Searched for: year:1989 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Tönjes, P. (author)
The bed of some rivers partially consists of non-erodible layers. These non-erodible layers may become obstacles for navigation during the low-water period. To improve navigation development in the future, one can consider the removal of the non-erodible layers. To predict the morphological consequences due to these works, knowledge about the...
master thesis 1989
document
Hamers, E.P.M. (author)
In de rivier de Niger in Nigeria zal ter hoogte van Onitsha een dam worden gebouwd. Deze dam met een lengte van ongeveer 3200 m moet een reservoir creeren door opstuwing van het water van de Niger. De door de gehele dam veroorzaakte waterstandsverhoging beoogt in de eerste plaats opwekking van energie middels een waterkrachtcentrale. Doordat het...
master thesis 1989
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Er is een onderzoek naar de erosiegevoeligheid van grastaluds uitgevoerd in het Laboratorium voor Vloeistafmechanica van de TUDelft. Het doel van de proeven was het verkrijgen van inzicht in de erosie- en afslaggevoeligheid van rivierdijken met grasbekleding. Voor de proeven zijnn grasmatten gestoken uit dijkvakken bij Doornenburg, Gendt,...
master thesis 1989
document
Van Epen, D. (author), Nieuwenhuijs, J. (author)
From the ten breakwaters we selected, on the amount of reliable information available, one breakwater in Richards Bay, South Africa. The preliminary check, made in the first phase, showed the design of this breakwater was rather conservative. From surveys done on the breakwater although, it appeared that the armor-layer was damaged in storms...
master thesis 1989
document
Goedhart, P. (author)
De huidige veerverbinding tussen Boskamp en Jenny funktioneert onvoldoende om te kunnnen zorgen voor een goede verkeersafwikkeling en is onbetrouwbaar en onveilig. Uit de planologische vóór-studie (rapport 1) volgt dat de benodigde overzet kapaciteit in 2019, 130 personen-auto equivalenten per uur moet bedragen. Om dit doel te bereiken, is naar...
master thesis 1989
document
Bouter, E.E. (author)
Reeds eerder zijn onderzoeken naar de golfdempende werking van rietkragen uitgevoerd. In 1981 is een aantal metingen verricht in het Waardkanaal door een samenwerkingsverband van de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Bonham publiceerde in 1983 de resultaten van een onderzoek naar golfdemping in een oeverzone van de...
master thesis 1989
document
Snethlage, A.J. (author)
In de toekomstige dam, die gepland is in de buurt van Onitsha in Nigeria, moet een mogelijkheid worden gecreëerd om de scheepvaart doorgang hoofdzakelijk te kunnen verschaffen. In de toekomst zal er gevaren worden met vierbaksduweenheden, dus de schutmogelijkheid moet deze combinatie kunnen doorschutten. In eerste instantie is er gedacht om de...
master thesis 1989
document
Vermeer, E.A. (author)
Als gevolg van de gereduceerde getijbeweging op het Noordelijk Delta Bekken (NDB), veroorzaakt door het in werking treden van de Haringvlietsluizen in 1970, is onder andere op de Amer een aanzienlijke sedimentatie opgetreden. Uit bodemonderzoeken is afgeleid, dat de sedimentatie op de Amer voornamelijk uit slib bestaat. Er is een diepte...
master thesis 1989
document
Van de Kraan, A. (author)
waterverlies in waterlopen treedt vooral op in gebieden waar het water stroomt over een sterk doorlatende bodem met een lage grondwaterstand. Over de wijze waarop de afstroming door de bodem plaatsvindt, en de invloed daarvan op het verloop van de waterdiepte, is nog weinig bekend. Door Schropp (1987) is een differentiaalvergelijking opgesteld...
master thesis 1989
document
Van Gurp, A.H.M. (author)
Ten behoeve van onderzoek naar secundaire stroming zijn wiskundige modellen in ontwikkeling. Dergelijke modellen zijn in het algemeen gebaseerd op een diepte-qemiddeld stroommodel, waarin aannames betreffende de secundaire stroming zijn gedaan. Deze modellen betreffen echter veelal een stationaire stroming in rivierbochten. Ter verifikatie van...
