Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Oosting, J. (author)
Dit verslag bevat de voorstudies en de eerste opzet van de hoofdstudie. In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als...
master thesis 1984
document
Baardolf, P.E. (author)
Freeport, Texas, is een kustplaats aan de Golf van Mexico, waar de laatste tijd steeds meer aktiviteiten worden ontplooid op het gebied van oliewinning en -verwerking. De huidige haven van Freeport is te klein om tankers groter dan 40.000 DWT te kunnen ontvangen, waardoor de noodzaak is ontstaan aldaar een nieuwe oliehaven aan te leggen. Als...
master thesis 1984
document
Hagemeijer, P.M. (author), De Regt, C.T. (author)
Deel I. In het eerste gedeelte van dit vooronderzoek wordt een algemene beschouwing gegeven over olie- en gaswinning. Het accent ligt op de (platform)constructietypen die in het exploratie- en productieproces hun toepassing vinden. Een duidelijke ontwikkeling valt daarbij te onderkennen, uitmondend in een aantal (productie)constructietypen voor ...
master thesis 1984
document
Langedijk, R.A. (author)
The aim of the study was to give an indication of the accuracy and applicability of one-dimensional salt intrusion models in estuaries in Mozambique. Attention is mainly centered on tidally averaged modeis, although some preliminary testing of a real- time model is included as weIl. Testing of the models is done with data, obtained from a field...
master thesis 1984
document
Van der Linde, A.A. (author)
In dit rapport zal worden gekeken naar de mogelijkheden van 2-baksduwvaart op de Gelderse IJssel, waar op het ogenblik alléén éénbaksduwvaart plaatsvindt. Waar in lit. [1]slechts een beschouwing plaatsvond over duwvaart op de Gelderse IJssel tussen Westervoort en Zutphen zal hier worden gekeken naar een onderdeel van het traject Zutphen-Zwolle,...
master thesis 1984
document
Rijkens, R.M. (author), Van den Wall Bake, A.P. (author)
Het in februari 1984 afgeronde vooronderzoek naar mogelijke verbeteringen in de oeververbinding van de Högsfjord in ZW-Noorwegen heeft onder meer geleid tot een aanbeveling voor nadere studie naar een zwevende tunnel. Naast een aantal andere realistisch lijkende alternatieven hebben wij aangegeven in welk verband een dergelijk bijzonder soort...
master thesis 1984
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit verslag geeft een overzicht van wat er op dit moment bekend is over de bewegingsvergelijking van vaste deeltjes in een nietstationaire waterbeweging. De nadruk ligt hierbij op de termen waarmee de vergelijking is opgebouwd. Via een overzicht van de historische ontwikkelingen op dit gebied en de van belang zijnde krachten wordt gekomen tot de...
master thesis 1984
document
Poel, S.J. (author)
Het in het kader van de MER-procedure te verrichten onderzoek behelst onder meer het aspect van het onderhoud aan de kuststrook van de dammen. Onder invloed van golven, stroming en wind kan zand worden getransporteerd. Als gevolg van plaatselijke verschillen in de fysische omstandigheden zullen verschillen in de grootte van de getransporteerde...
master thesis 1984
document
Van der Meer, M.T. (author)
In de ontwerppraktïjk wordt de stabiliteit van grondlichamen onderzocht m.b.v. een glijvlakanalyse. Bij zo'n analyse wordt verondersteld, dat een deel van het grondlichaam over een bepaald vlak kan afglijden. Er worden zekere vooronderstellingen omtrent de vorm van dat vlak gemaakt, d.w.z. dat het een plat vlak is, of een cirkelcilinder, etc....
master thesis 1984
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de voortgang van het onderzoek naar het optreden van een laminaire korreldispersiestroming op een talud. Eerder onderzoek werd verricht door Mastbergen naar aanleiding van zijn rapport "De dynamica van een laminaire korreldispersiestroming langs een talud". Hij konkludeert uit zijn onderzoek in een...
master thesis 1984
document
Steetzel, H.J. (author)
Het (uiteindelijke) doel van het onderzoek is te komen tot een aanzet tot een model dat de concentratieverdeling in de bodemlaag als functie van de hydraulische (en geometrische) omstandigheden beschrijft. De golfbeweging uit zich vlak boven de bodem als een (bij benadering) horizontale oscillerende waterbeweging boven een zandbed. Het huidige...
master thesis 1984
document
Vroon, J.H. (author)
Een rivier bestaat uit bochten, overgangsvakken en tegenbochten. In vergelijking tot een bocht is de bodemligging t.p.v. een overgangsvak meer gelijkmatig verdeeld over de breedte van de rivier, zodat bij lage afvoer de waterstand daar ter plaatse maatgevend zal zijn voor de scheepvaart. Om inzicht te krijgen in de bevaarbaarheid van een rivier...
master thesis 1984
document
Wolthuis, J. (author)
De aanleiding is het rapport Windenergie en Waterkracht, later bekend als plan Lievense, en het vooronderzoek naar Pompaccumulatie in Nederland. Om deze reden is besloten de energie-opslag mogelijkheden te onderzoeken.
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en wordt de wijze aangeduid waarop getracht is de doeleinden te realiseren. Hoofdstuk 2 behandelt het bij deze studie gebruikte cijfermateriaal en de totstandkoming ervan. Allereerst wordt de simulator waarmee de proeven zijn uitgevoerd beschreven. Vervolgens komt de beschouwde situatie...
master thesis 1984
document
Van Leijen, R. (author), Van der Vlerk, M.J. (author)
Dit rapport omvat de beschrijving en de verwerking van de resultaten van proeven in een golfbak. Hierbij is gekeken naar de invloed van golven op de bodemwrijving veroorzaakt door langsstroming. Deze proeven vertoonden grote gelijkenis met de proeven die Bijker in 1967 heeft uitgevoerd. Het model is zo ingesteld dat er een zo goed mogelijk...
master thesis 1984
document
Stefess, H. (author)
Dit rapport is een vervolgstudie op het door Smole en van de Vijver [1] verrichtte vooronderzoek betreffende de aanpassing van de haven van Monrovia. De aanpassing van de haven moet het mogelijk maken schepen van 150.000 dwt te ontvangen. De huidige haven lay-out staat de ontvangst van ertscarriers van 80.000 dwt toe. In het kader van deze...
master thesis 1984
document
Benoist, A.P. (author)
Met dit onderzoek zal getracht worden enig inzicht te verkrijgen in het verspreidingsmechanisme bij een lozing van verontreinigende stof in stagnant oppervlaktewater. Als uiteindelijk doel wordt gesteld een methode te ontwikkelen ter voorspelling van het concentratieverloop naar plaats en tijd bij een gegeven lozingsdebiet en gegeven...
master thesis 1984
document
Lapidaire, P.J.M. (author)
The purpose of the subproject "Pipe Dynamics" was to develop a numerical model that can be used to determine the response of a pipeline in free span loaded by waves and/or current, and to evaluate the probability that the stresss in the pipeline will exceed the yield stres of steel under specified conditions.
master thesis 1984
document
Remeijer, R.M. (author), Oomen, W.W.J. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stroomgebieden in Nederland die door de natuurlijke omstandigheden mogelijkheden geven om kleinschalige waterkracht toe te passen. Na de afbakening van de omvang van het onderzoek \\Drdt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van verschillende turbines en hun toepassingsgebieden. Het blijkt dat...
master thesis 1984
document
Boeters, R. (author)
In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit verslag in formele zin aan de orde gesteld via de probleemstelling en wordt de schematisatie gegeven van de situatie die in dit verslag in beschouwing is genomen. Hoofdstuk 2 behandelt de voor het protleem relevante theorie. Uitgaande van de diffusievergelijking wordt de beschrijving gegeven van twee...
master thesis 1984
Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 43)

Pages