Searched for: subject%3A%22sluitgat%22
(1 - 10 of 10)
document
Smits, C.F.W. (author)
De grote schaal van het sluitgat en de hoge ontwerpsnelheden hebben de zandsluiting van het Tholensche gat een werk gemaakt waarvan het de moeite waard is het ontwerp van Rijkswaterstaat, de planning van de aannemerskombinatie en het gebeurde te vergelijken. Uitgangspunt is de ervaring opgedaan bij het Tholensche gat. Er is getracht deze...
master thesis 1987
document
Bok, H.A.M. (author)
Het doel van dit rapport is enerzijds de verliezen die bij een zandsluiting optreden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Verder wordt onderzocht in hoeverre sluiting met behulp van zandworsten technisch mogelijk is. Voor de vergelijking tussen beide sluitingsalternatieven wordt nagegaan hoe de kosten van verdere ontwikkeling van zandworsten en de...
master thesis 1986
document
Delver, G. (author), Verwoert, H. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek dat in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd aan de Technische Hogeschool, Civiele Techniek, afdeling Kustwaterbouw. Dit onderzoek maakt deel uit van van de werkzaamheden verricht door de Projectgroep Zandsluitingen. De onderzoekingen van deze projectgroep vormen een onderdeel van een groot...
master thesis 1986
document
Bosselaar, G.J. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het betreffende zeegebied en met name naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op deze getijbeweging. Om het probleem nader aan te duiden, zijn de volgende vragen geformuleerd: 1. Wat is het karakter van de dubbeldaagse getijbeweging in dit zeegebied? 2. Wat zijn...
master thesis 1982
document
Deinum, P.J. (author), Kamerling, F. (author)
In het algemeen kan gezegd worden dat de tracé-keuze van een afsluiting ten dele bepaald wordt door de keuze der sluitingsmethode, voor de Lauwerszee echter gaat deze bewering niet op. De tracékeuze werd daar dermate dwingend bepaald door andere factoren, dat de keuze der sluitingsmethode een open vraag bleef.
master thesis 1970
document
Burger, P. (author)
Het doel van de uitgevoerde kombergingsberekening is het bepalen van de stroomsnelheden (en debieten) die zullen optreden in het grote sluitgat in de westelijke dijk van de ontworpen polder tussen Ameland en Friesland.
master thesis 1966
document
Van de Kreeke, J. (author)
Uit de proeven blijkt, binnen de grenzen van de onderzochte toestanden, dat de kritieke gemiddelde snelheid (vkr) kan worden voorgesteld door als een functic van de logarithme van de waterdiepte boven de dam (h dam). De grootste aantasting vindt plaats ter plaatse van de benedenkruinlijn.
report 1963
document
Anonymus, A. (author)
Gedetailleerd verslag van de stormvloed van 1 februari 1953, de schade aan dijken en duinen en maatregelen tot het provisorisch herstel van de schade. Het oorspronkelijke rapport is uitgebracht in één band, maar om praktische redenen in losse pdf's per hoofstuk ondergebracht.
report 1961
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
Den Doolaard, A. (author)
Gedenkboekje uitgegeven naar aanleiding van de drooglegging van Walcheren na de geallieerde inundatie van 1944. Het boekje beschrijft op literaire wijze de werken. Het boekje is ook uitgereikt aan diegenen die actief aan de droogmaking hebben meegewerkt. Dit exemplaar is uitgereikt aan (de latere hoogleraar) J.F. Agema.
report 1946
Searched for: subject%3A%22sluitgat%22
(1 - 10 of 10)