Searched for: subject%3A%22veiligheid%22
(1 - 20 of 208)

Pages

document
Raghav Shankar, Raghav Shankar (author), Glaser, Michael (author), Veerkamp, Kevin (author), Ottevanger, Laura (author)
Currently, there is not a clear and well-defined metric available that can be used to measure safety and in turn justify resource allocation within the police Department. This metric will help decision-makers understand the situation better prior to taking major decisions. The large amount of data available to the police is not yet used to its...
student report 2023
document
Oorschot, L.M. (author)
In zorgwoongebouwen verblijven de meest kwetsbare mensen in grote eenzaamheid. Enerzijds is er de gezondheidseis van social distancing en anderzijds de broodnodige contactmomenten tussen mensen tijdens de lock down om niet te vervreemden. Nergens wordt dit dilemma zo pijnlijk gevoeld als in zorggebouwen. <br/>De COVID-19 epidemie zal niet de...
report 2021
document
Sas, Marlies (author), Reniers, G.L.L.M.E. (author), van Nunen, K.L.L. (author), Hardyns, Wim (author), Ponnet, Koen (author)
An increase in the use of information and communication techniques, the complex modern infrastructure and a closer connection between different systems and organizations have created a greater vulnerability with respect to physical security. While numerous conceptual models, metaphors and principles have been developed to manage safety risks,...
journal article 2020
document
Leenstra, H. (author), van den Berg, Jan (author), van Wee, G.P. (author)
Connected- en de autonoom rijdende auto’s communiceren constant met hun omgeving. Deze rijdende computers zijn nooit ontworpen om kwaadwillende hackers buiten te houden. Het is tijd om de ICT architectuur in onze auto’s grondig te herzien om ervoor te zorgen dat de fysieke consumentenveiligheid gegarandeerd wordt. Onderzoek vanuit de Cyber...
journal article 2017
document
Oude Vrielink, Ilse (author), Broeren, Patrick (author), Farah, H. (author), Hoogendoorn, S.P. (author)
Nederlandse wegontwerpers en veiligheidsexperts zoeken naar meer kwantitatieve methodes om de veiligheid van een (voorgenomen) weefvak te bepalen dan de traditionele methodes die gebruik maken van expert judgement en ongevalsregistraties. Een alternatieve methode is om de veiligheid te bepalen met behulp van VISSIM micro-simulatiemodellen in...
conference paper 2017
document
Kuijken, W. (author)
Het Deltaprogramma 2015 bevat de voorstellen voor de nationale deltabeslissingen als structurerend kader voor het werk aan onze delta en concrete voorkeursstrategieën per gebied. Samen vormen zij het kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050 om ons laaggelegen land beter te beschermen tegen het soms (te) hoge en soms (te) lage water en...
report 2015
document
Vergouwe, R. (author)
Eindrapport van het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). Dit rapport beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkeling van de bescherming tegen overstromingen en de wijze waarop ons denken over waterveiligheid zich heeft ontwikkeld. Vanuit deze context wordt de risicobenadering die VNK heeft uitgewerkt nader toegelicht. Ook komen de...
report 2014
document
Knoll, S. (author)
This graduationproject deals with an early post-war neighbourhood of Slotermeer, in Amsterdam Nieuw-West. The major problem in these neighbourhoods is a lack of social security which causes poor liveability. This lead to a study investigating which architectural and urban tools can influence social security and how these tools can be used to...
master thesis 2014
document
Van Loosn-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H.A. (author), Broekmeyer, M.E.A. (author), Paulissen, M.P.C.P. (author), Oostenbrink, W.T. (author), Smit, C. (author), Cornelius, E.J. (author), Jolink, E. (author)
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig...
report 2014
document
Zwaneveld, P. (author), Verweij, G. (author)
Het primaire doel van deze studie is het bepalen van de economisch optimale toetskans voor de Afsluitdijk en andere dijken. Uit de studie blijkt ook dat het welvaartsverhogend is de Afsluitdijk te versterken conform een recent kabinetsbesluit. Als daarnaast wordt uitgegaan van pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk én indien alle dijkringen...
report 2014
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Samen sterk voor sociale veiligheid is een studie naar de verschillende actoren die een rol spelen bij het tot stand komen van sociale veiligheid. Sociale veiligheid wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van criminaliteit, overlast en fysieke verloedering, en onveiligheidsgevoelens. Vier actoren die sterk vertegenwoordigd zijn bij het tot...
working paper 2013
document
Telgt, C. (author)
Dit afstudeerproject richt zich op hoe de inrichting van de openbare ruimte de veiligheidsbeleving van bewoners, bezoekers en passanten kan verbeteren binnen een Vinex wijk. Onveiligheidbeleving en -gevoelens beperken bewoners in het gebruik van hun wijk, terwijl een wijk een plek moet zijn die men de mogelijkheid biedt om intensief met elkaar...
master thesis 2013
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Samen sterk voor sociale veiligheid is een studie naar de verschillende actoren die een rol spelen bij het tot stand komen van sociale veiligheid. Sociale veiligheid wordt in dit onderzoek gemeten aan de hand van criminaliteit, overlast en fysieke verloedering, en onveiligheidsgevoelens. Vier actoren die sterk vertegenwoordigd zijn bij het tot...
report 2013
document
Jonkman, S.N. (author)
Rede bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar in de Integrale Waterbouwkunde.
public lecture 2013
document
Nieuwenhuis, M. (author), Verbraak, G. (author), Van Roosmalen, D. (author)
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van optimale allianties met hun belangrijkste partners in crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s. Een...
report 2013
document
Kaste, D. (author), Klein Breteler, M. (author)
Als een steenzetting een onvoldoende heeft gekregen in de periodieke toetsing, kan deze vervangen worden door een steenzetting met grotere stabiliteit, maar het is ook mogelijk om als renovatie-alternatief een overlaging met breuksteen te kiezen. Door de resultaten van probabilistische ontwerpberekeningen te vergelijken met deterministische...
report 2013
document
Dijkshoorn, G.W. (author)
master thesis 2012
document
Anonymus, A. (author)
In het Nationaal waterplan (2009) is het concept meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. De meerlaagsveiligheidsbenadering kent in Nederland drie lagen: preventieve maatregelen zoals dijkversterking en rivierverruiming (laag 1), gevolgbeperkende maatregelen door ruimtelijke ordening of waterrobuust bouwen (laag 2) of rampenbeheersing en evacuatie ...
report 2012
document
Van Wee, G.P. (author), Rietveld, P. (author)
Dit paper bediscussieert het beprijzen van risico’s, zoals gebruikelijk in onder meer de KBA, vanuit een ethisch perspectief. We concluderen dat de vraag of dit acceptabel is, afhangt van het ethische perspectief dat men kiest. Een Kantiaans perspectief kan leiden tot de conclusie dat het monetariseren van mensenlevens of risico’s niet juist is,...
journal article 2012
document
Reijmerink, S.P. (author)
Volgens de Waterwet dienen elke zes jaar de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) te worden vastgesteld. De HR bestaan uit hoogwaterstanden en golfrandvoorwaarden voor de toetsing van waterkeringen gegeven overschrijdingskansen welke in de wet zijn vastgesteld. Ook voor waterkeringen in havens en afgeschermde gebieden dienen de HR vastgesteld te...
master thesis 2012
Searched for: subject%3A%22veiligheid%22
(1 - 20 of 208)

Pages