master thesis 1989
document
Van der Kraan, A. (author)
De rivier de Hadejia in Nigeria stroomt over de goed waterdoorlatende bodem van het Tsjaadbekken. De grondwaterstand in het Tsjaadbekken ligt op 5 meter of dieper onder de rivierbodem. Er stroomt dus water af vanuit de rivier door de bodem naar het grondwater. Het is belangrijk te weten wat de grootte van het waterverlies door de bodem is ten...
master thesis 1989
document
Hoyinck, R.H.C. (author)
De invloed van een havendam op de water- en zandbeweging bij kusten is groot. Indien de havendam langer is dan de breedte van een brekerzone zal, afhankelijk van de overheersende stromingsrichting, achter de dam aanzanding of uitschuring optreden. In de situatie zoals weergegeven in figuur 1.1 zal, door de langs de kustlijn naar de dam toe...
master thesis 1989
document
Mulders, R.A. (author)
Oe Braakmanhaven bij Terneuzen is volledig in gebruik door de vestiging van DOW Benelux NV, waar voornamelijk aardolie producten worden verwerkt. De aan- en afvoer van deze vloeistoffen en gassen wordt voornamelijk verzorgd door schepen, waarvan het aantal en de overgeslagen hoeveelheden zodanige vormen hebben aangenomen dat de bezettingsgraad...
master thesis 1989
document
Van Asperen, L. (author), Riekerk, J.P. (author)
In de irrigatiepraktijk bestaat grote behoefte aan eenvoudige, automatisch werkende stuwkleppen, die bij een variabele afvoer een (nagenoeg) constante bovenstroomse waterstand kunnen handhaven. Een type bekend als de "Begemann" klep wordt veelvuldig toegepast, maar het nadeel van deze klep is, dat het verval erover betrekkelijk groot moet zijn...
master thesis 1989
document
Tilmans, W. (author)
Sediment transport by waves in the direction of the waves in relatively shallow water. Het onderzoek naar zandtransport in meest algemene Zin kent al een ruime historie. In eerste instantie lag het accent hierbij op bestudering van het zandtransportverschijnsel onder invloed van een permanente stroom, zoals in rivieren en kanalen. Daarbij is in...
master thesis 1989
document
Chittibabu, P. (author)
Visakhapatnam is one of the major ports along the east coast of India. An outer harbar in 1976 is constructed to accomadate large ships and to meet the requirements of the ever growing industries of Visakhapatnam. For the maintainance of the Visakhapatnam outer harbour(VOH) two breakwaters are constructed at the south and east end of the harbar....
master thesis 1989
document
Ruijter, M.N. (author)
Wedstrijdzeilen is een sport waarbij taktiek een grote rol speelt. Dit komt onder andere tot uiting door de wijze waarop de wedstrijdzeiler gebruik maakt van winddraaiingen en de positie van zijn tegenstanders. In een aantal gevallen kan daarbij kennis van de lokale stroomsituatie een voordeel zijn. In september 1988 vonden de Olympische...
master thesis 1989
document
Taal, M.C. (author)
Due to the relatively high computational costs related to the use of 2D models the purpose of this study was to develop a one-dimensional mathematical model that can give a fair estimation of the near-bank deformation and the bedtopography in meandering rivers. The bedtopography is characterized by a point bar-pool configuration that can also be...
master thesis 1989
document
Labeur, R.J. (author)
Door de binnendringing van zeewater is het water in estuaria voor een deel zout. Het zoutgehalte varieert dagelijks onder invloed van het getij. Variaties in het zoutgehalte op de langere termijn kunnen onstaan door wisselende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een veranderende bovenafvoer. Het zoutgehalte beïnvloedt de chemische en biologische...
master thesis 1989
document
Strik, J.F.J. (author)
Het geheel bestaat uit 4 delen. Deel 1 begint met de probleembeschrijving : een aan te leggen dijk kruist een haventoegang. Voor dat probleem worden mogelijke oplossingen aangedragen, en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. De afweging leidt tot een keuze : de bouw van een nieuwe keersluis. In deel 2 krijgt de keersluis gestalte : er...
master thesis 1989
Searched for: year:1989 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 34)

Pages