Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(21 - 40 of 43)

Pages

document
Van der Lem, J.C. (author)
In de loop der jaren blijken banken en geulen voor het zeegat van Texel langs te bewegen. Dit geschiedt onder andere door de getijstroom langs de kust en die door het zeegat. Door deze beweging treedt na een aantal decennia (ca. 10 tot 15) het verschijnsel op dat een geul dicht onder de kust van Texel komt te liggen (bijl. 2). De volgende fase...
master thesis 1984
document
Herbers, T.H.C. (author)
Part I Probabilistic aspects. An overview is given of literature on the statistics of breaking waves in open ocean. New approximations of the fraction of breaking waves and the distribution of breaking wave heights are presented and compared with results found in literature. Part II Observed breaking wave statistics. This part is dedicated to...
master thesis 1984
document
Bruns, J.W.F. (author)
Na dimensionering van een rubble mound-ringdijk en een caissonringdijk voor de 100-jaar-golf in Sector I worden de goede punten van deze twee gecombineerd tot een derde ontwerp, nl. een caisson op een grinddijk. Deze drie alternatieven worden met elkaar vergeleken. Na keuze van de meest geschikte constructie wordt het ontwerp verder uitgewerkt...
master thesis 1984
document
Lakenman, G.W. (author)
Rotterdam is de grootste havenstad ter wereld. Die positie als koploper heeft Rotterdam in belangrijke mate te danken aan de ideale ligging aan de mond van een grote rivier en aan zee. Toch brengt diezelfde ligging ook problemen met zich mee. De rivieren dijn en Maas voeren namelijk kontinu een lading zwevende stof met zich mee. In het...
master thesis 1984
document
Granneman, C.C.O.N. (author)
In dit deelontwerp wordt een vergelijking gemaakt tussen het numeriek model en het hydraulisch model en wordt onderzocht in hoeverre een 2-dimensionaal rekenmodel (dieptegemiddeld) het stroombeeld rond de haven van Colijnsplaat kan beschrijven. Uit het hoofdontwerp, waarin onder andere het stroombeeld rond de haven wordt onderzocht met een...
master thesis 1984
document
Rijper, R.R. (author)
A submarine pipeline on the seabed will adjust its shape to the sea bottom profile. The sea bottom profile is not perfectly flat. One can encounter irregularities in the sea bottom due to slopes, lumps and gullies. These irregularities are already present at the time the pipeline is installed. Because the pipeline has a certain bending stiffness...
master thesis 1984
document
Taconis, T.W. (author)
A guyed tower offshore windmill has been designed to utilize the much higher wind energy production possible there in comparison to onshore. It will be sited in an intermediate water depth (=75 m) of a coastal region. The feasibility for North Sea conditions for a structure with a life of 25 years has been examined. A modified design, slender...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known. In many cases the bed of a river ~onsists of dunes, which propagate downstraam due to the sediment transport along the dunes. In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Na een korte beschrijving van het doel van de compartimenteringswerken in hoofdstuk 3 volgt in hoofdstuk 4 een overzicht van het onderzoek naar mogelijke sluitingsmethoden, beperkt tot drie alternatieven, waarbij nader te verrichten onderzoek naar zandsluitingen centraal staat gezien de enorme kostenbesparingen. De vergelijking van de...
master thesis 1984
document
Ridderinkhof, H. (author)
De controle of een zandlaag van 4 m boven het slib voldoende is om het slib te beschermen tegen eventuele ontgrondingen is het doel van de in dit rapport behandelde berekeningen. De zandtransportberekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. de in een deelontwerp Vloeistofmechanica bepaalde getijstroomsnelheden (lit. 9), en zijn, evenals bij de...
master thesis 1984
document
Termes, A.P.P. (author)
