Searched for: year:1976 department:"hydraulic"
(1 - 16 of 16)
document
Onderdelinden, G. (author)
De civieltechnische werken hebben de laatste jaren een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om een technisch verantwoorde constructie te maken is een fundamentele kennis vereist omtrent de krachten op en het gedrag van een constructie. Bij het ontwerpen van maritieme construties spelen de oppervlaktegolven een belangrijke rol en het is van...
master thesis 1976
document
Bogaard, T. (author), Deelen, K. (author)
De laatste jaren is er veel belangstelling geweest voor de Oosterschelde. De voornaarnste oorzaak hiervan was wel de dreigende afsluiting van dit bekken van de zee, zoals dit in de Deltawet was vastgelegd. Nu echter na een lange periode van herbezinning en besluitvorming vast is komen te staan dat de Oosterschelde niet zal worden afgesloten,...
master thesis 1976
document
Hakkaart, C.J.A. (author), Meyer, E. (author)
De resultaten van dit onderzoek moeten gezien worden als een bijdrage tot de oplossing van de Oosterseheldeproblematiek in zijn geheel en meer in het bijzonder als een uitwerking van een vergelijking van twee mathematische modellen t.w. de Expliciete Differentie methode en de Impliciete Differentie methode.
master thesis 1976
document
Verbeek, J.P. (author)
In het kort is het doel van dit onderzoek het verdiepen van het inzicht in het verloop van waterstanden en afvoeren in een gedeelte van de rivier de Dinkel gedurende het passeren van een hoogwatergolf en de invloed van verbeteringswerken hierop.
master thesis 1976
document
Smit, H.R. (author)
De problemen van Venetië vallen in 3 groepen uiteen. Er moeten maatregelen genomen worden tegen een eventuele stormvloed, tegen de vervuiling en de gebouwen verkeren in een zeer slechte staat. In het hoofdonderzoek wordt een constructie gedimensioneerd tegen een eventuele stormvloed.
master thesis 1976
document
Mynett, A.E. (author)
De vloeistofbeweging pond een horizontaal, harmonisch translerend schip op ondiep water kan als een potentiaalprobleem worden beschouwd. Voor een twee-dimensionaal model wordt een benaderde oplossing voor de snelheidspotentiaal verkregen door toepassing van de eindige elementen methode volgens het Galerkin-principe. De resultaten worden zowel...
master thesis 1976
document
Kraaijenbrink, H.A. (author), De Vries, W.A. (author)
Door de Rijkswaterstaat, het Waterloopkundig Laboratorium, de Technische Hogeschool en nog enkele andere onderzoek instituten wordt samengewerkt in het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat. Het onderzoek gebied omvat een groot aantal aspecten van de Waterbouwkunde, zoals grondmechanica, waterbeheer, waterbeweging, sedimenttransport en...
master thesis 1976
document
Schaart, J. (author)
In verband met het onderzoek naar de eventuele gevolgen voor wat betreft de sedimentatie van het Noordelijk Bekken, dat zal ontstaan na voltooing van de bochtafsnijding in de Westerschelde nabij Bath, is in het onderhavige onderzoek een berekeningsmethode ontwikkeld waarmee zand- en slibconcentraties in getijstromen kunnen worden berekend. In...
master thesis 1976
document
Römgens, H. (author)
Snelheids- en temperatuurmetingen in het Biesbosch-bekken honderd en dertig
master thesis 1976
document
De Wit, J.M. (author)
Door de grote verkeersdrukte op rijksweg 12 (Den Haag- Utrecht). is het noodzakelijk geworden deze te herprofileren. Dit zal een aanzienlijke verbreding van deze weg tot gevolg hebben. Er zal een nieuwe kruising met de Gouwe nodig zijn. In dit verslag wordt gedacht aan vervanging van de huidige smalle brug door een tunnel in de vorm van een...
master thesis 1976
document
Van de Wal, F. (author)
Het aardolieoverlaadstation kunstwerk is in maart 1975 voltooid. De samensteller/afstudeerder van dit verslag heeft als fulltime functie als "project-engineer" alle fases van de bouw doorlopen. Daarna is er een verslag geschreven als afstudeerwerk. Aan bod komen: - de begroting en schetsmatig ontwerp van alternatieven - onderhandelingen over het...
master thesis 1976
document
Oosterveld, D. (author)
In deel I is uiteengezet , hoe de simulatie verloopt van het passeren door schepen van een sluizencomplex en het doorlopen van een netwerk van kanalen. Het eerste gedeelte van dit deel handelt over de optimalisatie van het scheepvaartverkeer in het netwerk. Uit de simulatie blijkt, dat de schepen, die bij een generator van het te simuleren...
master thesis 1976
document
Hospers, B. (author)
Deel I: Orientatie Deel II: Modelonderzoek naar de hydrodynamische massa van een schip tijdens het afmeren Deel III: Figuren en bijlagen behorende bij het modelonderzoek
master thesis 1976
document
Van der Kolff, J. (author)
In het kader van afstuderen nam de schrijver van dit rapport een onderzoek op zich, dat antwoord zou moeten geven op de volgende vragen: 1. Kan een verband bestaan tussen de aanzandingen in de Beneden-Dinkel en de bouw van het Verdeelwerk (in 1964 gereedgekomen, zie paragraaf 2.2.); 2. Wat is de oorzaak van de aanzandingen in het...
master thesis 1976
document
Saathof, L.E.B. (author), Verbeek, L.B. (author)
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1. Door ijking is gebleken, dat het model vrij betrouwbaar is, voor zover kon worden nagegaan uit de waterstanden. Er zijn ten tijde van de ijking geen snelheden in het prototype gemeten. 2. Bij snel (in enkele uren) tót een bepaalde waarde toenemende windsnelheid ontstaat op het meer een...
master thesis 1976
document
De Groot, M.B. (author)
Hier volgt de beschrijving van een berekeningsmethode van de stabiliteit van stortsteen op een drempelconstructie, allereerst in permanente stroom. Dit probleem werd uitgebreid bestudeerd in het Waterloopkundig Laboritorium ten behoeve van de Deltawerken. Het resultaat bestond uit twee formules (zie par 2), die wel practisch zijn, maar slechts...
master thesis 1976
Searched for: year:1976 department:"hydraulic"
(1 - 16 of 16)