Searched for: title%3A%22Toetsing+uitgangspunten+rivierdijkversterkingen%22
(1 - 9 of 9)
document
Passchier, R.H. (author)
Over de gevolgde methodiek en de resultaten rapporteren we in het voorliggende rapport. De algemene procedure bestaat uit drie delen: 1. bepaling duren op basis van het waarnemingsmateriaal en extrapolatie van de duren naar de hogere afvoeren; 2. bepaling van de overschrijdingsfrequenties, gescheiden voor het bereik van het waarnemingsmateriaal...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking bestaat uit vier deelonderzoeken en een integratie van de resultaten van de deelonderzoeken (zie ook Figuur S. 1): i de wijze van bepaling van de vanuit de maatschappij gewenste veiligheid tegen overstroming, hetzij als norm voor het gehele gebied, hetzij gedifferentieerd per...
report 1993
document
Dekker, J. (author), Janse, E. (author)
In deel I 'Technische mogelijkheden voor de beoordeling van faal- en schademechanismen' wordt nagegaan in hoeverre op basis van de huidige inzichten en rekenmethoden mogelijkheden voorhanden zijn om, bij een gegeven normstelling voor de veiligheid, de ontwerpmethoden, zoals thans in de praktijk gehanteerd, zodanig te verbeteren dat dit ,leidt...
report 1993
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
Uitgangspunt van het onderzoek is de thans geldende veiligheidsnorm. Volgens deze norm moeten de dijken een afvoer kunnen keren met een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar. Uitgaande van deze norm hebben wij in Hoofdstuk 2 onderzocht wat de meest waarschijnlijke afvoer zal zijn bij de geldende veiligheidsnorm. We maken hierbij gebruik van...
report 1993
document
Vis, M. (author), Bakker, J.J.S. (author)
In deel I, 'Functies en waarden', wordt nagegaan of de waterkeringsfunctie van dijken beter afgestemd kan worden op de andere functies en waarden van de dijken en hun directe omgeving. Een betere afstemming, ofwel het beter inpassen van de dijk in zijn omgeving, kan leiden tot een vermindering van de schade aan of zelfs het beter benutten van...
report 1993
document
Passchier, R.H. (author)
In juni 1993 is een aanvullend rapport uitgebracht, waarin een uitgebreidere studie van de Maas is weergegeven dan mogelijk was tijdens het eerste rapport van januari 1993 (WL, 1993g). In de genoemde rapporten is voor de Rijn en de Maas de maatgevende afvoer gegeven voor een vooraf gekozen herhalingstijd van T = 1250 jaar. Om voor een...
report 1993
document
Breusers, H.N.C. (author), Walker, W. (author)
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en het Europees Amerikaans Centrum voor beleidsanalyse (EAC-RAND) een studie uitgevoerd naar de uitgangspunten voor de rivierdijkversterking. De studie werd begeleid door de commissie 'Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen' (Commissie...
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
Het onderzoek 'Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen' geeft antwoord op de vragen van de Minister van Verkeer en Waterstaat, zoals verwoord in haar brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 24 juli 1992: a. 'Zijn er elementen in de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze van de norm, die nu zodanig veranderd zijn dat dat...
report 1993
Searched for: title%3A%22Toetsing+uitgangspunten+rivierdijkversterkingen%22
(1 - 9 of 9)