Searched for: subject%3A%22waterbeleid%22
(1 - 17 of 17)
document
Anonymous, N.N. (author)
Deze bijlage volgt de opbouw van paragraaf 5.6 Noordzee van het Nationaal Waterplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het veranderend gebruik van de Noordzee, de nieuwe maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen in beleid die hiermee samenhangen. Hieruit volgen de maatschappelijke ontwikkelopgaven die de uitgangspunten vormen voor...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De beleidsnota start met een beschrijving van het gebied, zodat de reikwijdte helder is. De vier pijlers onder het beleid uit deze nota worden daarin beschreven. Het gaat daarbij om (water-)veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en het relevante bestaande...
report 2009
document
Vuren, B.G. van (author), Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2007
document
Kuijper, M.W.M. (author)
report 2004
document
Penning, W.E. (author)
report 2001
document
Derks, G.H.E. (author), Duenk, F.H.J. (author)
Met het oog op de vernieuwing van het waterbeleid is door Rijkswaterstaat het onderzoeksprogramma Waterverkenningen gestart. Onderdeel hiervan vormt de Kustzoneverkenning. Dit project verkent door prikkelende studies van min of meer extreme situaties de kansen en knelpunten voor het beleid in een brede kustzone. Doel is vooral het inspireren van...
report 2001
document
Anonymus, A. (author)
Hoofdlijnen van het kabinetsbeleid t.a.v. water in de komende eeuw. Aanpak van wateroverlast en watertekort, relatie tussen ruimte en waterbeleid, kennisontwikkeling en financiering.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Kabinetsstandpunt inzake ruimte voor de rivier; anders omgaan met water; standpunt t.a.v. de nota waterbeleid 21e eeuw.
report 2000
document
Stumpe, J. (author), Tielrooij, F. (author)
O.a. in verband met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw verzocht een advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. Na een uitvoerige analyse en het formuleren van uitgangspunten voor een nieuw beleid komt de Commissie met aanbevelingen voor een andere aanpak van het...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De in Europees verband vastgestelde Kaderrichtlijn Water moet in Nederland via diverse maatregelen geïmplementeerd worden. Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken.
report 2000
document
Blauw, A.N. (author)
report 1999
document
Weck, A.W. van der (author)
report 1999
document
Duel, H. (author), Gondrie, A.G.L. (author), Laane, W.E.M. (author), Vries, M.B. de (author)
report 1996
document
Duel, H. (author), Gondrie, A.G.L. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
report 1995
document
Duel, H. (author), Arts, G. (author), Buskens, R. (author), Pedroli, G.B.M. (author)
report 1995
document
report 1994
document
Boeije, R.C. (author), Van Westen, C.J. (author)
Het huidig en voorgenomen landelijk en regionaal beleid ten aanzien van de zoute watersystemen is in hoge mate gericht op het terugdringen van verontreinigingen en het beschermen van natuurlijke waarden. Ondanks de nodige inspanningen blijven de hoge gehalten aan nutri├źnten en microverontreinigingen in water en bodem en de aantasting van de...
report 1989
Searched for: subject%3A%22waterbeleid%22
(1 - 17 of 17)