Searched for: subject%3A%22waterstand%22
(1 - 10 of 10)
document
Den Bieman, J. (author)
In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaarden 2006, zowel wat betreft uitgangspunten voor de berekeningen als resulterende getallen.
report 2016
document
Gál, J.A. (author), Verweij, R. (author), Van der Wekken, T. (author)
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in de Noordzee) zijn waar gegevens ingewonnen moeten worden. Dit met het oog op het vervullen van...
report 2004
document
Anonymus, A. (author)
Statistisch overzicht van de hydrologische en hydraulische kentallen van de Nederlandse kust en de grote rivieren. Het Tienjarig Overzicht 1981 -1990 is verdeeld in vijf afdelingen, t. w. afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. ledere afdeling heeft een eigen zwart-tint. De tint is in de inhoudsopgave naast het...
report 1994
document
Van Asperen, L. (author), Riekerk, J.P. (author)
In de irrigatiepraktijk bestaat grote behoefte aan eenvoudige, automatisch werkende stuwkleppen, die bij een variabele afvoer een (nagenoeg) constante bovenstroomse waterstand kunnen handhaven. Een type bekend als de "Begemann" klep wordt veelvuldig toegepast, maar het nadeel van deze klep is, dat het verval erover betrekkelijk groot moet zijn...
master thesis 1989
document
De Ronde, J.G. (author)
Voor o.a. het ontwerpen van een dijk is informatie nodig over maatgevende hoogwaterstanden en windsnelheden afhankelijk van de windrichting; zodat bv. een dijkontwerp per windrichting doorgerekend kan worden en vervolgens de totale faalkans te bepalen is. In deze nota zijn voor de windrichtingen ZW, WZW ... etc. t/m N overschrijdingslijnen...
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author), De Quellerij, L. (author), Schakel, P.N.G.C. (author)
Onderzoek naar de sterkte van de dijken rond de Oosterschelde in relatie tot de andere belasting die zal optreden bij sluiting van de stormvloedkering (met name een stagnante waterstand gedurende meerdere getijdenen en bijbehorende golfaanval).
report 1985
document
Van Aalst, W. (author)
Voor extreme omstandigheden zijn er onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verwachtingen van golfhoogtewaterstandsrelaties te verkrijgen. In notitie WWKZ-82G.259 is een methode gepresenteerd voor de berekening van golfhoogte-waterstandrelaties. In de betreffende notitie is voor de lokatie Hoek...
report 1983
document
van Veen, J. (author)
Notitie waarin ingegeven wordt dat een al te grote extapolatie tot grote onzekerheden leidt in de bepaling van de waterstand.
report 1954
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
Fries, G.P. (author)
Voor het ontwerpen van de toegangssluizen van de Oosterpolder worden in de nota de hoofdafmetingen vastgesteld voor zover zij betrekking hebben op de waterstanden. Voor de voorgestelde hoofdafmetingen voor zover zij betrekking hebben op de scheepvaarteisen wordt verwezen naar de nota "De scheepvaartwegen in de Oosterpolder" van ir. Van der Bom....
report 1950
Searched for: subject%3A%22waterstand%22
(1 - 10 of 10)