Searched for: subject%3A%22watervervuiling%22
(1 - 7 of 7)
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
Schrap, S.M. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author), Geerdink, R.B. (author)
Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde) verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig gebruikt om vloerbedekking en textiel water- en vuilafstotend te maken. Ze worden ook gebruikt om papier voor het verpakken van etenswaren vetvrij te maken. Een heel andere toepassing van deze stoffen is de toevoeging aan brandblusmiddelen. Sinds het begin van de...
report 2004
document
Kaag, N.H.B.M. (author), Jak, R.G. (author), Jol, J. (author), Schipper, C.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van drie jaar monitoring van intersex bij alikruiken in Nederlandse kustwateren en havens in relatie tot TBTgehalten in de milieucompartimenten water, zwevend stof, sediment en baggerspecie en in biota. De alikruik is een alternatief voor bekende tributyltin(TBT)-gevoelige soorten als purperslak...
report 2004
document
Suijlen, J.M. (author), Vethaak, A.D. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
1. Het ongeluk met de 63 vaten en de containers is gebeurd in en in de omgeving van ecologisch belangrijk geclassificeerde gebieden, zoals het Friese Front, de Scholbox en de Waddenzee. 2. De vaten bevatten een zuur mengsel van arseen-, chroom- en koperverbindingen (CCA-verbindingen). In dit geval zijn de koperverbindingen de meest giftige voor...
report 2004
document
Rijs, G.B.J. (author), Laane, R.W.P.M. (author), De Maagd, G.J. (author)
Geneesmiddelen hebben voor mens en dier, om redenen van volksgezondheid en vanuit economisch oogpunt, een zeer groot maatschappelijk belang. In de toekomst zal dit niet veranderen en met de vergrijzing van de bevolking zal het jaarlijkse verbruik naar verwachting gaan toenemen. Na gebruik belanden de geneesmiddelen en de hieruit gevormde...
report 2003
document
Maas, J.L. (author), Van de Plassche, E.J. (author), Straetmans, A. (author), Vethaak, A.D. (author), Belfroid, A.C. (author)
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) wordt het regeringsvoornemen voor een ruimere inzet van biologische effectmetingen (bioassays) in het waterkwaliteitsbeheer, als aanvulling op de klassieke chemische stofbeoordeling, aangekondigd. In de nota zijn voor het eerst criteria opgenomen waaraan de in bioassays gemeten effecten kunnen...
report 2003
document
Prins, T.C. (author), Bot, P.V.M. (author), Duin, R.M.N. (author), Peeters, J.C.H. (author)
Ten behoeve van de evaluatie van de Meststoffenwet, geeft dit rapport een overzicht van de effecten van eutrofiëring op zoute wateren, een beschrijving van de status en ontwikkelingen rond het opstellen van waterkwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot eutrofiëring, een trendanalyse van de ontwikkelingen in concentraties van nutriënten en...
report 2002
Searched for: subject%3A%22watervervuiling%22
(1 - 7 of 7)