Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Mast, P.J. (author)
Ten behoeve van de verbetering van een belangrijke verbindingsweg in Noord-Wales moet een nieuwe oeververbinding gerealiseerd worden tussen de oevers van het Conwy-Estuarium. Na een uitgebreide studie besloot men om de verbinding uit te voeren als gezonken tunnel, de -eerste verkeerstunnel in het Verenigd Koninkrijk die op deze manier gebouwd...
master thesis 1988
document
Jansen, S.E.A. (author)
Reeximination of the noursihments on Sylt, Germany using the methods described in the "Manual on Artificial Beach Nourishment" with a one-line method, assuming a Gaussian shape of the coastline. (Estimated year of publication)
master thesis 1988
document
Meijer, G.J. (author)
In het vakgebied van de kust waterbouwkunde wordt o.a. studie verricht naar de beweging van de kustlijn als gevolg van zandtransporten in het gebied rond de kustlijn. Daarin zijn te onderscheiden, transport loodrecht op de kust(dwarstransport) en transport parallel aan de kust(langstransport). Zandtransport wordt globaal veroorzaakt door de...
master thesis 1988
document
Van Beurden, I.J.C.A. (author)
Momenteel worden dijktafelhoogten deterministisch berekend voigens de richtlijnen van de Deltacommissie. Een nieuwe ontwikkeling is de berekening op probabilistische wijze. Deze probabilistische berekeningen worden momenteel uitgevoerd met als criterium de golfoploop die door 2% van de golven wordt overschreden, zoals eveneens bij de...
master thesis 1988
document
Berendsen, E. (author)
Benedenstrooms van uitstroomkonstrukties wordt het stroombeeld bij stromende afvoer gekenmerkt door drukfluctuaties, wervels en neren. Hierdoor kan nogal eens schade aan de uit stortstenen bestaande bodembescherming ontstaan. In het geval van een éénparige stroming met volledig ontwikkelde turbulente grenslaag is het begin van bewegen te...
master thesis 1988
document
Stinenbosch, J.F.M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
Het sluiten van waterlopen met behulp van zand is in Nederland al meerdere malen toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de sluitingen van Geul, Noord Pampus, Marollegat en Slaak. In het kader van de compartimenteringswerken, noodzakelijk geworden door het besluit de Oosterschelde open te laten voor getijbeweging, werden onlangs de Oesterdam en de...
master thesis 1988
document
Brzesowsky, A.S. (author)
Protection systems against ship collision are studied in the first report for this thesis. Based on this initial study a number of 10 protection systems for bridge piers at deepwater (>100 m) are developed. As an example a proposed bridge pier for a bridge over the Strait of Gibraltar with a foundation depth of 300 m is chosen. The major...
master thesis 1988
document
Van den Berg, Y. (author)
At the Cao Jing district in Shanghai, China, a landreclamation project is planned. The object of this project is to stimulate the natural process of sedimentation. This report comprises the results of a study concerning the optimum lay-out of dikes in the reclamation-area (see Fig. 0.1 and 0.2). In this report particularly the influence of the...
master thesis 1988
document
Stam, C.J. (author)
In de literatuur is een aantal parameters geformuleerd waarmee getracht wordt een relatie te leggen tussen de vorm van het variantiedichtheidsspektrum van de oppervlakteuitwijking en de gegroeptheid van golfhoogten. Een vrij nieuwe parameter die hiervoor gebruikt wordt is een spektrale vormparameter K. Deze parameter is gedefinieerd op basis van...
master thesis 1988
document
Hauer, M. (author)
Dit afstudeerwerk betreft een onderzoek naar de problematiek bij de Noordersluis te IJmuiden. De bestaande problemen zijn geanalyseerd en er zijn verbeteringen ontwikkeld en beoordeeld, waarvan voór één variant, constructieve uitvoeringsmogelijkheden onderzocht zijn. De totale rapportage van het werk bestaat uit twee delen die elk uit een...
