Searched for: subject%3A%22waterbeweging%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Verheij, H.J. (author), Prooijen, B. van (author)
report 2007
document
Peters, B.G.T.M. (author), Liek, G.A. (author), Wijsman, J.W.M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Van Eck, G.T. (author)
In 1995 kwamen Vlaanderen en Nederland overeen dat de vaargeul naar Antwerpen verruimd zou worden tot 48/43/38 voet. Dit betekent dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet (1 voet is circa 0,3 meter) in één getij naar Antwerpen kunnen varen en dat schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij vanuit Antwerpen de...
report 2003
document
Liek, G.A. (author)
ALGEMEEN Tussen juli 1997 en juli 1998 is de verruiming 48’-43’ uitgevoerd in de Westerschelde. In 1999 is de Nederlandse overheid samen met de Belgische overheid gestart met het maken van een lange termijn visie voor het Schelde-estuarium (LTV). Naast een visie voor het jaar 2030, waarin een optimale toegang, veiligheid en natuurlijkheid zijn...
report 2001
document
Dauwe, B. (author)
Aan het begin van het project MOVE werd er als uitgangspunt en toetsingskader een aantal hypothesen geformuleerd met betrekking tot de verwachte veranderingen in de Westerschelde in de periode na de verruiming 48’/43’ (zie MOVE rapport 2). Deze hypothesen hebben zowel betrekking op gevolgen van de verruiming als op autonome ontwikkelingen,...
report 2001
document
Ris, R.C. (author)
In het kader van onderzoek naar het mechanisme van het opwoelen van sediment onder golven wordt in dit onderzoek een eerste aanzet gegeven voor een beschrijving van de waterbeweging ter plaatse van een bodemribbel met een deeltjesmodel. Het rapport bevat een overzicht van de theorie die de waterbeweging beschrijft, de Vortex methoden en in het...
master thesis 1992
document
Storm, K. (author)
Door de werkgroep SLURP is de vraag gesteld in hoeverre er een gradient verwacht kan worden in de verhouding van marien- en fluviatiel slib binnen het Verdronken Land van Saeftinge. Het land Saeftinge wordt door de grootte van het gebied vanuit verschillende delen van de Westerschelde gevuld. Hierdoor kan binnen Seaftinga een gradient in de...
report 1992
document
Kik, P. (author)
In deze notitie wordt de omvang van de waterbeweging gepresenteerd, die tijdens een meetcampagne in het Prinses Margrietkanaal is gemeten met de SVI-meetset. Naast deze waterbeweging wordt het aantal scheepspassages tijdens de metingen aangegeven. Deze steekproef levert een relatie op tussen het aantal gepasseerde vaartuigen en de door deze...
report 1992
document
Maas, J.F. (author), Roukema, D.C. (author)
Al vele jaren wordt in landen met een tamelijk streng winterklimaat onderzoek gedaan naar het fenomeen ijs op rivieren, met name naar de grootte en gevolgen van ice-jams. Een ice-jam bestaat uit schollen, die ineengeschoven zijn door de sleepkracht van stroming of wind. Een ice-jam moet in evenwicht zijn. Ten tijde van het ontstaan en de...
master thesis 1991
document
Leenaers, C. (author)
In 1986/87 is een onderzoek gedaan naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte, met als uiteindelijk doel het maken van zandtransportberekeningen. De resultaten van het toen ontwikkelde rekenmodel voldeden niet aan de vereiste nauwkeurigheid, gezien de onbevredigende zandtransporten die ermee berekend werden. Om de...
master thesis 1989
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
document
Broekens, R.D. (author)
Door Kobayashi [9J wordt een numeriek model beschreven waarmee de waterbeweging op stortsteen taluds kan worden berekend. Omdat dit programma niet in gebruikersvriendelijke vorm beschikbaar is, is getracht dit programma na te bootsen. Het model beschrijft de waterbeweging m.b.v. de langegolf vergelijkingen in een situatie waar golven op een...
master thesis 1988
document
Praagman, N. (author), Van Dijk, R. (author), Dijkzeul, J. (author), De Kok, J.M. (author), Plieger, R. (author)
Resultaten van twee 3-D simulatiemodellen worden getoond en deels vergeleken met de resultaten van een 2-D model. Tevens wordt achtergrondinformatie gegeven over de aangebrachte vereenvoudigingen in de beschrijvende vergelijkingen en over de gebruikte numeriek-wiskundige technieken. De uitkomsten van de berekeningen sluiten zowel kwalitatief als...
report 1988
document
Kraaijeveld, P.A. (author)
Dit is het verslag van het modelonderzoek naar de waterbeweging in de circulatiekommen ("eieren van Thijsse") bij de stuwen in de Neder Rijn. Het doel van het onderzoek was in de eerste plaats het bepalen van het stroombeeld in en rond de kommen. Kennis daarvan is onontbeerlijk ter bepaling van de uitwisseling van water en sediment tussen rivier...
master thesis 1988
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Henk Steetzel (1984) is begonnen aan een onderzoek naar de concentratieverdeling in de bodemlaag. Zijn doel was de bepaling van het concentratieverloop in de bodemlaag als functie van een zuiver sinusvormige, horizontale oscillerende waterbeweging zonder netto stroom. Hij gebruikte voor zijn onderzoek ongezeefd duinzand met een D50 van 218...
master thesis 1987
document
Heynert, K. (author)
In het Getijmodel is nagegaan in welke' mate het systeem van wandkribben op de Nieuwe Waterweg van invloed is op de ruwheids- en mengingsprocessen in het Noordelijk Deltabekken. In de Getijgoot zijn de experimenten vooral gericht op de vertrekkingsinvloeden bij stroming langs kribben en zijn beperkt geometrische parameters gevarieerd. De...
master thesis 1987
document
Urbanus, J.F.X. (author), Vreeburg, J.H.G. (author)
Het doel van dit afstudeerwerk was het ontwikkelen van een computerprogramma dat de waterbeweging en de verspreiding van stof in het Noordelijk Delta Bekken kan beschrijven. Dit programma dient op een gewone PC te draaien~ het moet binnen een kort tijdsbestek bruikbare resultaten opleveren en iemand met weinig verstand van computers moet er mee...
master thesis 1987
document
Den Breker, R.C. (author), Vries, M. (author)
In een golfgoot is een golfbrekermodel met talud 1:4 onderworpen aan golfaanval. Van de waterbeweging die door de golfaanval op het talud ontstaat is de beweging van het golffront continu gemeten. Deze beweging wordt gebruikt als benadering voor de beweging van het water over het hele talud. De watersnelheden en versnellingen zijn door...
master thesis 1985
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit verslag geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de bewegingsvergelijking van vaste deeltjes in een nietstationaire waterbeweging. De nadruk ligt hierbij op de termen waarmee de vergelijking is opgebouwd. Via een overzicht van de historische ontwikkelingen op dit gebied en de van belang zijnde krachten wordt gekomen tot de...
master thesis 1984
Searched for: subject%3A%22waterbeweging%22
(1 - 20 of 28)

Pages