Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 82)

Pages

document
Pröpper, B.J.H. (author)
Eén van de "bottle-necks" in de druk bevaren route is de serie bochten in de Waal bij Nijmegen, (zie bijlage 2). Hier blijkt de bevaarbare breedte niet te voldoen aan de gestelde eisen. Op sommige plaatsen is de bevaarbare breedte zelfs maar 60% van de vereiste breedte. Onder bevaarbare breedte wordt verstaan die breedte van de vaarweg die...
master thesis 1988
document
Schotanus, G.P. (author)
Omdat het ontwerp van de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat zich in een verder gevorderd stadium bevindt, zal ten opzichte van dat ontwerp naar een alternatief ontwerp gezocht worden. Het gaat hier dan voornamelijk om de zuidelijke afrit van de Blankenburgtunnel. Van deze afrit wordt onderzocht of het ter plaatse te bouwen gedeelte...
master thesis 1988
document
Bijl, R.A.L. (author)
De Zuid-Willemsvaart, thans een sterk verouderde en in slechte staat verkerende vaarweg zal volgens daartoe ontwikkelde plannen verruimd en gemoderniseerd worden tot een volwaardige klasse IV vaarweg. De huidige situatie, waarin het kanaal middels een traverse het centrum van Den-Bosch doorsnijdt alvorens op de Maas aan te sluiten, is...
master thesis 1988
document
Haring, W. (author)
Ontwerpmethode voor een proefbelasting van palen, mede naar aanleiding van problemen met funderingen in het Meer van Maracaibo, Venezuela, en in de Golf van Mexico.
master thesis 1988
document
De Graaf, M.A. (author)
Een numerieke beschrijving van de waterbeweging op een talud, met daaraan gekoppeld een stabiliteitsberekening voor stortsteen, is ontwikkeld door Kobayashi (1987). De waterbeweging wordt beschreven met de i-dimensionale langegolf vergelijking. De golfkrachten langs het talud worden beschreven met de vergelijkingen van Morison. Resultaten met...
master thesis 1988
document
Van Hazendonk, H.C. (author), Sluis, C.M. (author)
This report is the result of graduate work done at the Shell Laboratory, KSEPL, Rijswijk, to finish the study in Civil Engineering at the Technical University of Delft. A theoretical and experimental study has been made of drag forces on cylinders, which are oscillating at relatively large beta-numbers and small K-numbers. Drag forces are...
master thesis 1988
document
Pwa, S.T. (author)
Het ontwikkelen en testen van een ruimtelijk één-dimensionaal numeriek model ter bestudering van het gedrag van het tweedimensionale energiedichtheidspectrum van golven in ondiep water. In deze analyse staan centraal het ondiep-water golfbreken en de energieverschuiving binnen het frequentiespectrum.
master thesis 1988
document
Van Doorne, M. (author)
Omdat de gemeente enkele veranderingen signaleerde in het stroomgebied van de Piebe, de kleine grotendeels droogvallende geul die rond het tijdstip van Hoogwater gevolgd moet worden om de jachthaven te bereiken, is onderzoek gedaan naar de morfologische processen in het stroomgebied van de Piebe. Dit onderzoek had tot doel na te gaan in hoeverre...
master thesis 1988
document
Mollema, P.W. (author)
De Oranjesluizen te Amsterdam vormen een belangrijke schakel in het hoofdvaarwegennet, zowel voor de recreatie- als voor de beroepsvaart. Het scheepvaartverkeer dat de Oranjesluizen passeert ondervindt echter al jaren ernstig oponthoud. Dit was voor de Rijkswaterstaat aanleiding om een onderzoek te starten naar deze problematiek. In dit...
master thesis 1988
document
Coulomb, L. (author)
A model has been developed to calculate extreme responses of turret moored ships. The responses are expressed in terms of the environmental parameters: waves wind and current. Motions in the horizontal plane, surge, sway and yaw, are analyzed statically and dynamically. The static analysis resolves the equilibrium position and heading about...
master thesis 1988
document
Yap, H.H. (author)
In het verleden richtte men zich voor het vaststellen van ontwerppeilen voor kunstwerken waarmee de verdediging tegen stormvloeden werd beoogd, geheel naar de hoogten van de stormvloed standen zoals die uit de waarnemingen bekend waren. Na de introductie van de probabilistische norm door de Delta commissie ten aanzien van de veiligheid van...
master thesis 1988
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor ontstaat nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming. In het geval van een eenparige stroming is het begin van bewegen goed te beschrijven d.m.v. het schuifspanningskriterium van...
master thesis 1988
document
Cruz, G. (author)
Als afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor het bestuderen en het nader uitwerken van een plan, conform de huidige normen en randvoorwaarden, voor de verbetering van het dijktraject vanaf de bebouwde kom van Dodewaard tot aan de Kerncentrale. Het accent van het afstudeerwerk ligt op de constructieve en uitvoeringstechnische aspekten van de...
master thesis 1988
document
Plooy, P.J. (author)
The potential for hydro power in Nepal is immense; the country clings to the south slopes of the Himalayas and has numerous streams and rivers that are fed by the monsoon rains and the melting mountain snow. The total potential is estimated at 83,000 MW, and even if only a fraction of this is economically feasible to develop it sets an aim for...
master thesis 1988
document
Janknegt, M.O. (author)
Na een analyse van de overslag-capaciteiten van de haven van Madras, is een breder goederenpakket voor Ennore gedefinieerd. Door een analyse en een optimalisatie van de reis-kapitaal-en operationele kosten van het kolentransport tussen Paradip en Ennore, is het ontwerpschip berekend. Door het opstellen van randvoorwaarden, een functie-analyse...
master thesis 1988
document
Huizing, W.S. (author)
Om tot de gewenste nieuwe haven lay-out te komen zal de oude zeedijk opgehoogd moeten worden. Door eerst naar de verschillende manieren van ophogen en mogelijke dwarsprofielen te kijken is een keuze gemaakt van de vorm van de aangepaste dijk. De nieuwe hoogte van de zeedijk is op twee maatgevende punten berekend voornamelijk met de formules van...
master thesis 1988
document
Van Dijk, R.P. (author)
In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt...
master thesis 1988
document
Koolwijk, W. (author)
Voor u ligt een afstudeerverslag over de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem veroorzaakt door de aardgaswinning in Groningen. In een viertal delen wordt dit probleem verder uitgewerkt. In deel I vindt U een inventarisatie van de gevolgen van de bodemdaling voor de Eemskanaalboezem in Noord-Drenthe en Groningen. Een aantal...
master thesis 1988
document
Nap, E.N. (author), Van Kampen, H.F.A. (author)
Investigation to sediment transport rate in case of waves and currents, tests executed in the wave-current flume of the laboratory of Fluid mechanics of TU Delft. Sediment transport was measured using sand of 100 micron; comparison to similar tests with 200 micron sand.
master thesis 1988
document
Barneveld, H.J. (author)
Voor een vaste rivierbodem is het mogelijk om met een bestaande analytische methode af te schatten in hoeverre de waterbeweging (= golfvoortplanting en demping) tijdens de passage van een hoogwatergolf beschreven kan worden met vereenvoudigde modellen. Met vereenvoudigde modellen worden modellen bedoeld die zijn gebaseerd op de...
master thesis 1988
Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 82)

Pages