Searched for: subject%3A%22zandsuppletie%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Van der Spek, A. (author), Elias, E. (author), Lodder, Q. (author), Hoogland, R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het effect van mogelijke toekomstige morfologische ontwikkelingen aan de kust op de jaarlijkse suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van aannemelijke scenario's van kustontwikkeling in de komende eeuw op de functies van de kust...
report 2015
document
Baart, F. (author)
Rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging: Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet-lineaire zeespiegelstijging. De...
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Brochure met de resultaten van 2,5 jaar evaluatie van de zandmotor
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
In deze beleidsevaluatie wordt onderzocht of en in welke mate de Zandmotor bijdraagt aan de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling van natuur en recreatie, en de kennisontwikkeling op deze terreinen. De inhoudelijke evaluatie is een belangrijke bron voor deze beleidsevaluatie.
report 2014
document
Dulfer, W. (author), Van Gelder, C. (author), Marx, S. (author), De Wilde, C. (author)
In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, 'de Zandmotor'. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen respectievelijk een eerste en een eindevaluatie plaatsvinden. De beleidsvraag die in 2021 zal...
report 2014
document
Troost, K. (author), Van der Sluis, M. (author), Paiijmans, A. (author), Van Asch, M. (author)
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 ...
report 2013
document
Linnartz, L. (author)
In het voorjaar en de zomer van 2011 is de Zandmotor aangelegd. Vanaf de eerste scheepsladingen zand reageerde de natuur op de veranderde kustlijn. Zeestromingen, eb en vloed, brandinggolven, wind en regenwater verplaatsten het zand onder en boven water. Hierbij erodeert de westkant van de Zandmotor en wordt dit zand niet alleen aan de noordkant...
report 2013
document
Stronkhorst, J. (author), Bruens, A. (author)
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van duinwaterkeringen op de middellange en lange termijn. Hiertoe wordt een antwoord gezocht op de...
report 2012
document
Kollen, J. (author), Van den Ouden, A. (author), Van den Heuvel, S. (author)
De Nederlandse kust wordt veilig gehouden met zandsuppleties op de vooroever en het strand. Door autonome ontwikkelingen en door klimaatverandering wordt verwacht dat in de toekomst de benodigde suppletiehoeveelheden zullen toenemen. Daardoor zullen kosten, energiegebruik en emissies toenemen. Dat was voor RWS en Deltaprogramma Kust (DP Kust) de...
report 2011
document
De Ronde, J.G. (author)
Op dit moment is het beleid om het kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Hiertoe wordt jaarlijks gemiddeld 12 Miljoen m3 zand gesuppleerd voor het onderhouden van het morfologische kustsysteem van Nederland. De vraag is nu of deze hoeveelheid zand voldoende is om het kustfundament daadwerkelijke mee te laten groeien met...
report 2008
document
Yossef, M.F.M. (author), Zagonjolli, M. (author), Sloff, C.J. (author)
report 2008
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
Walstra, D.J.R. (author), Cohen, A.B. (author), Aarninkhof, S.G.J. (author), Koningsveld, M. van (author)
report 2006
document
Walstra, D.J.R. (author)
report 2005
document
Koningsveld, M. van (author)
report 2005
document
Prakken, A. (author), Van Heuvel, T. (author), Luursema, K. (author), Meesters, H. (author), Balfoort, H. (author)
Van 6 t/m 13 november is een afvaardiging van de regionale kustdiensten van Rijkswaterstaat onder leiding van Hans Balfoort van het RIKZ naar de Verenigde Staten gereisd, in het kader van de Internationale Strategie van Rijkswaterstaat. Het doel van de reis was kennis halen op het gebied van kustbeheer en risicobeheersing uit een land met...
report 2005
document
De Keijzer, S. (author)
In dit rapport wordt gekeken of bankbewegingen stormafhankelijk zijn. Er wordt hiervoor gekeken naar de banken bij Egmond en Bergen. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende vier onderzoeksvragen: (1) Om te kunnen toetsen of bankbewegingen stormafhankelijk zijn, zal een manier bedacht moeten worden om het...
report 2004
document
Steetzel, H.J. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2003
document
Walstra, D.J.R. (author), Helvert, M.A.G. van (author)
report 2003
document
Nipius, L.J. (author)
report 2002
Searched for: subject%3A%22zandsuppletie%22
(1 - 20 of 48)

Pages