Searched for: subject%3A%22strandhoofden%22
(1 - 7 of 7)
document
Buitenrust Hettema, A.M.H. (author)
Door de Directie Noord-Holland, Dienstkring Texel is aan de DWW gevraagd een advies uit te brengen over de bestorting van de strandhoofden. Aan de huidige bestorting moet op dit moment teveel onderhoud gepleegd worden. In dit rapport zijn de hydraulische randvoorwaarden bepaald. De huidige bestorting is getoetst ten aanzien van statische en...
report 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs de Nederlandse kust zijn in de loop der eeuwen een groot aantal strandhoofden en (na 1965) een kleiner aantal paalschermen gebouwd. Het doel van deze hoofden is het verminderen van de kusterosie. Hoofden zijn, naast de bouw van zeedijken, lange tijd het enige middel geweest om iets aan kustverdediging te doen. Veel hoofden zijn gepland en...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
De effectiviteit van strandhoofden in het licht van recente resultaten van zandgolfonderzoek
journal article 1988
document
Verhagen, H.J. (author), Roelse, P. (author)
Serie artikelen uit Otar 1988-1990 over kustwaterbouw en kustbeleid gebaseerd op een bijscholingscursus voor technici van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Behandeld worden de golven bij de kust, getij en getijstromen, sedimenttransport, kustprocessen, kustverdediging na 1990
report 1988
document
Verhagen, H.J. (author), Butter, J. (author)
Door hun hoge ouderdom zijn veel strandhoofden in Zeeuwschvlaanderen aan renovatie toe. Het is daarbij de vraag of de huidige geometrie gehandhaafd dient te blijven. In deze nota wordt een methode beschreven om te komen tot een optimale en verantwoorde keuze van de hoogteligging van de strandhoofden.
report 1985
document
Speekenbrink, H. (author)
Overzicht van de verschillende vormen van kustverdediging die voor de Nederlandse kust van toepassing zijn, mede gericht op een probabilistische berekening van de sterkte van de zandige kust.
report 1979
Searched for: subject%3A%22strandhoofden%22
(1 - 7 of 7)