig rapport is gebaseerd op een directe behandeling van de schadebeelden (dat wil zeggen de schadecatalogus en de bijbehorende schadeontwikkeling) voor de vier concrete dijkvakken. In hoofdstuk 2 wordt de hiervoor gevolgde methodiek beschreven. Vervolgens worden de schadebeelden voor de verschillende dijkvakken in de...
report 1989
document
Johanson, J.C.P. (author), Van den Hoek, K. (author)
De Houtribdijk is bedoeld als onderdeel van de ringdijk van de Markerwaard en vormt de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Op het talud aan de zijde van het huidige Markermeer, bedoeld als binnentalud van de Markerwaard, ligt een bekleding waaraan schade optreedt. Deze nota is opgesteld om de volgende redenen: - Om inzicht te verschaffen in...
report 1988
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de laatste jaren is schade ontstaan aan de waterkering van de Perkpolder. Deze polder is gelegen in Zeeuws Vlaanderen en de dijk wordt beheerd door het waterschap Hulster Ambacht. De glooiing waar de schade plaatsvindt bestaat uit betonblokken die op klei zijn gelegen. Over grote gedeelten van de waterkering liggen de onderste rijen...
report 1987
document
Van de Kerk, F. (author), Olthof, M. (author)
Deze studie bestaat uit een vooronderzoek, gevolgd door drie deelonderzoeken. Vooronderzoek (deel I): Van de Noorder- en Zuiderhavendam te Hoek van Holland wordt nagegaan wat de ontwerp- en uitvoeringsfilosofie geweest is. Dit onderzoek richt zich met name on: 1 - de ontwikkeling van het dwarsprofiel. 2 - de dimensionering van de bekledingslaag...
master thesis 1986
document
Vrijling, J.K. (author)
De bereikte resultaten van deze studie zijn: • Grof weg komt het erop neer dat in het geval van onafhankelijkheid voor elke dijk afzonderlijk de optimale hoogte kan worden bepaald. • Indien er naast onafhankelijkheid sprake is van een budgetbeperking dienen alle faalkansen met de zelfde factor te worden verhoogd totdat de verbetering voor het...
report 1984
document
Duiser, J.A. (author)
Dit rapport is een verkorte versie van een in 1982 uitgebracht rapport over een verkennend onderzoek naar een methode ter bepaling van inundatieschade. Bij de studie is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de berekeningsmethode beschreven in een rapport van de Provinciale Griffie Gelderland, van een onderzoek in Engeland en van gegevens over de...
report 1984
Searched for: subject%3A%22schade%22
(1 - 19 of 19)