In order to predict waterlevel changes in rivers due to floodwaves and local bedshapes for navigation, the local behaviour of the riverbed should be known . In many cases the bed of 3 river consists of dunes, which propagate downstream due to the sediment transport along the dunes . In this report mainly the watermovement but also the sediment...
master thesis 1984
document
Brandjes, P.J.M. (author), Granneman, C.C.O.N. (author)
Uit gegevens over het jaar 1982 blijkt, dat 60000 m3 materiaal gebaggerd is uit de haven van Colijnsplaat. In dat jaar is in zowel de voorhaven als de achterhaven gebaggerd. Uit het bodemonderioek is gebleken, dat er naast zand en slib ook veen in de haven voorkomt. Omdat de oorzaak van de overmatige aanslibbing niet verklaard kan worden uit een...
master thesis 1984
document
Min, A.P.N. (author)
Deze deelstudie is een gedeelte van de totale afstudeeropdracht, die het volgende inhoudt; "het onderzoeken van het OPAC-plan (Ondergrondse Pomp Accuulatie Centrale) met een grootte 1200 MW, welke gebruikt zal worden voor opslag van windenergie alswel voor piek-shaving". In deze deelstudie wordt een deelonderzoek gedaan naar het (totaal...
master thesis 1984
document
Kollen, J. (author)
Een pijpleidig op de bodemvan de Noordzee wordt met behulp van het storten via de zuigbuisvan een sleephopperzuiger afgestort. Per stortpassage wordt ongeveer 3 - 5 cm zand aangebracht op de pijpleiding. Zand met een D50 van 500 micron geeft in de onderhavige situatie een ca. 1.1 maal zo goed rendement als zand met een D50 van 210 micron. De...
master thesis 1984
document
Van der Horst, F.T. (author)
Beira is een havenstad met ca 130.000 inwoners gelegen in de Volksrepubliek Mozambique, in het zuid-westelijke deel van Afrika. Beira ligt ongeveer halfweg langs de Mozambiquaanse kust aan de monding van het estuarium waar de rivieren de Punque en de Buzi uitmonden, zie figuur 1. Naast de hoofdstad Maputo behoren Eeira en Nacala tot de drie...
master thesis 1984
document
Bouwmeester, E.C. (author), Van der Breggen, H.M. (author)
The purpose of this report is to find out which floating breakwaters can be utilized in open sea conditions and what can be expected of them. Since every breakwater interferes with the energy of the waves, it is logical that a probable power generation function of floating breakwaters is also investigated. This report is a global review of the...
master thesis 1984
document
De Bruyn, L. (author)
In het hierna volgende afstudeerwerk is een globaal ontwerp gemaakt voor een stormvloedkering in de Zeeschelde nabij Antwerpen. De kering heeft tot hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de tijrivier. Het verslag is in drie delen gesplitst, n.l.: deel I): Vooronderzoek waaruit blijkt dat voor een afdoende bescherming van het...
master thesis 1984
document
Hagemeijer, P.M. (author)
Het vakgebied dat binnen deze problematiek bestaat is dermate groot en gespecialiseerd dat in deze scriptie niet op alle aspecten gedetailleerd ingegaan kan worden. Het zwaartepunt in dit verslag valt op wervelgeïnduceerde beweging van slanke constructies in een uniforme stroming. Omdat de beschrijving van dit fysisch gebeuren dermate moeilijk...
master thesis 1984
document
Vegt, E. (author)
Wanneer een oliepijpleiding die zich in water bevindt op zodanige wijze beschadigd wordt dat er een opening in de wand van de leiding ontstaat, zal ten gevolge van meerdere mechanismen lekkage van olie optreden. Eén van deze mechanismen is de uitwisseling van olie en wat er in de leiding ten gevolge van het dichtheidsverschil van beide...
master thesis 1984
document
Kouwenhoven, N.W.M. (author)
In een tijd waarin de stagnerende economie ook aan het havengebeuren niet ongemerkt voorbij gaat is de gemeente Rotterdam van plan de komende vier jaar voor ongeveer f1 miljard te investeren in de infrastructuur van de Rotterdamse haven. Door deze investeringen zal Rotterdam zijn concurrentiepositie t.o.v. de kleinere buitenlandse havens moeten...
master thesis 1984
Searched for: year:1984 department:"hydraulic"
(21 - 40 of 43)

Pages