Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Zeelenberg, L. (author)
The first report is about: A jack-up rig is a mobile offshore platform. Basically, it is a self-elevating pontoon, which can be supported by retractable legs resting on the sea bed. Recently, it is proposed to use these platforms for production of marginal fields, what implies a longer term use. Furthermore, there are plans to use such platforms...
master thesis 1990
document
Boers, M. (author)
Het voorliggende afstudeerverslag geeft de resultaten van een onderzoek naar efemere rivieren met infiltratie. Hierbij is aandacht geschonken aan hydraulica en morfologie. Het onderzoek is onderverdeeld in achtereenvolgens een literatuurstudie, de ontwikkeling van analytische modellen en de ontwikkeling van een numeriek model. Bij het bestuderen...
master thesis 1990
document
Shaoling, H.U. (author)
This paper presents the study on the self-weight consolidation, which is referred to the consolidation problem of cohesive deposits in reservoirs and based on Gibson's theory of non-linear finite-strain consolidation. The analytical solution of the linearized equation is carried out. The solution shows that the consolidation is dominated by the...
master thesis 1990
document
Zwiers, M. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Grote voordelen van zandsuppleties t.o.v. een verdediging met harde constructies (bv. strandhoofden) zijn de relatief lage aanlegkosten, de flexibiliteit en het feit dat het uiterlijk van de bestaande kust gehandhaafd blijft. Een nadeel is de...
master thesis 1990
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Met behulp van de kortegolf-theorie en de kennis uit de offshoretechniek is een model opgezet dat gebruikt is in het simulatieprogramma Reedsiml. Dit programma simuleert een golf die door een rietkraag loopt en daardoor energie verliest. Ten gevolge hiervan neemt de golfhoogte af. Dit programma neemt verschillende vormen van dissipatie mee, maar...
master thesis 1990
document
Caldera, G.R. (author)
Dit onderzoek betreft een nadere analyse van de mogelijkheden, die de havens van Curaçao bieden voor een ontwikkeling op korte en lange termijn. Doel van dit onderzoek is om: - de mogelijkheden van de haven beter te benutten. - de bedrijvigheid in de havens t.a.v. ruimtegebruik in goede banen te leiden. - de overheid en het havenbedrijf inzicht...
master thesis 1990
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Slooten, W. (author)
The Pulau Bukom-SBM, situated at about 10 kilometers offshore Singapore, is used as a mooring facility for tankers transporting crude oil for the Shell refineries on the island of Pulau Bukom. The bow hawsers (nylon ropes) which connect the ships with the SBM are frequently subjected to extreme forces excited by the ships. Many similar...
master thesis 1990
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
Moerwanto, A.S. (author)
Sediment transported by natural stream flow has often presented the irrigation and hydropower plant designer with major problems, and measures for solving the sediment problems have been proposed. Most of the proposed sediment exclusion measures have been developed based on certain basic hydraulic principles and experiences gained from field...
master thesis 1990
document
Elsman, R. (author)
In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de studie "Afgedamde Maas afgedamd?" Om de Wilhelminasluis historisch te kunnen plaatsen en om een beeld te krijgen van zijn oorspronkelijke functie, wordt in hoofdstuk 3 de scheiding van Maas en Waal beschreven. In aanvulling hierop geeft hoofdstuk 4 een beeld van het beleid rond de sluis en de...
master thesis 1990
document
Sloff, C.J. (author)
The rivers on the slopes of the Kelud volcano in Indonesia are marked by steep slopes and fine sediment. Therefore often supercritical flow and large sediment transports occur. In this exploratory study a mathematical model has been developed for this type of rivers. The properties of this model are examined with an analysis of the...
master thesis 1990
document
van Aart, A.J.C. (author)
In het algemeen worden tunnelelementen afgezonken met negatief drijfvermogen ( In het rapport genoemd 11 Negative Buoyancy Methode 11 ). Een alternatief voor de Negative Buoyancy Methode is de Positive Buoyancy Methode. Hierbij heeft een tunnelelement tijdens het afzinken een positief drijfvermogen. Het moet dan worden neergetrokken in plaats...
master thesis 1990
document
Klomp, W.H.G. (author)
Weinig is bekend omtrent de interacties tussen korrels en vloeistof in een hoog-geconcentreerd zand-watermengsel, zoals dat in een slurry-stroom (zandsluitingen en zettingsvloeiingen) of bij sheetflow (bij zandtransport door golven aan de kust) optreedt. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van experimenten, waarin deze interacties...
master thesis 1990
document
Stoffers, H.R. (author)
In dit rapport komen enkele technische aspecten aan bod, die betrekking hebben op de verdiepte bakconstructie te Maarn. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de technische mogelijkheden om een bak te kunnen realiseren in relatie met de omstandigheden, zoals grondgesteldheid en grondwaterstand. Hoofdstuk 2 behandelt de damwanden en de verankering...
master thesis 1990
document
Schermer, J.E. (author)
Jaarlijks wordt vanuit Mormugao Port 13 miljoen ton ijzererts geëxporteerd. Er zijn 3 overslagplaatsen, Er bevinden zich 2 kaden in de haven, die onafhankelijk van elkaar opereren. Aan kade nr.6 wordt jaarlijks 1 miljoen ton erts overgeslagen. Aan kade nr.9 is dit 8 miljoen ton. Gp het opslagterrein behorende bij kade nr.9 staan 3 stackers en 2...
master thesis 1990
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990
document
Rundberg, J.R. (author)
In het kusthandhavingsbeleid van de Rijksoverheid speelt de kustlijn een belangrijke rol. De ligging van de kustlijn wordt bepaald met een door Rijkswaterstaat voorgestelde volumetrische berekeningswijze. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van deze methode. De analyse toont aan dat de methode verbetering behoeft. Op grond van de...
master thesis 1990
document
Van den Bunt, B.P. (author)
Bij deze studie·is gebruik gemaakt van de jaarlijksehoogte- en dieptemetingen van een kleine selectie van profelen (raaien), verdeeld over de Nederlandse kust. De metingen in deze raaien zijn gedaan in een gebied tussen ±200 m landinwaarts tot ±800 m zeewaarts van de Rijksstrandpalenlijn. Op basis van deze verband vast te leggen over de laatste...
master thesis 1990
Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages