Searched for: year:1985 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages

document
De Winter, G. (author), Mulder, E.J.H. (author)
Na een vooronderzoek naar de situatie van de konventionele stukgoedbedrijven in het oude Rotterdamse havengebied is als hoofdontwerp gekozen voor een terminal-layout van een konventioneel stukgoedbedrijf of een eventueel samenwerkingsverband tussen een aantal van hen. Om iets te kunnen zeggen over de layout cq. de buffergrootte van een...
master thesis 1985
document
Van der Stel, J.A. (author)
De vorm van een kust is over het algemeen niet stabiel, maar vertegenwoordigt een momentaan evenwicht in het krachtenspel der elementen. Ze is onderhevig aan een kontinu proces van erosie en/of sedimentatie. Voor een effektieve kustverdediging is het derhalve van groot belang de processen te kennen die bij het transport van sediment een rol...
master thesis 1985
document
Griekspoor, T. (author)
Dit verslag geeft een stap voor stap beschrijving van het oplossen van een door de vakgroep kustwaterbouwkunde gesteld probleem. Binnen deze vakgroep was behoefte aan een computerprogramma dat in combinatie met een staafkrachtenprogramma geschikt is voor het maken van een statische analyse van ruimtelijke vakwerkconstructies in zee (jackets e.d....
master thesis 1985
document
Terwisga, H.B. (author)
Guyana is 's werelds derde leverancier van bauxiet. Volgens een prognose voor het jaar 1989 zal de produktie ca. 2,5 miljoen ton bedragen. Voor de export van deze hoeveelheid is Guyana afhankelijk van het gebruik van een overslagterminal op Trinidad. De ontwikkelingsmaatschappij BIDCO heeft opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken om een...
master thesis 1985
document
De Winter, G. (author), Mulder, E.J.H. (author)
In het bijzonder in de oude havengebieden van Rotterdam, waar veelal de konventionele stukgoedoverslagbedrijven zijn gevestigd, doen zich de laatste jaren problemen voor. Deze problemen zijn ontstaan door snelle veranderingen in de verschijningsvorm van het ladingpakket, door het ontstaan van gespecialiseerde scheepstypen voor bepaalde...
master thesis 1985
document
Van Koppen, P. (author)
Morfologische berekeningen in de rivierwaterbouwkunde zijn sterk afhankelijk van metingen. Modellen worden geijkt aan de hand van het gemeten sedimenttransport en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt hiervan verlangd. Het meten van het zgn. bodemtransport staat in deze studie centraal; in het bijzonder het gebruik van de...
master thesis 1985
document
Vermeer, K. (author)
This report consists of five major parts. In Part I agiobal description of the project is given. In Part 11 the results of the definition study are presented and in Part 111 the results of the functional and technical design. Part IV gives a description of the two developed computer programs (ODIRMO and CREADATA). In Part V the test cases for...
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
De primaire waterkeringen van de Nederlandse kust bestaan uit duinen en dijken. De duinen vormen hierin een belangrijke schakel. In verband met de veiligheid mag het niet uitmaken of een stuk land nu door een dijk of door een duin verdedigd wordt en is het dus zaak ervoor te zorgen dat de duinen even sterk zijn als de dijken. In probabilistische...
master thesis 1985
document
De Kock, A.C.M. (author)
In de Hoofdstukken 2,3,4,5 en 6 wordt iets verteld over waterkracht in het algemeen en het gebeuren er omheen. In Hoofdstuk 2 wordt uitgewijd over waterkracht in het algemeen in de paragrafen 1 en 2. In de paragrafen 3,4 en 5 wordt verteld over Klein Verval Waterkracht, iets algemeens, energieopbrengst, en iets over de problematiek die bij Klein...
master thesis 1985
document
Jadoenathmisier, G.A. (author)
In dit onderzoek is de constructieve uitwerking van een waterkachtcentrale in het Julianakanaal behandeld. De locaties zijn Born en Maasbracht. Het onderzoek bevat: - Hydraulische berekeningen - Natuurrandvoorwaarde - Functionele analyse - Hoofdafmetingen waterkrachtcentrale - Toe- en afvoerkanalen - Bouwmethode - Stabiliteitsberekeningen - Turbine
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
Onderzoek naar het optreden van boeiverschillen ten gevolge van windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam. De invloed van de wind betaat uit twee delen. Een direkte invloed van de wind op de roeiboot en een indirekte invloed via waterstromingen die door de wind aangedreven worden.
master thesis 1985
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Sastro Prajitno, R.P. (author)
In het kader van de eindstudie in de richting waterbouwkunde aan de afdeling der civiele techniek is dit verslag geschreven. Het doel van deze studie is een ontwerp te maken voor een kade constructie aan de westzijde van de Brittannie haven, waar container-schepen van 20.000 DWT kunnen aanleggen. De opbouw van dit rapport is als volgt: In...
master thesis 1985
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Koster, G. (author), Willemsen, M. (author)
In het vooronderzoek is voorbereidend werk gedaan voor het ontwerp van de Ro-Ro-haven. In het voor u liggende rapport staat beschreven hoe dit ontwerp verder is uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt welk type schip er voor dit specifieke Ro-Ro-vervoer ingezet moet worden. Na de te vervoeren lading in hoofdstuk 3 te...
master thesis 1985
document
Besselink, P.W. (author)
Deel I: hydraulisch deel Deel II: Morfologisch deel Het afsluiten van waterlopen kan in veel gevallen op goedkope wijze geschieden door een sluitdam met zand op te spuiten. Om al in een vroeg stadium een indruk van de kosten te kunnen krijgen, moeten de optredende zandverliezen door het sluitgat bepaald kunnen worden. In dit verslag wordt...
master thesis 1985
document
Van Berk, A.H. (author)
In het 1e deel van het afstudeerverslag van A.H. van Berk (lit. 1) werd de vraag gesteld of een baggersysteem voor het kustonderhoud van de Kop van Goeree met de punaise (fig. 0) in één van de wingebieden A, B of C (fig. 2) kan konkurreren met een systeem met een cutterzuiger in wingebied E. Voor het antwoord op deze vraag zijn de kosten van...
master thesis 1985
document
Haasnoot, N.M.J. (author), Schinkelshoek, W.G. (author)
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten-bepalende factoren van een zandsluiting, wordt in het voorliggende werk het baggerproces besproken, voorzover dat van invloed is op het afstudeerwerk. De productie en de weekkosten van een baggerschip, in samenhang met het aantal baggerschepen, zijn de, voor de zandsluiting, relevante gegevens, die...
master thesis 1985
document
Joppe, K. (author)
In het komputerprogramma is het probleem geschematiseerd als een een-dimensionale toestand waarin alleen variaties in de vertikaal kunnen optreden. Een beschrijving van de bijbehorende vergelijkingen, turbulentiemodellen en dempingsformuleringen is gegeven in hoofdstuk 2. De numerieke modellering komt aan de orde in hoofstuk 3, evenals hiermee...
master thesis 1985
Searched for: year:1985 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages