Searched for: year:1983 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Goetjaar, R.R.J. (author)
Deze studie heeft betrekking op de kwaliteit van lozingswater (retourwater) bij de berging van baggerspecie in een grootschalige locatie op de Maasvlakte, ook wel het "Slufterplan" genoemd, in het kustgebied bij Voorne. Wat betreft de locatie van de berging is er sprake van een viertal varianten, te weten: varianten I, Ir en III t.p.v. de...
master thesis 1983
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Heijboer, B. (author)
Om het golfklimaat in een haven, of algemener in de nabijheid van obstakels te bepalen, is kennis nodig van de diffraktie-effecten. Dit geldt vooral als de obstakels van dezelfde grootte-örde zijn of groter als de golflengte van de ongestoorde, invallende golf. Er bestaan verschillende methoden om het diffraktie-patroon in de nabijheid van...
master thesis 1983
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
De Boven-IJssel neemt een bijzondere plaats in bij de morfologische studie. In 1969 is in dit stuk IJssel namelijk de bochtafsnijding bij Rheden-De Steeg tot stand" gekomen". Met betrekking tot de morfologische gevolgen is dit een zeer interessant stuk IJssel. Aan de bochtafsnijding zijn reeds meerdere studies gewijd. Dit werd o.a. in 1970...
master thesis 1983
document
Rijper, R.P. (author)
The hydrodynamic coefficients of a sand-roughened horizontal cylinder have been determined for various values of the relative roughness and relative gap height between the cylinder and the plane boundary. The Morison equation was used to describe the inline force signal. The transverse force was analysed with respect to the peak values during a...
master thesis 1983
document
Holthuijsen, R.J. (author)
In de uitwerking van deze opdracht wordt een haven ontworpen waarbij alleen de technische aspecten worden bekeken. De planologische aspecten zoals behoeftebepaling en belangenafweging worden achterwege gelaten in verband met de afstudeerspecialisatie. Er is aangenomen dat de haven plaats moet bieden aan 2000 tot 2500 jachten en dat de haven...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een zanddam als alternatief op de voorgestelde groene dijk. Uitgaande van het te verwachten zandverlies als gevolg van dwars-en langstransport tijdens superstormvlced en lagere stormvloeden worden de afmetingen van het zandlichaam vastgesteld, waarna een kostenvergelijking van...
master thesis 1983
document
Van Staverden, J.H. (author)
Detailed analysis of river groynes, extensive literature overview, additonal study on fiction and friction coefficients of several material interfaces (especially between rock and geotextile). Aanlysis of erosion downstream of a groyne with the method of Garde. Field tests.
master thesis 1983
document
Jonker, T.T. (author)
Door de explosieve groei van het aantal telefoonverbindingen over de Noordzee werd het interessant om naar andere verbindingsmiddelen dan de conventionele kabels te kijken. Een van de mogelijkheden was het gebruik van een straalverbinding, een techniek die voor interdistrictsverbindingen over land veel wordt toegepast (60% a 70% van dit verkeer...
master thesis 1983
document
Bloembergen, A. (author)
In dit onderzoek wordt het gedrag onderzocht van een beweegbare stormvloedkering, zoals ontworpen voor de Lagune van Venetië. Deze kering bestaat uit een drijvende deur, die vrij kan scharnieren om een horizontale as op de bodem. De deur kan een waterstandsverschil in stand houden tussen zee en lagune. Onder normale omstandigheden is de deur...
master thesis 1983
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
Het wiskundig model ter bepali~g van getijstroomsnelheden langs de kust, ook wel aangegeven met getijmodel, berust op de veronderstelling dat het getij voor elke getijcomponent kan worden weergegeven . door een golfbeeld dat ontstaat door interferentie van één inkomende en één teruggekaatste Kelvin golf. Het getijmodel is toegepast langs drie...
master thesis 1983
document
Van Ekeren, H.J. (author)
Een OTEC-centrale maakt gebruik van de temperatuurverschillen tussen het warme oppervlaktewater (tropen) en het dieper gelegen koude water, om energie op te wekken. Zo'n centrale kan op het land (aan de kust ) worden gebouwd, maar ook drijvend worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel dat in het verleden al problemen heeft veroorzaakt is de...
master thesis 1983
document
Klatter, H.E. (author)
Ontwikkeling van een model voor golfvoorspelling op basis van twee parameters voor gebruik op diep water.
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
document
Van Vledder, G.P. (author)
Het doel van deze studie is het onderzoeken van het model van Kimura (1980) voor de beschrijving van golfgroepen. Zoals in deel 1 van dit verslag werd aanbevolen, bestaat dit onderzoek uit de volgende onderdelen 1. Toetsen van het model van Kimura aan metingen. Beoordeling van groeplengteverdelingen met een statistische toets. 2. Vergelijking...
master thesis 1983
document
Mutsaers, A.J. (author)
De probleemstelling kan tot het volgende worden teruggebracht: Ontwerp een dusdanige konstruktie of konstruktie-onderdeel, dat onder alle omstandigheden de afmeer-energie kan worden opgenomen; de optredende krachten moeten zoveel mogelijk naar boven worden begrensd. Wordt in vergelijking met de gebruikelijke konstruktie van fenders en palen een...
master thesis 1983
Searched for: year:1983 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 35)

Pages