Searched for: subject%3A%22zeedijken%22
(1 - 14 of 14)
document
Van der Meer, J.W. (author)
In het kader van WV21 wordt door Deltares en een werkgroep gekeken naar doorbraakvrije dijken. Er wordt gekeken naar de definitie van doorbraakvrij en daarnaast naar hoe doorbraakvrije dijken er zouden moeten uitzien ten opzichte van de huidige dijken. In dit kader is aan Van der Meer Consulting gevraagd specifiek uitwerking te geven aan...
report 2008
document
Verheij, H. (author)
Het project Golfoverslag en Sterkte Grasbekleding is een onderdeel van het Rijkswaterstaatproject Sterkte en Belastingen Waterkeren (SBW). Het doel van dit project is het in kaart brengen van het bezwijkmechanisme van een grasbekleding bij golfoverslag en het afleiden van praktische toets- en ontwerpformules. De resultaten van het onderzoek...
report 2008
document
Venema, J.E. (author)
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland de benodigde dijktafelhoogten en het benodigde ruimtebeslag voor de verbetering van de waterkering rond de Buitenhaven Vlissingen opnieuw vastgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van hydraulische belastingen die recent zijn berekend met het model SWAN. Ook...
report 2002
document
Gent, M.R.A. van (author), Doorn, N. (author)
report 2000
document
Anonymus, N.N. (author)
Achtergrondrapport bij de Leidraad Zee- en Meedijken van 1999
report 1999
document
Sprangers, J.T.C.M. (author), Raemakers, I.P. (author)
Voortzetting van een experiment met ex&ensief graslandbeheer op zeedijen. Na het stopzettenvan bemesting in combinatie met een verminderde begrazingsdruk of hooibeheer in een aantal proefvakken op zeedijken, zijn de effekten bestudeerd op soortensamenstelling, en de zode- en worteldichtheid van het grasland. Met behulp van een erosiecentrifuge...
report 1998
document
Peerbolte, E.B. (author)
report 1995
document
Eversdijk, P.J. (author)
In Technisch Rapport 16 wordt een studie verricht naar de gedeelten van de kustverdedigingsstrook, die hoofdzakelijk worden gevormd door een harde kustverdediging: zeedijken, havengebieden en strandmuren. In de studie wordt nagegaan, welke (vooral financiele) consequenties zijn verbonden aan het handhaven van de Deltaveiligheid voor deze...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author), De Quellerij, L. (author), Schakel, P.N.G.C. (author)
Onderzoek naar de sterkte van de dijken rond de Oosterschelde in relatie tot de andere belasting die zal optreden bij sluiting van de stormvloedkering (met name een stagnante waterstand gedurende meerdere getijdenen en bijbehorende golfaanval).
report 1985
document
Seijffert, J.J.W. (author)
report 1982
document
Van Donk, H.J. (author)
report 1977
document
Tjallema, A.G. (author), Korteweg, A.L. (author)
Door de Deltawet wordt, behalve de bekende afsluitingswerken, ook de versterking van de meeste bestaande zeewaterkeringen voorgeschreven. Hieraan is na de totstandkoming van deze wet op verschillende plaatsen gewerkt. Bekend is echter dat dit nog lang niet overal het geval is. Daarom moet de vraag worden gesteld, welke noodzakelijke...
report 1969
document
Edelman, T. (author)
Interne rijkswaterstaat notitie over het gebruik van doorbraakvrije zeedijken (feitelijk overslagbestendige zeedijken) als alternatief voor extremen dijkverhogingen, vergelijkbaar met de "deltadijken"van de tweede deltacommissie (Veerman). Reactie van Wemelsfelder over het politiek onhaalbare van dit concept.
report 1954
document
Thierry, J.W. (author)
Lezing gegeven in Groningen.
lecture notes 1951
Searched for: subject%3A%22zeedijken%22
(1 - 14 of 14)