master thesis 1988
document
Teunissen, E.A.H. (author)
Dit rapport is het hoofdontwerp van het afstudeerproject omtrent een tunnel verbinding onder de Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal gesitueerd in Amsterdam-Oost. Dit afstudeerproject is gemaakt in het kader van de subrichting constructies van de afstudeerrichting Waterbouwkunde en Hydrologie aan de faculteit der Civiele Techniek van de Technische...
master thesis 1988
document
Kraaijeveld, P.A. (author)
Dit is het verslag van het modelonderzoek naar de waterbeweging in de circulatiekommen ("eieren van Thijsse") bij de stuwen in de Neder Rijn. Het doel van het onderzoek was in de eerste plaats het bepalen van het stroombeeld in en rond de kommen. Kennis daarvan is onontbeerlijk ter bepaling van de uitwisseling van water en sediment tussen rivier...
master thesis 1988
document
De Bruyn, C.A. (author)
Onder invloed van stroming en golven ontstaat er rond een platformpaal, die in een zandbodem geplaatst is, een ontgrondingskuil. De diepte van deze kuil is bij stroom alleen ongeveer gelijk aan 1.5 x de paaldiameter. Bij stroom in combinatie met korte golven wordt de kuil ondieper, terwijl de kuil bij de combinatie van stroom en brekende golven...
master thesis 1988
document
Snel, A. (author)
Het voor u liggende deelrapport is een resultaat van een eerste onderzoek naar de stuw te Grave in de Maas. Getracht hierbij is m.b.v. een kritische beschouwing van de bestaande stuw, een programma van eisen en randvoorwaarden te formuleren binnen welk kader een nieuwe stuw ontworpen moet worden. De verschillende typen afsluitmiddelen zijn aan...
master thesis 1988
document
Murray, R. (author)
The Boussinesq equations are a modification of the long wave equations to make some allowance for the effects of the non-hydrostatic pressure in short waves, and are capable of describing the transformation of directional, irregular, nonlinear waves in relatively shallow water. This thesis introduces new equations of Boussinesq type in one and...
master thesis 1988
document
Haak, E. (author)
Dit rapport beslaat het ontwerp van een zeehaven in Algerije. Het bestaat uit vier delen. Voor alle delen zijn drie afstudeerhoogleraren in totaal. Deel a: Vooronderzoek naar de economische randvoorwaarden van een nieuwe haven in Algerije Deel b: Lokatie en lay-out haven Deel c: Optimalisatie van de geuldiepte van van de havengeul van Port...
master thesis 1988
document
Honig, H.J. (author)
In dit verslag wordt bepaald wat de gunstigste bouwmethode voor de bouw van de Wijkertunnel is, zowel voor wat betreft het gesloten gedeelte als voor wat betreft de afritten. Eerst wordt een programma van eisen voor de tunnel gegeven, waarna de eisen ten aanzien van de verkeerskundige aspecten volgen. Het toepassen van een kruipstrook wordt...
master thesis 1988
document
Van der Meer, M.T. (author)
Een aanzet wordt gegeven voor het gebruik van probabilistische rekentechnieken bij de dimensionering van damwandconstructies. Hiertoe wordt een probabilistische advanced level II-berekening toegepast op een damwandconstructie die met de gangbare veiligheidsfactoren met de methode Slum is ontworpen. Er wordt alleen gekeken naar de gebruiksfase...
master thesis 1988
document
Olieman, M.A. (author)
De probleemstelling van de afstudeeropdracht met het onderwerp "Windhinder op de Nederlandse binnenvaarwegen", geformuleerd door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, luidde als volgt: "Lege schepen zijn gevoelig voor dwarswind. In de praktijk treden daardoor problemen op, schepen stranden op kribben e.d. Gezien het voorgaande moet...
master thesis 1988
document
Wassink, H.R. (author)
Random wave and current forces acting on an offshore structure, cause random base shear forces in time. The peak base shear is the maximum value of base shear that occurs during the passage of a wave. The extreme base shear is the maximum value of base shear that occurs within a period of time, say one hour. So far, the distributions of extreme...
master thesis 1988
Searched for: year:1988 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 81)

Pages