Searched for: year:1985 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages

document
Hernandez, J.A. (author)
In Vlissingen , vlak naast het monument van de Ruyter op het Keizershoofd ligt een tweetal kleine havenbekkens . Gelegen in een architec tonische fraaie en vooral oude omgeving, maken de Vissershaven en Koopmanshaven deel uit van het stadsgezicht . De Koopmanshaven had vroeger een veel gro ter oppervlak , maar naarmate de stad Vlissingen groeide...
master thesis 1985
document
Terwisga, H.B. (author)
Guyana is 's werelds derde leverancier van bauxiet. Volgens een prognose voor het jaar 1989 zal de produktie ca. 2,5 miljoen ton bedragen. Voor de export van deze hoeveelheid is Guyana afhankelijk van het gebruik van een overslagterminal op Trinidad. De ontwikkelingsmaatschappij BIDCO heeft opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken om een...
master thesis 1985
document
Besselink, P.W. (author)
Deel I: hydraulisch deel Deel II: Morfologisch deel Het afsluiten van waterlopen kan in veel gevallen op goedkope wijze geschieden door een sluitdam met zand op te spuiten. Om al in een vroeg stadium een indruk van de kosten te kunnen krijgen, moeten de optredende zandverliezen door het sluitgat bepaald kunnen worden. In dit verslag wordt...
master thesis 1985
document
Tonino, M.M.F. (author)
In (II) wordt gesteld dat de niet-lineaire wisselwerking tussen deining en zeegang zeer zwak is. Dit opent de mogelijkheid om de voortplanting van deining en de lokale golfgroei onafhankelijk van elkaar te beschouwen; in de hoofdstukken 2 t/m 5 wordt eerst gezocht naar een geschikt model om de voortplanting van deining te kunnen simuleren in...
master thesis 1985
document
Fokkens, M. (author), Kuppers, P. (author)
In rapport M1834 wordt het belang van de stroombeeldontwikkeling voor de stabiliteit van de bestorting bevestigd. Omtrent het voorspellen van de stroombeeldontwikkeling (parametrische beschrijving) en in het bijzonder van snelheden en turbulentie-intensiteiten bij de bodem wordt opgemerkt dat nog veel systematisch onderzoek verricht zal moeten...
master thesis 1985
document
Riksen, A.J.O.M. (author)
De aanslibbing van sedinent in de monding van een rivier vormt een ernstige belemmering voor de scheepvaart. In dit onderzoek is gekeken Daar de moeielijkheden om het sediment van de IJssel te gebruiken om andere projekten te kunnen verwezenlijken. Zo is gekeken naar de uitvoering van de bouw van de dijk van de Markerwaard met behulp van bet...
master thesis 1985
document
Van Leeuwen, J.P.D. (author)
Amsterdam-Noord is een gedeelte van de agglomeratie Amsterdam waar circa 100.000 mensen wonen of nog gaan wonen. Het blijkt, dat mede door de barrièrewerking van het IJ de verkeersomvang vanuit Noord naar de rest van de agglomeratie klein is. Teneinde de vervoerssituatie in en naar Amsterdam-Noord te verbeteren, worden al enige tijd plannen...
master thesis 1985
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985
document
Ham, P.V.M. (author)
De snelle groei van de Japanse economie sinds 1950 heeft geleid tot een grote vraag naar nieuwe vervoersfaciliteiten en naar verbetering van de oude. Een enorme en explosieve uitbreiding van het bestaande Japanse wegennet is hiervan het gevolg. De Tokyo Bay Ring Road vormt hiervan een klein onderdeel. Het is echter een bijzonder interessant...
master thesis 1985
document
Verwaal, R.C. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat een deelstudie. Deze heeft als opzet een aanlegconstructie ten behoeve van LNG-tankers te ontwerpen. Dit is een constructie die de energie van de aanleggende LNG-tanker kan opnemen en die de gemeerde LNG-tanker op z'n plaats kan houden. Dit gedeelte van de studie bevat het dimensioneren van de...
master thesis 1985
document
Koster, G. (author), Willemsen, M. (author)
In het vooronderzoek is voorbereidend werk gedaan voor het ontwerp van de Ro-Ro-haven. In het voor u liggende rapport staat beschreven hoe dit ontwerp verder is uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt welk type schip er voor dit specifieke Ro-Ro-vervoer ingezet moet worden. Na de te vervoeren lading in hoofdstuk 3 te...
master thesis 1985
document
Westerouen van Meeteren, B.T.A. (author)
A wave entering a harbor will be diffracted and reflected, depending on the shape and the construction of breakwaters, quays and other objects in the harbor. The incoming wave can increase or decrease in height and a resonance can occur. This affects the manouvering of ships and the movement of moored ships, which influences the loading and...
master thesis 1985
document
Sastro Prajitno, R.P. (author)
In het kader van de eindstudie in de richting waterbouwkunde aan de afdeling der civiele techniek is dit verslag geschreven. Het doel van deze studie is een ontwerp te maken voor een kade constructie aan de westzijde van de Brittannie haven, waar container-schepen van 20.000 DWT kunnen aanleggen. De opbouw van dit rapport is als volgt: In...
master thesis 1985
document
Vermeer, K. (author)
This report consists of five major parts. In Part I agiobal description of the project is given. In Part 11 the results of the definition study are presented and in Part 111 the results of the functional and technical design. Part IV gives a description of the two developed computer programs (ODIRMO and CREADATA). In Part V the test cases for...
master thesis 1985
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Schuhmacher, T. (author)
Viana do Castelo is een havenstad in het noorden van Portugal, en telt 15.000 inwoners. De haven was oorspronkelijk een kleine vissershaven, maar door een toename van de activiteiten in de stad, was het gewenst de havenfaciliteiten uit te breiden. Daartoe is kort geleden het volgende tot stand gekomen: - Een toegangsgeul met een diepte van 6.5 m...
master thesis 1985
document
Jansen, J.F.P. (author)
Na een algemene inleiding, wordt in hoofdstuk 2 de afgezonken tunnel als bouwwijze behandeld. Omdat de Tigris een zeer groot sedimenttransport heeft, is het baggeren van een afzinkgeul zonder voorzorgsmaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het afzinken binnen de bescherming van een damwand. Het profiel voor deze damwand wordt...
master thesis 1985
document
Bormans, R. (author)
In de havenmond van de Rotterdamse Botlekhaven is bij wijze van proef een slibscherm geplaatst om aanslibbing van het havenbekken tegen te gaan. De schade aan het slibscherm en de drijvers, die het omhoog houden, was enorm ten gevolge van het passeren van diep stekende schepen. In opdracht van de projectgroep 'slibscherm' ,(een onderdeel van de...
master thesis 1985
document
De Boer, H. (author)
Indien schepen gebruik maken van een bepaalde vaargeul,zijn er diverse optimalisaties te maken.Het grootste onderscheid gaat hierbij tussen geulvariabelen,zoals breedte en diepte, en scheepsvariabelen,zoals scheepstype,snelheid en diepgang. ln het afstudeerwerk is bekeken welke optimalisaties gemaakt dienen te worden indien schip, lading en...
master thesis 1985
document
Mosselman, E. (author)
A relaxation model for the response of the main wave direction to changes in wind direction is derived with a parametric approach of the energy balance of locally generated wind waves. An expression to quantify the time scale of this model is obtained from empirical growth relations of waves in a fetch-unlimited situation. The model is compared...
master thesis 1985
Searched for: year:1985 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages