Searched for: year:1975 department:"hydraulic"
(1 - 18 of 18)
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
document
Vellinga, P. (author)
Proeven in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica naar zandtranport in golven. Focus op de invloed van stoorgolven (gebonden golven) o.a. door reflectie in de goot.
master thesis 1975
document
Spaans, W. (author)
An application for a one-dimensional long period shallow water wave using he method of Galerkin an the four-step Runge-Kuta method.
master thesis 1975
document
Prakken, A. (author)
Het doel van deze studie is een nader onderzoek naar deze stromen achter een havendam. Een poging is gedaan om met behulp van een twee-dimensionaal getijprogramma de stroom achter een havendam te simuleren. Door de gradienten van de brekerhoogten, de zgn "radiation stress" effecten, als uitwendige krachten in de bwegingsvergelijking van het...
master thesis 1975
document
Huitenga, I.J. (author), Van Driel, G.B. (author)
Als hoofdontwerp voor ons afstuderen in de richting Kustwaterbouwkunde aan de Afdeling der Weg- en Waterbouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft hebben wij een onderzoek verricht naar het energieverloop van golven, die zich bevinden boven een toegangsgeul voor een zeehaven. Het onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd in het...
master thesis 1975
document
Ockhuysen, C.P. (author)
Bij het ontwerpen van een constructie in stromend water is het nodig de krachten van het water op de constructie te weten. Zo is het onder andere noodzakelijk te weten wat de hydraulische krachten zijn op voorwerpen die een hoek met de stroomrichting maken. Men denke hierbij aan hydraulische krachten op scheefstaande poten van een booreiland,...
master thesis 1975
document
Groothuizen, A.G.M. (author)
In verband met het feit dat nu de strijd ontbreekt om in deze studie (in deelontwerp in het kader van het afstuderen) diepgaand op aalle problemen in te gaan, zal ik enkele van de voorgenoemde problemen summier en andere diepgaander behandelen. In eerste instatie zal ik proberen, los van het ontwerp en de ontwerpmethoden van HASCO, gebruik...
master thesis 1975
document
Mol, A. (author), Schram, J.D. (author)
Zoals uit het vooronderzoek blijkt is energie uit korte golven alleen interessant voor kleine constructies, die op afgelegen plaatsen gebouwd worden om bepaalde installaties van energie te voorzien. Voorbeelden van dergelijke installaties kunnen zijn: - lichttorens, lichtboeien - meetinstallaties Het doel van deze studie is gedetailleerd te...
master thesis 1975
document
Abbenhuis, H. (author)
In deze hoofdstudie zal getracht worden voor de bovenstaande sluisconstructies met conventionele inslag een ontwerp te vinden wat aan de volgende, belangrijkste, eisen voldoet: 1. het moet een "schut"-capaciteit hebben die gelijk is aan die, bepaald in de Verkeerswaterbouwkundige deelstudie 2. het "schut"-proces dient gepaard te gaan met een zo...
master thesis 1975
document
Cirkel, R. (author), Leene, P. (author)
Het hoofdontwerp vormt een studie naar de invloed van een verdieping van de zandbodem op de stabiliteit van de kust. Dit wordt gedaan ter hoogte van IJmuiden.
master thesis 1975
document
Ramkema, C. (author)
Dit rapport behandelt de verschijnselen: refraktie en brandingsstromen. In beide gevallen zal getracht worden om het onregelmatige karakter van de golven te verwerken in de berekening of door een schatting achteraf van de mogelijk gemaakte fout. Het door Battjes voorgestelde rekenmodel voor de bepaling van de brandingsstroomsnelheden in de...
master thesis 1975
document
Van der Kolff, J. (author)
Dit afstudeerrapport kan gedacht worden in twee delen uiteen te vallen: 1. onderzoek naar de geldigheid van de rekenmethode van Vreugdenhil en De Vries voor een rivier met relatief geringe veranderlijke breedte, waarbij de oevers een willekeurige (eventueel variƫrende) helling hebben; 2. na een bevestigend antwoord op 1. te hebben gekregen: het...
master thesis 1975
document
Dollee, A.W. (author)
Het afstudeerverslag omvat 2 rapporten die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten: - een literatuurstudie van de verschillende facetten van de sedimentproductie; - een nadere uitwerking van een methode om die sedimentproductie te bepalen, toegepast op het Djratunseluna gebied, gelegen in Centraal Java.
master thesis 1975
document
Casteleyn, J.A. (author)
In het eerste deel worden uit de golfgegevens kustconstanten afgeleid, in het tweede deel worden uitgaande van deze constanten en randvoorwaarden kustvormen afgeleid. Onder kustconstanten worden de fysische grootheden als Q en q, resp. langstransport bij een kustrichting evenwijdig aan de x-as en de transportverandering bij verdraaiing van de...
master thesis 1975
document
Van der Boom, A.P. (author)
Hoe vervormt een oneindig breed eiland onder water, tengevolge van een heen- en weer gaande stroom. Welke zandverliezen zijn te verwachten. Dus de vereenvoudigingen zijn: - alleen stroom - 2-dimensionaal - "gladde" bodem - rekenen vanaf ya - bodemverschijnselen zitten in de transportformule
master thesis 1975
document
Van Hijum, E. (author)
Het gedrag van zand onder korte lopende golven bli,jkt te worden bepaald door de golfdimensies, golfvorm en het opgewekte ribbelpatroon. Het resulterende zandtransport kan zowel positief als negatief van teken zijn. In deze studie wordt een methode beschreven, die het mogelijk maakt de grootte en richting van het zandtransport in plaats en tijd...
master thesis 1975
document
Van der Does de Bye, M.R. (author)
Dit is deel I: Golfonderzoek. Het doel van het golfonderzoek is antwoord leveren op de volgende vragen: - Wat is de verdeling van de zeegang? - Wat is de verdeling van de deining
master thesis 1975
document
Westgeest, T.G.M. (author)
Onderzoek naar het effect van cavitatie in een aan te leggen transportleiding van ca 30 km en een diameter van 40 cm.
master thesis 1975
Searched for: year:1975 department:"hydraulic"
(1 - 18 of 18)