Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
De Smet, C.A.M. (author)
This study for a service port in Beira Harbour can be divided into three different parts. These parts will be discussed below in the sequence in which they have been carried out. The first part consists of the preparations for the journey to Beira and the actual site investigation. In Beira a site investigation had been carried out to obtain all...
master thesis 1990
document
Rundberg, J.R. (author)
In het kusthandhavingsbeleid van de Rijksoverheid speelt de kustlijn een belangrijke rol. De ligging van de kustlijn wordt bepaald met een door Rijkswaterstaat voorgestelde volumetrische berekeningswijze. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van deze methode. De analyse toont aan dat de methode verbetering behoeft. Op grond van de...
master thesis 1990
document
Buyze, J.G. (author), Schram, A.R. (author)
In het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft is modelonderzoek gedaan naar de werking en de stabiliteit van zandworsten. De volgende onderdelen zijn onderzocht: - stabiliteit van grondkribben onder stroming. - Golftransmissie over onderwatergolfbrekers - stabiliteit van onderwatergolfbrekers onder...
master thesis 1990
document
Caldera, G.R. (author)
Dit onderzoek betreft een nadere analyse van de mogelijkheden, die de havens van Curaçao bieden voor een ontwikkeling op korte en lange termijn. Doel van dit onderzoek is om: - de mogelijkheden van de haven beter te benutten. - de bedrijvigheid in de havens t.a.v. ruimtegebruik in goede banen te leiden. - de overheid en het havenbedrijf inzicht...
master thesis 1990
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
Sloff, C.J. (author)
The rivers on the slopes of the Kelud volcano in Indonesia are marked by steep slopes and fine sediment. Therefore often supercritical flow and large sediment transports occur. In this exploratory study a mathematical model has been developed for this type of rivers. The properties of this model are examined with an analysis of the...
master thesis 1990
document
Schermer, J.E. (author)
Jaarlijks wordt vanuit Mormugao Port 13 miljoen ton ijzererts geëxporteerd. Er zijn 3 overslagplaatsen, Er bevinden zich 2 kaden in de haven, die onafhankelijk van elkaar opereren. Aan kade nr.6 wordt jaarlijks 1 miljoen ton erts overgeslagen. Aan kade nr.9 is dit 8 miljoen ton. Gp het opslagterrein behorende bij kade nr.9 staan 3 stackers en 2...
master thesis 1990
document
Van Zwol, J.H. (author)
Teneinde de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden te beveiligen tegen stormvloeden vanuit zee zijn in het kader van de Deltawet de zeegaten tussen de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde afgesloten. In dezelfde wet is bepaald dat de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde open moeten blijven met het oog op de bereikbaarheid van de havens van Rotterdam...
master thesis 1990
document
De Roos, R.G. (author)
Bij de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen in een haven moet bij het doorlopen van alle ontwerp en lokatiekeuzeaspecten speciale aandacht worden besteed aan de veiligheidsaspecten. Bij gevaarlijke stoffen wordt gedacht aan stoffen die giftig, brandbaar pf explosief zijn als ze in een bepaalde concentratie in de lucht aanwezig zijn. Om...
master thesis 1990
document
Van der Laan, A.K.J. (author)
In de discussienota 'Kustverdediging na 1990', gepresenteerd in mei 1989, somt Rijkswaterstaat vier mogelijkheden op om het hoofd te bieden aan de verdere afkalving van strand en duin. Deze vier alternatieven zijn: terugtrekken, selectief handhaven, de kustlijn handhaven zoals die er op dit ogenblik bij ligt en het aanvullende alternatief ...
master thesis 1990
document
Groenewold, F.J. (author)
Het goederenverkeer door de haven van New Mangelore is de laatste jaren fors toegenomen. Als resultaat daarvan moest de maximum capaciteit voor overslag van stukgoed en droge bulk al volledig worden aangewend. Een verkeersprognose voorziet voor het einde van de eeuw nog eens forse toename van het verkeer door de haven, waaronder containers en...
master thesis 1990
document
Zeelenberg, L. (author)
The first report is about: A jack-up rig is a mobile offshore platform. Basically, it is a self-elevating pontoon, which can be supported by retractable legs resting on the sea bed. Recently, it is proposed to use these platforms for production of marginal fields, what implies a longer term use. Furthermore, there are plans to use such platforms...
master thesis 1990
document
Boers, M. (author)
Het voorliggende afstudeerverslag geeft de resultaten van een onderzoek naar efemere rivieren met infiltratie. Hierbij is aandacht geschonken aan hydraulica en morfologie. Het onderzoek is onderverdeeld in achtereenvolgens een literatuurstudie, de ontwikkeling van analytische modellen en de ontwikkeling van een numeriek model. Bij het bestuderen...
master thesis 1990
document
Zwiers, M. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Grote voordelen van zandsuppleties t.o.v. een verdediging met harde constructies (bv. strandhoofden) zijn de relatief lage aanlegkosten, de flexibiliteit en het feit dat het uiterlijk van de bestaande kust gehandhaafd blijft. Een nadeel is de...
master thesis 1990
document
Slooten, W. (author)
The Pulau Bukom-SBM, situated at about 10 kilometers offshore Singapore, is used as a mooring facility for tankers transporting crude oil for the Shell refineries on the island of Pulau Bukom. The bow hawsers (nylon ropes) which connect the ships with the SBM are frequently subjected to extreme forces excited by the ships. Many similar...
master thesis 1990
document
Elsman, R. (author)
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de studie "Afgedamde Maas afgedamd?" Om de Wilhelminasluis historisch te kunnen plaatsen en om een beeld te krijgen van zijn oorspronkelijke functie, wordt in hoofdstuk 3 de scheiding van Maas en Waal beschreven. In aanvulling hierop geeft hoofdstuk 4 een beeld van het beleid rond de sluis en de...
master thesis 1990
document
van Aart, A.J.C. (author)
In het algemeen worden tunnelelementen afgezonken met negatief drijfvermogen ( In het rapport genoemd 11 Negative Buoyancy Methode 11 ). Een alternatief voor de Negative Buoyancy Methode is de Positive Buoyancy Methode. Hierbij heeft een tunnelelement tijdens het afzinken een positief drijfvermogen. Het moet dan worden neergetrokken in plaats...
master thesis 1990
document
Stoffers, H.R. (author)
In dit rapport komen enkele technische aspecten aan bod, die betrekking hebben op de verdiepte bakconstructie te Maarn. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de technische mogelijkheden om een bak te kunnen realiseren in relatie met de omstandigheden, zoals grondgesteldheid en grondwaterstand. Hoofdstuk 2 behandelt de damwanden en de verankering...
master thesis 1990
document
Van den Bunt, B.P. (author)
Bij deze studie·is gebruik gemaakt van de jaarlijksehoogte- en dieptemetingen van een kleine selectie van profelen (raaien), verdeeld over de Nederlandse kust. De metingen in deze raaien zijn gedaan in een gebied tussen ±200 m landinwaarts tot ±800 m zeewaarts van de Rijksstrandpalenlijn. Op basis van deze verband vast te leggen over de laatste...
master thesis 1990
document
Kraak, A.W. (author)
Jack-up offshore structures have a natural period which lies in the high frequency tail of the spectra of North Sea storm waves. This taxi has Significant energy and the jack-up may experience significant dynamic Data have become available from field measurements of the dynamic behaviour of the Maersk Guardian jack-up rig. These data have been...
master thesis 1990
Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages