Searched for: year:1981 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Bulters, L.J.M. (author)
In dit verslag is een studie gemaakt van de uitvoering van een kunstmatig eiland in de Beaufort Sea, in het noordwesten van Canada. Hoofdstuk 1 behelst een korte beschrijving van het ontwerp, zoals dit in het eerste deel van het afstudeerwerk is uitgewerkt, en in hoofdstuk 2 zijn de hoeveelheden uitgetrokken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitte...
master thesis 1981
document
Stouten, P.J. (author)
Appendices bij het rapport: (1) Historie en ontwikkeling van het poldedisticts Veluwe en de Veluwse Bandijk, (2) De Gelderse IJssel.
master thesis 1981
document
Stuifbergen, J.A.M. (author)
Het doel van deze studie is het analyseren van over de diepte gemiddelde reststromen t.g.v. het getij in een prismatisch kanaal. Ten behoeve hiervan is een rekenmodel ontwikkeld en zijn in het laboratorium proeven gedaan om dit rekenmodel te toetsen. Reststromen zijn in deze studie gedefinieerd als tijdonafhankelijke stromen, welke o.a. worden...
master thesis 1981
document
Bruins, M.A. (author)
Bij de bepaling van de ontwerphoogte van een waterkering is naast de ontwerpwaterstand de golfoploophoogte een belangrijk gegeven. Met betrekking tot de golfoploophoogte zijn in het verleden vele onderzoekingen gedaan aan de hand van modellen. Deze modelproeven werden uitgevoerd met regelmatige golven, bij gebrek aan geschikte golfopwekkers. Pas...
master thesis 1981
document
Cornelisse, J.M. (author)
master thesis 1981
document
Hendriksen, S.A.P.J. (author)
Doel van dit onderoek ik een getijanalyse m.b.v. Arima modellen voor het voorspellen van stormvloedhoogten Als onderzoek gebied is het getij bij Vlissingen in 1976 gekozen. De basis gedachte achter ARIMA-modellen is, dat het mogelijk moet zijn om een gegeven serie waarnemingen te modelleren m.b.v. de statistische eigenschappen van die serie....
master thesis 1981
document
Van Meerendonk, E. (author), Van Roermund, A.J.G.M. (author)
Ten behoeve van het opstellen van de randvoorwaarden bij het ontwerp van onderzeese pijpleidingen is het noodzakelijk het gedrag van de zeebodem in de directe omgeving van de leiding onder invloed van stroom, golven en combinaties daarvan te kennen. Dit verschijnsel is dermate complex, dat het nodig is het onderzoek ernaar in meerdere...
master thesis 1981
document
Rijsberman, F.R. (author)
In river engineering practice it is often required to set up a mathematical model for (part of) a river. A standard computer programme for one-dimensional unsteady flow is of ten available. The input data for the model are obtained through measurements in the prototype. The aim of this study is to provide information on this subject which could...
master thesis 1981
document
Jansen, E.F.P. (author)
Dit ontwerp omvat een model onderzoek naar het stroombeeld rond een pijp, die horizontaal is opgesteld nabij een zandbed en die dwars op de stroomrichting geplaatst is. Het stroombeeld is eenparig. Onderzocht is in hoeverre de potentiaalstromingstheorie toepasbaar is en of het resultaat hiervan bruikbaar is om een ontgrondingsdiepte te berekenen...
master thesis 1981
document
Groot, J.M. (author)
Deel I: Stromingsonderzoek Deel II: Uitzakkingsonderzoek Deel III: Vervolg uitzakkingsonderzoek I: Doel van het onderzoek is het verkleinen van de overvloeiverliezen aan het eind van de laadcyclus bij een sleephopperzuiger, ter verhoging van het rendement. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen, moet een antwoord worden gevonden op de volgende...
master thesis 1981
document
Olesen, K.W. (author)
l model whithout this restriction this has been done by taking more grain fractions into consideration. (Model for non - uniform or graded sediment). This extension of the mathematical model for uniform sediment is described in chapter 1, where the basic equations of the model for uniform as well as for non - uniform sediment are derived. The...
