Searched for: year:1986 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 59)

Pages

document
Haan, F.S. (author)
In het hoofdontwerp wordt de Zeeburgtunnel, de kruising van Rijksweg A10 met het Buiten-IJ, constructief uitgewerkt. Karakteristiek voor de locatie is de geringe waterdiepte (ca. 4 m in de vaargeul) en de slechte bodemgesteldheid. Afgezien van weinig draagkrachtige lagen bestaat de bodem plaatselijk uit een dichtgeslibte geul van het Oer-IJ, met...
master thesis 1986
document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
Uitgangspunt voor het afstudeerproject is het uitwerken van de mogelijkheden voor het aanleggen van een marina ter hoogte van Hoek van Holland binnen de plannen tot kustuitbreiding. In het kader van deze opdracht kunnen twee typen oplossingen voor het aanleggen van een marina worden bekeken. Enerzijds een open verbinding met de Noordzee, waarbij...
master thesis 1986
document
Van der Woerdt, D. (author)
Op zowel analytische als numerieke wijze is het gedrag van meetfouten in de bodemligging , bij één-dimensionale morfologische berekeningen beschouwd. Beide benaderingen tonen het uitdempen van de meetfout, in de tijd, aan. De analytische benadering geeft een snellere demping bij een kleinere onderlinge meetpuntsafstand. Bij de numerieke...
master thesis 1986
document
Dijkstra, G. (author)
In Nicarugu kampt men met grote drinkwaterproblemen. Tijdens een voorstudie in 1984 is de drinkwatersituatie geinventariseerd. In dit afstudeerwerk wordt een studie gedaan naar wateropslagalternatieven, een geschikte damlocatie en ontwerpcriteria voor een aarden dam, alsmede een beschouwing van enkele ontwerpaspecten van een gekozen gabondam...
master thesis 1986
document
Heijenrath, J.L.M. (author), Meurs, D. (author)
In dit rapport wordt het golfklimaat bepaald voor het gebied ten noorden van de noorderdam bij Hoek van Holland. Volgens een der varianten van de commissie Borgman zal op deze plaats een ingang komen naar een achterliggend bekken dat in open verbinding staat met de zee. In de voorliggende studie is voor het opzetten van een golfklimaatstudie op...
master thesis 1986
document
Sokolewicz, M.J. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar belastingen ten gevolge van interacties tussen de afdekelementen van de golfbreker. De metingen zijn uitgevoerd in het 2-dimensionale hydraulische model, in de 2 m windgoot van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Voor de proefnemingen zijn de éénrichtingsversnelling':"...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
De haven van Freeport, Texas, zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemende aanvoer van ruwe olie. De bestaande haven is hierop niet berekend. Er kunnen slechts tankers tot 40.000 DWT worden ontvangen, terwijl er gerekend moet worden op schepen van 125.000 DWT. Hiervoor zal een nieuwe oliehaven moeten worden aangelegd. Uit een...
master thesis 1986
document
Utomo, S. (author)
In vervolg op de voorstudie wordt in dit gedeelte van het afstudeerwerk een onderzoek gedaan naar het ontwerp van het tunnel gedeelte in R.W 256 door Etten-Leur. Tunnels zijn ondergrondse doorgangen voor transport. Ze worden gebruikt voor het transport van passagiers, goederen, water, riool-afvalwter en gas. Hier wordt de tunnel ontworpen om de...
master thesis 1986
document
Arntz, P.G.H. (author), Eymael, M.M.T. (author)
Door de malaise in de scheepsbouw en scheepsreparatie is veel dok- en hellingruimte in Nederland leeg komen te staan, hetgeen mogelijkheden biedt om deze ruimte voor civieltechnische projecten te benutten. Bij de bouw van afgezonken tunnels, zoals de Coen- en Beneluxtunnel is in het verleden gebruik gemaakt van speciaal voor dit doel gegraven...
master thesis 1986
document
Van Hengel, W. (author)
After an analysis of aquacultural systems, a method to determine suitable areas for aquaculture on regional level is presented. The tidal lowland is zonated in areas with characteristic hydraulic conditions by using a one dimensional computermodel. Futhermore the design of an aquacultural pond with respect to hydraulic aspects is analysed by...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
Voor de alternatieve dwarsprofielen van de stortstenen offshore golfbreker van Freeport, Texas, is op grond van een kostenminimalisatie een definitief ontwerp bepaald. Dit is gedaan vanuit de optiek van de opdrachtgever voor wie de volgende kosten van belang zijn: - bouwkosten en schadekosten tijdens de bouw - gekapitaliseerde schadekosten na de...
master thesis 1986
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een experimenteel onderzoek van golfkrachten in de brandingszone in een onregelmatig golfveld. Met behulp van een schaalmodel (meetcylinder) is in de lange speurwerkgoot van het Laboratorium voor Vloeistofmechanika een aantal metingen verricht. Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een...
master thesis 1986
document
Borsboom, R.A. (author), Van Dijk, W.J. (author)
Het afstudeerprojekt "Lac Tunis" is opgesplitst in twee gedeelten; een Civiel-Bedrijfskundig deel, waarin de simulatie van een baggerprojekt behandeld wordt en een Waterbouwkundig deel, dat de aansluiting van het meer op de zee (baai van Tunis) behandelt. Hiertoe is het verslag in drie delen opgesplitst; - een algemeen gedeelte, dat de...
master thesis 1986
document
Cornelissen, J.M. (author)
Door de toegenomen graanexport naar vooral verafgelegen bestemmingen, mede veroorzaakt door het exportembargo in 1980 door de V.S. van graan naar de U.S.S.R., werd het economisch aantrekkelijk om met grotere eenheden het graan te vervoeren. Om deze grotere eenheden te laten vertrekken uit de graanhaven Puerto Ingeniero White in het Bahia Blanca...
master thesis 1986
document
Dekker, R.M. (author)
In deze studie zal worden getracht de bevindingen van Seelig te testen en een bijdrage te leveren aan de kennis over het kruinbreedte-effekt.
master thesis 1986
document
Waal, J.C.M. (author)
In this project it is attempted to find optimum values of distances between measurement locations on a tidal river. The study aims at estimating waterlevels along a tidal river as well as their confidence intervals when measured values at some fixed points are given. Several procedures to estimate the waterlevels are compared with each other. In...
master thesis 1986
document
Dekker, H.R.E. (author)
Bij het beoordelen van de veiligheid die een bestaande(rivier)dijk biedt tegen inundatie speelt het faalmechanisme " macro-instabiliteit van het binnentalud " vaak een belangrijke rol. Indien, in een probabilistische benadering, de bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale faalkans van het systeem te groot geacht wordt, zal dit in de...
master thesis 1986
document
Beijer, F. (author)
Dit verslag zal alleen het z.g. "Slufterplan" behandelen. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van het hiervoor vermeldde Slufterloswal rapport (lit.3), waarbij de nadruk zal liggen op de stabiliteit van het opgespoten strand aan de zeezijde van het Slufterplan. Daartoe zijn voor het Slufterplan verschillende alternatieve tracés van de omkading...
master thesis 1986
document
Hofstede, W.J.T. (author)
Deze deelstudie "Numeriek grondwatermodel" is gedaan als onderdeel van een hoofdstudie naar de haalbaarheid van een alternatief waterhuishoudings-systeem voor Plan Waterman. Plan Waterman is een geplande kustuitbreiding door zandsuppletie tussen Den Haag en Hoek van Holland. In de ontstane land-aanwinst ziet initiatiefnemer ir. R. Waterman...
master thesis 1986
document
Oomens, A.J. (author), Sas, P.C. (author)
Het onderwerp van de studie is de provinciale weg, S21, door Uithoorn. De weg heeft een te geringe capaciteit, veroorzaakt overlast in de vorm van geluidshinder en vormt tevens een barrière tussen de Oude Dorpskern van Uithoorn en de nieuwbouwwijk Meerwijk. Twee alternatieven ter oplossing van deze problemen zijn nader onderzocht, namelijk een...
master thesis 1986
Searched for: year:1986 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 59)

Pages