Searched for: year:1979 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)
document
Soerjadi, R. (author)
Dispersie wordt in dit rapport gedefinieerd als de verstrooiing van een wolk van deeltjes veroorzaakt door een stochastisch spreidingsmechanisme. In veel gevallen kan het dispersie-proces bij benadering warden beithreven door een differentiaalvergelijking, ook wel genoemd de dispersie-vergelijking. Zo'n vergelijking is in 1972, met behulp van...
master thesis 1979
document
Van der Most, H. (author)
Het rapport "Literatuuronderzoek bij een hoog voorland" bevat een systematische weergave van de bestaande kennis van het gedrag van golven in een bepaalde ondiepte-situatie. Die situatie betreft een tamelijk vlak, relatief hoog liggend voorland voor een kust met daar boven een geringe waterdiepte, en wel het gebied vanaf de lijn waar de golven...
master thesis 1979
document
Voogt, L. (author)
Bij de analyse en de voorspelling van het getij wordt er van oudsher vanuit gegaan, dat de frequenties van de getijcomponenten bekend zijn. Zij volgen namelijk uit een analyse van de gravitatiepotentiaal. Van iedere component moeten de amplitude en de fase, de getijconstanten, berekend worden uit een waarnemingsreeks. Een veel gebruikte...
master thesis 1979
document
Hamer, D.G. (author), Hamer, F.C. (author)
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in welke mate golven worden gegenereerd als gevolg van golfoverslag over een dichte damkonstruktie. Daarbij is zowel amplitude- als frekwentie-informatie van belang. Getracht wordt een relatie te vinden tussen de inkomende golven en het gegenereerde golfbeeld achter de dam.
master thesis 1979
document
Loman, G.J.A. (author)
In het afstudeerontwerp is de aandacht gericht op stromingen als gevolg van gediffrakteerde golven. Een stringente scheiding van diffraktie en refraktie is in een kustgebied nauwelijks mogelijk, aangezien in het diffraktiegebied de zandbodem in het algemeen niet vlak en horizontaal is, waardoor tevens refraktie optreedt. In schaduwgebieden van...
master thesis 1979
document
Voogt, L. (author)
Doel van dit rapport is de lezer inzicht te verschaffen in het gebruik van de FFT-routine van R.C. Singleton zoals die in het rekencentrum van de T.H. - Delft in gebruik is. Voor een beschrijving van de werking van deze routine wordt verwezen naar het in de literatuurlijst vermelde artikel van Singleton (Lit. 1). Met nadruk wordt erop gewezen...
master thesis 1979
document
Van Heteren, J. (author)
Om meer inzicht te krijgen in het snelheidsveld in golven zijnde metingen aan een nader onderzoek onderworpen. Dit onderzoek valt uit één in de volgende deelonderzoeken: 1. het onderzoek naar de verdeling van de momentane horizontale componenten van de orbitaalsnelheid. 2. het onderzoek naar de verdeling van de maxima van de horizontale...
master thesis 1979
document
Van Ieperen, H.J. (author)
Nadat in hoofdstuk 1 een beschrijving van een zandvang is gegeven, komt in de volgende twee hoofdstukken de karakteristieke methode dan ook uitgebreid aan de orde, en is dan vooral van belang voor een beter inzicht in het probleem. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van een literatuuronderzoek een aantal schematisaties van de gebruikte...
master thesis 1979
document
Bijker, R. (author)
Verslag van een theoretisch en experimenteel onderzoek.
master thesis 1979
document
Jansen, P.C.M. (author)
In de waterbouwkunde spelen golven een grote rol. Krachten op konstructies worden voor een belangrijk deel bepaald door watersnelheden t.g.v. golven en golfhoogtes. Golven kunnen ook zandtransporten veroorzaken. Om deze krachten en zand-transporten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen zijn studies noodzakelijk naar het gedrag van watergolven....
master thesis 1979
document
Den Boer, K. (author)
Tijdens het schutproces van een sluis worden op de schepen in de kolk krachten uitgeoefend, welke in hoge mate bepaald worden door de waterbeweging in de sluiskolk. De krachten in langsrichting bestaan uit een aantal componenten tengevolge van translatiegolven en bovendien bij vullen via openingen in de deuren uit een aantal componenten,...
master thesis 1979
document
Van de Waal, R. (author)
Vooronderzoek naar de problemen, die ontstaan bij de verruiming van het Betuwepand en daarvan de schutsluizen bij Ravenswaaij in het bijzonder. Uitwerking van de door mij gekozen oplossing een hoogwaterkering naast de bestaande schutsluizen te bouwen. Om de goede economische concurrentie positie van Amsterdam te kunnen behouden, is de noodzaak...
master thesis 1979
document
De Liefde, W.H. (author)
Ondeerzoek naar een ontziltingsmethode door hyperfiltratie
master thesis 1979
document
Van Kruiningen, P. (author)
Hoe evenwichtsverlies bij golfoverslag ontstaat en welke krachten daarbij een rol spelen is onduidelijk. In dit rapport is onderzocht hoe groot de wrijvingskrachten op het binnentalud van een dijk zijn ten gevolge van het overslaande water. Omdat dit probleem niet toegankelijk is voor berekening, zijn een aantal proeven gedaan. Hiertoe is een...
master thesis 1979
Searched for: year:1979 department:"hydraulic"
(1 - 14 of 14)