Searched for: subject:"zandgolven"
(1 - 11 of 11)
document
Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
Sand waves, defined as longshore wave-like movements of the shoreline, measured in a horizontal plane, are described along several stretches of the shoreline of The Netherlands. They have a celerity in the order of 50-200 m/yr, a period of 50- 150 years and an amplitude of 30- 500 m. They are found along the whole Dutch shoreline. Analysis of...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
De effectiviteit van strandhoofden in het licht van recente resultaten van zandgolfonderzoek
journal article 1988
document
Verhagen, H.J. (author), Maranus, J.W. (author)
Langs de Zeeuwse kust bewegen grote massa's zand van zuid naar noord. Deze zandgolven zorgen voor een cyclisch kustgedrag. Bij de besluitvorming over kustverdedigingswerken en strandsuppleties is inzicht in de kinematica van deze golven essentieel.
journal article 1987
document
Maranus, J.W. (author)
Deze nota gaat in op de vermeende grootschalige zandgolfbeweging langs de Zeeuwse Noordzeekust. Hiervoor is als eerste de Noordwestkust van Walcheren onderzocht. Na verwerking van kustmetingen (sedert 1882) kon de zandgolfbeweging worden geanalyseerd. Tevens kan een bepaalde systematiek in het zandgolfgedrag, in lengterichting van de kust,...
report 1986
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
Van oktober 1979 tot april 1981 zijn er van dezelfde zandgolven over dezelfde raai 26 diepte lodingen verricht. Sommige lodingen werden zeer snel na elkaar gedurende één getij genomen. Enkele reeksen tijdens doodtij en enkele reeksen tijdens springtij. Deze lodingen zijn visueel en d.m.v. kuberingen met elkaar vergeleken. Voor het vergelijken...
report 1983
document
Tafeiëff, L. (author)
In dit onderzoek naar het gedrag van zandgolven zullen de volgende twee vragen beantwoord worden: - In hoeverre, en zo ja hoe snel, bouwt een bij het baggeren afgevlakte zandgolf zich weer op? - Wat is de invloed van eventuele heropbouw op het onderhoudsbaggerwerk in scheepvaartgeulen als de Euro-Maasgeul? Via lineaire regressie is geprobeerd...
report 1982
document
Jansen, S.E.A. (author)
Een gedegen kennis van de zeebodem - met name van de oppervlaktelagen - als functie van de hydrodynamische- en sedimentologische factoren is van groot economisch belang. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ingraafdiepte voor pijpleidingen of aan het minimaliseren van het baggerwerk ten behoeve van scheepvaartgeulen. Een...
report 1981
document
Jansen, S.E.A. (author)
Zandgolven, die een groot gedeelte van de zuidelijke Noordzee - bodem bedekken, vormen in bepaalde gebieden door hun diepteligging voor de tegenwoordige scheepvaart een ongewenst obstakel. Het is daarom, dat waar nodig de toppen van de zandgolven tot op voldoende diepte weggebaggerd dienen te worden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld in de Eurogeul....
report 1981
document
Van Kleef, E.A. (author)
Een groot gedeelte van de bodem van de Zuidelijke Noordzee is bedekt met zandgolven tot ongeveer 10 meter hoogte. Om eventuele verplaatsingen van deze zandgolven vast te stellen, zijn vanaf 1975 in een proefgebied van 1 x 2 km2, dat gelegen is ten zuiden van het lichteiland Goeree (zie bijlage VIII), lodingen verricht. Deze lodingen hebben...
report 1980
document
Schüttenhelm, R.T.E. (author)
Op de bijeenkomst van 10-4-1979 te Den Haag werd besloten om alle in het proefgebied ten westen van lichtopstand Goeree verzamelde gegevens zoveel mogelijk uit te werken en te rapporteren. Hiertoe werden de Sonia-opnamen, welke op 5-6-1975 werden verricht ten behoeve van het vaststellen van de lokatie van een tweetal representatieve zandgolven,...
report 1979
Searched for: subject:"zandgolven"
(1 - 11 of 11)