Searched for: year:1986 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
In dit rapport wordt het golfklimaat bepaald voor het gebied ten noorden van de noorderdam bij Hoek van Holland. Volgens een der varianten van de commissie Borgman zal op deze plaats een ingang komen naar een achterliggend bekken dat in open verbinding staat met de zee. In de voorliggende studie is voor het opzetten van een golfklimaatstudie op...
master thesis 1986
document
Schuhmacher, T. (author)
In deze deelstudie wordt het stromingspatroon ten gevolge van een inkomend golfveld achter een golfbreker beschouwd. Dit is een deelrapportage van het hoofdonderwerp "Aanzanding nabij de haven van Viana do Castelo".
master thesis 1986
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author), Liemburg, T. (author)
"Multi purpose project van kleinschalige waterkracht en irrigatie in het stroomgebied van de Moun Hou in Burkina Faso". De rapporten die hiervan onderdeel uitmaken zijn: - Deel I Vooronderzoek - Deel II Deelonderzoek fotogrammetrie - Deel III Deelonderzoek hydrologie - Deel IV Hoofdonderzoek Deel IV: Drie ontwerpvariabelen t.w. - damhoogte -...
master thesis 1986
document
Utomo, S. (author)
In vervolg op de voorstudie wordt in dit gedeelte van het afstudeerwerk een onderzoek gedaan naar het ontwerp van het tunnel gedeelte in R.W 256 door Etten-Leur. Tunnels zijn ondergrondse doorgangen voor transport. Ze worden gebruikt voor het transport van passagiers, goederen, water, riool-afvalwter en gas. Hier wordt de tunnel ontworpen om de...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Schinagl, R.A.M. (author)
In het voorliggende rapport zal in het eerste deel onderzocht worden wat de effecten van het schematiseren van de kustvergelijking zelf zijn op de resultaten van een kustlijnberekening. In het tweede deel wordt onderzocht hoe een gegeven golfklimaat geschematiseerd kan worden zodanig dat de rekentijd van de kustlijnlijnberekening zoveel mogelijk...
master thesis 1986
document
Waal, J.C.M. (author)
In this project it is attempted to find optimum values of distances between measurement locations on a tidal river. The study aims at estimating waterlevels along a tidal river as well as their confidence intervals when measured values at some fixed points are given. Several procedures to estimate the waterlevels are compared with each other. In...
master thesis 1986
document
Nagy, S.A. (author)
The main objective of this study is to get an insight into the dynamic behaviour of a jack-up platform with lattice legs, in elevated condition. The main parameters to be examined are: a. Water loads b. Deck motions c. Hydrodynamic damping These parameters will ba investigated for the excitation ot the platform by a regular wave as weIl as a...
master thesis 1986
document
Greeve, J.M.N. (author)
De bestaande havens van Taiwan worden gekenmerkt door de beperkte bereikbaarheid voor grote schepen, schepen van het Panamax type (60.000 dwt) kunnen slechts in bepaalde omstandigheden binnenlopen. Bovendien ontstaan er, bij de huidige snelle ontwikkeling van goederenstromen, in de naaste toekomst congestieverschijnselen in de havens. Samen met...
master thesis 1986
document
Arntz, P.G.H. (author), Eymael, M.M.T. (author)
Door de malaise in de scheepsbouw en scheepsreparatie is veel dok- en hellingruimte in Nederland leeg komen te staan, hetgeen mogelijkheden biedt om deze ruimte voor civieltechnische projecten te benutten. Bij de bouw van afgezonken tunnels, zoals de Coen- en Beneluxtunnel is in het verleden gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel gegraven...
master thesis 1986
document
Oud, E.L.C.M. (author)
Uit de voorstudie is naar voren gekomen, dat een LPG terminal met een gekoelde opslag van 70.000 m.3 in het Westelijk Havengebied van Amsterdam mogelijk moet zijn. Voor de aanvoer van LPG vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan men gebruik maken van LPG tankers met een inhoud van 75.000 m? Dat komt overeen met 50.000 DWT. Vanwege de vele...
master thesis 1986
document
Mastbergen, D. (author), Leeuwenstein, W. (author)
Dit rapport is het resultaat van een studie aan de vakgroep Kustwaterbouwkunde, afdeling Civiele Techniek van de Technische Hogeschool Delft, verricht in het kader van MODVLO, het door de Deltadienst van de Rijkswaterstaat gelnitieerde onderzoeksplan naar hooggeconcentreerde zandwatermengselstromen. De studie sluit nauw aan op het onderzoek bij...
master thesis 1986
document
Van Aalten, J.V. (author)
Thesis on a method to construct a dam by pumping sand under a geotextile, and allowing the water to flow trhough the geotextile, while the sand is contained. It is a variation on the geotube. The advantage is that less sand has to be used.
master thesis 1986
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Delver, G. (author), Verwoert, H. (author)
Dit verslag bevat de resultaten van onderzoek dat in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd aan de Technische Hogeschool, Civiele Techniek, afdeling Kustwaterbouw. Dit onderzoek maakt deel uit van van de werkzaamheden verricht door de Projectgroep Zandsluitingen. De onderzoekingen van deze projectgroep vormen een onderdeel van een groot...
master thesis 1986
document
Horden, W.C. (author)
Uit de analyse van schadegevallen aan golfbrekers met betonnen afdekelementen blijkt dat breuk van deze elementen een van de hoofdoorzaken van schade is. Nader onderzoek geeft aan dat het fenomeen "rocking" een overheersende rol speelt bij breuk van elementen. Rocking is het heen-en-weer bewegen onder invloed van de golfbeweging, waarbij...
master thesis 1986
document
Beijer, F. (author)
Dit verslag zal alleen het z.g. "Slufterplan" behandelen. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van het hiervoor vermeldde Slufterloswal rapport (lit.3), waarbij de nadruk zal liggen op de stabiliteit van het opgespoten strand aan de zeezijde van het Slufterplan. Daartoe zijn voor het Slufterplan verschillende alternatieve trac├ęs van de omkading...
master thesis 1986
document
Bormans, R.M.M.J. (author)
In de praktijk en met name in de rivieren zijn nog maar weinig turbulentie metingen gedaan. Ofschoon wel reeds vele modelmetingen zijn verricht is zodoende nog maar weinig bekend over turbulente fluctuaties in de praktijk. Daar komt nog bij dat de schaling van turbulente grootheden van model naar praktijk nog steeds vrij onzeker is. In een model...
master thesis 1986
document
Bok, H.A.M. (author)
Het doel van dit rapport is enerzijds de verliezen die bij een zandsluiting optreden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Verder wordt onderzocht in hoeverre sluiting met behulp van zandworsten technisch mogelijk is. Voor de vergelijking tussen beide sluitingsalternatieven wordt nagegaan hoe de kosten van verdere ontwikkeling van zandworsten en de...
master thesis 1986
document
Schep, M.T.A. (author), Verzantvoort, F.A.M. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat de deelstudie beton. Het doel van deze deelstudie is te onderzoeken in hoeverre het Noord-profiel bruikbaar is voor een tweede Beneluxtunnel. Om de bruikbaarheid na te gaan zijn een aantal varianten doorgerekend in gewapend en voorgespannen beton. In de licht belaste tunneldoorsneden, langs de rivieroever,...
master thesis 1986
Searched for: year:1986 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 59)

Pages