master thesis 1981
document
Vergeer, G.J.H. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author)
In de omgeving van Lokoja zijn in het verleden ijzerertsvoorraden ontdekt. Men is van plan deze voorraden te gaan exploiteren. De helft van de voorraad zal geëxporteerd worden. De andere helft zal in Nigeria worden verwerkt. De totale hoeveelheid die men per jaar denkt te verwerken en te exporteren bedraagt 10 miljoen ton erts per jaar. Voor de...
master thesis 1981
document
Bol, J. (author)
Als vervolg op een hierbij behorend vooronderzoek wordt het ontwerp uitgewerkt voor een scheepslift bij Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert. De liftconstructie is te verdelen in enkele onderdelen die aanwezig moeten zijn. Deze delen worden afzonderlijk beschouwd. Als eerste komt de draagconstructie aan de orde. Met gegevens uit de literatuur...
master thesis 1981
document
Duizend, J. (author)
Afsluiting van het Spui is één van de mogelijkheden die in het Vooronderzoek naar voren is gekomen om de verzilting van de Hollandsche IJssel te verminderen. Met name als de Bovenrijnafvoer tussen de 750 en 850 m3/s bedraagt, zal het afsluiten van het Spui effekt sorteren. Een Bovenrijnafvoer van 850 m3/s wordt gemiddeld 10 dagen per jaar...
master thesis 1981
document
Huisman, J.S.F.M. (author)
In het kader van een afstudeerproject over de Scheveningse haven zijn een tweetal deelstudies (1), (2) verricht naar huidige en toekomstige problemen, terwijl hiervoor een aantal alternatieve oplossingen ontwikkeld zijn. Deze deelstudies zijn begeleid door de vakgroep verkeerswaterbouwkunde. Bij alle ontwikkelde oplossingen vormt de mate van...
master thesis 1981
document
Querido, B.W. (author), Wildervanck, L.W. (author)
In het vooronderzoek is nagegaan welke mogelijkheden de beste en meest reële oplossing kan bieden om in een schutsluis het erover staande verval te nivelleren met behulp van bewegende zijwanden van de schutkolk. Hieruit is gebleken, dat een systeem met verticale horizontaal translerende zijwanden een goed alternatief biedt. Omdat bij een...
master thesis 1981
document
Van Kesteren, W.G.M. (author)
In deze studie zal voornamelijk de aandacht worden gericht op de snelheidsverdeling in de grenslaag t.g.v. golven en stroom, waarbij deze gelijk van richting zijn. Deze speciale combinatie maakt het mogelijk theoretische verbanden tussen snelheden, schuifspanningen en concentraties verder uit te diepen dan in het drie-dimensionale geval....
master thesis 1981
document
Van Kesteren, W.G.M. (author)
In de natuur komen veel golfverschijnselen voor, daar, waar twee verschillende media ten opzichte van elkaar en evenwijdig aan een grensvlak bewegen. Ook een systeem van een vloeistof bewegend in en boven een bed van onsamenhangend materiaal, zoals zand, kent in het grensvlak, of grensgebied, golfverschijnselen, veroorzaakt door het bewegen van...
master thesis 1981
document
Bartels, A.H.M. (author)
Bangladesh has two ports catering to international shipping, i.e. Clalna and Chittagong. Chittagong is the countries main import harbour; industrial activities, needing deep water, are also mainly located in Chittagong. The development of the ports is greatly hampered by the limited depth of the entrances. The problem is aggravated by the trend...
master thesis 1981
document
Lindo, M.H. (author), Dalingshaus, R. (author)
In het kader van het afstuderen wordt een studie verricht die zal leiden tot een nieuw ontwerp van de bezweken golfbreker te Sines, Portugal. De uitgangspunten voor dit ontwerp zijn: - het alignement van de te ontwerpen golfbreker zal samenvallen met dat van de bestaande. - er wordt een ontwerp gemaakt onafhankelijk van de bestaande situatie,...
master thesis 1981
Searched for: year:1981 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 26)

Pages