Searched for: subject%3A%22stroomsnelheid%22
(1 - 8 of 8)
document
Gál, J.A. (author), Verweij, R. (author), Van der Wekken, T. (author)
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in de Noordzee) zijn waar gegevens ingewonnen moeten worden. Dit met het oog op het vervullen van...
report 2004
document
Ris, R.C. (author)
In het kader van onderzoek naar het mechanisme van het opwoelen van sediment onder golven wordt in dit onderzoek een eerste aanzet gegeven voor een beschrijving van de waterbeweging ter plaatse van een bodemribbel met een deeltjesmodel. Het rapport bevat een overzicht van de theorie die de waterbeweging beschrijft, de Vortex methoden en in het...
master thesis 1992
document
Brilhuis, R. (author)
In deze nota zijn gereviseerde resultaten gepresenteerd van de gelijknamige nota 83.12 van ing. J. Zeekant, directie Waterhuishouding en Waterbeweging district Zuidoost Arnhem. Sinds het verschijnen van nota 83.12 zijn de waterstanden behorend bij de maatgevende afvoer vastgesteld. Deze gegevens alsmede recente gegevens van bodemliggingen en...
report 1988
document
Anonymous, A. (author)
De metingen zijn uitgevoerd op 7 en 8 september 1983. Met een drietal vliegerdrijvers zijn drijvermetingen uitgevoerd in de mond van de Ketelhaven. Dit rapport bevat de resultaten van deze drijvermetingen.
report 1984
document
Raterink, H.J. (author), Van Krieken, A.H. (author)
Bij de Technisch Physische Dienst TNO-TH wordt in belangrijke mate aandacht besteed aan de ontwikkeling van een Laser Doppler Snelheidsmeter (LDS) voor het contactloos en plaatselijk meten van de stroomsnelheid van vloeistoffen en gassen. In dit artikel wordt in het bijzonder het optische systeem met laser en detector behandeld, waarmede, met de...
report 1971
document
anonymous, A. (author)
De metingen welke in deze nota beschreven worden hebben plaats gehad tijdens het hoogwater van januari 1968 in de week van 15 t/m 20 januari. De top van dit hoogwater passeerde Lobith op 20 januari tussen 04:00 en 12:00 uur, waarbij steeds een stand van 15,12 m + N.A.P. werd afgelezen. Het doel der metingen is na te gaan welke watersnelbeden...
report 1968
document
Burger, P. (author)
Het doel van de uitgevoerde kombergingsberekening is het bepalen van de stroomsnelheden (en debieten) die zullen optreden in het grote sluitgat in de westelijke dijk van de ontworpen polder tussen Ameland en Friesland.
master thesis 1966
document
Van Veen, J. (author)
Waarnemingen naar de verdeling van de stroomsnelheid in de vertikaal, inclusief een theoretische afleiding en hoe aan de hand van de oppervlaktesnelheid de gemiddelde snelheid (en dus het debiet) bepaald kan worden.
report 1937
Searched for: subject%3A%22stroomsnelheid%22
(1 - 8 of 8)