Searched for: subject%3A%22waterhuishouding%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
De IWSR geeft een beeld van de huidige toestand. In een volgende IWSR kan een ontwikkeling van de kwaliteit of een effect van een maatregel inzichtelijk worden gemaakt. De IWSR zal feitelijkheden weergeven en geen waardeoordeel geven. De IWSR gaat niet over de aard en omvang van de maatregelen en beheer die leiden tot (het behoud van) een...
report 2012
document
Prinsen, G.F (author), Hummel, S (author), Praagman, N (author)
report 2007
document
Esselink, P. (author), De Leeuw, C. (author), Graveland, J. (author), Berg, G. (author)
DOEL Het rapport presenteert de resultaten van een evaluatie van 26 projecten van ecologisch herstel in of langs de zoute wateren. De projecten maken deel uit van het Programma Herstel en Inrichting, een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de Derde Nota Waterhuishouding. Doel was om inzicht te verkrijgen in de succes- en faalfactoren van de...
report 2003
document
Maas, J.L. (author), Van de Plassche, E.J. (author), Straetmans, A. (author), Vethaak, A.D. (author), Belfroid, A.C. (author)
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) wordt het regeringsvoornemen voor een ruimere inzet van biologische effectmetingen (bioassays) in het waterkwaliteitsbeheer, als aanvulling op de klassieke chemische stofbeoordeling, aangekondigd. In de nota zijn voor het eerst criteria opgenomen waaraan de in bioassays gemeten effecten kunnen...
report 2003
document
Coops, H. (author)
De waterhuishouding van Nederland is onderhevig aan sterk veranderende inzichten. Als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling, veranderde wensen vanuit de samenleving en de aandacht voor natuur en milieu staat voor waterbeheerders het peilbeheer volop in de aandacht. De manier waarop het waterpeil in onze meren, plassen en wetlands wordt...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Maaten, R. (author)
report 2000
document
Schobben, J.H.M. (author), Timmerman, J.G. (author), Honkoop, J. (author), De Beer, K. (author)
Het verschijnen van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is een goede reden om stil te staan bij de wijzigingen die nodig zijn in de informatievoorziening. Het bijstellen van het beleid kan immers van invloed zijn op de vereiste informatievoorziening. Om de nieuwe én verouderde informatiebehoefte vast te stellen is een groot aantal...
report 2000
document
Krijgsman, J. (author)
Het onderzoek betreft de aanpassings- en beheersmogelijkheden van de waterhuishouding op bestaande en nieuw aan te leggen industrieterreinen. Hiertoe is een systematische aanpak ontwikkeld welke vervolgens is toegepast op industrieterreinen te Roermond.
master thesis 1999
document
Helmer, W. (author), Vellinga, P. (author), Litjens, G. (author), Goosen, H. (author), Ruijgrok, E. (author), Overmars, W. (author)
Onze relatie met de zee gaat een nieuw tijdperk in. Zeespiegelstijging en bodemdaling dwingen ons langzaam maar zeker tot een ruimtelijke inrichting die daar beter op inspeelt. Activiteiten in de kustzone zullen voortaan scherper beoordeeld moeten worden op hun bijdrage aan de veerkracht van de Nederlandse kust. Het wegzakken van Nederland is...
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
doctoral thesis 1993
document
Roelfzema, A. (author)
report 1992
document
Karelse, M. (author), Gils, J.A.G. van (author)
report 1991
document
Menke, M.A. (author)
report 1990
document
Menke, M.A. (author), Belois, C.H. van (author)
report 1990
document
Boeije, R.C. (author), Van Westen, C.J. (author)
Het huidig en voorgenomen landelijk en regionaal beleid ten aanzien van de zoute watersystemen is in hoge mate gericht op het terugdringen van verontreinigingen en het beschermen van natuurlijke waarden. Ondanks de nodige inspanningen blijven de hoge gehalten aan nutriënten en microverontreinigingen in water en bodem en de aantasting van de...
report 1989
document
Hofstede, W.J.T. (author)
Deze deelstudie "Numeriek grondwatermodel" is gedaan als onderdeel van een hoofdstudie naar de haalbaarheid van een alternatief waterhuishoudings-systeem voor Plan Waterman. Plan Waterman is een geplande kustuitbreiding door zandsuppletie tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de ontstane land-aanwinst ziet initiatiefnemer ir. R. Waterman...
master thesis 1986
document
Kerssens, P.J.M.A. (author)
report 1985
document
Stevers, R.A.M. (author)
report 1983
document
Zuidema, F.C. (author), Feitsma, K.S. (author), De Jong, H. (author), Zijlstra, M. (author), Brinkman, J.H. (author), Saeijs, H.L.F. (author), Visser, J. (author), Smittenberg, J.C. (author), Pavlicek, K.O. (author)
Door de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971 ontstond het Grevelingen Meer; een zout binnenmeer van ca. 14.000 ha, waarvan ca. 3.000 ha drooggevallen zandplaten, slikken en schorren. Het gebied waarover deze interim nota handelt, wordt gevormd door de buitendijkse gronden direct grenzend aan Goeree-Overflakkee, bekend als de Slikken...
report 1973
Searched for: subject%3A%22waterhuishouding%22
(1 - 20 of 21)

Pages