Searched for: subject%3A%22waterschappen%22
(1 - 3 of 3)
document
Mostert, E. (author)
In de voorgaande hoofdstukken stond de vraag centraal hoeveel invloed de ingezetenen van een waterschap hebben op de besluit­vorming door het waterschapsbestuur. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke speelruimte de waterschapsbesturen hebben. Kunnen zij een eigen beleid voeren of zijn zij met hand en en voeten gebonden aan wet- en...
book chapter 2023
document
Groot, P.J.M. (author), Afrian, K. (author), Suiskind, H.S. (author), Vrolijk, M.H. (author)
De waterbouwsector staat voor grote opgaven in de komende jaren, bijvoor-beeld in het kader van het Deltaprogramma en de uitvoering van het Bestuurs-akkoord Water. Het realiseren van deze opgaven vraagt veel van de betrokken partijen in de waterbouw, waaronder de waterschappen en de marktpartijen in de waterbouw. In de afgelopen jaren zijn al...
report 2013
document
Lohuizen, H.P.S. (author)
lecture notes 1978