Searched for: year:1987 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages

document
Moens, M.R. (author)
De Nederlandse kustlijn heeft in het verleden voortdurend wijzigingen ondergaan. Ook nu is de kustlijn nog in beweging, op verschillende plaatsen is erosie dan wel aanwas waar te nemen. Erosie treedt vaak op ondanks uitgebreide verdedigingswerken. Welke grootschalige processen precies de oorzaak zijn van de voortdurende verandering van de...
master thesis 1987
document
Noppeney, R.M. (author)
A severe restriction to dilution discharge measurements is that they are to be applied to steady flow conditions only. Usinga computational model, dilution discharge measurenents by constant-rate injection are simulated during unsteady flow conditions caused by Gaussian flood waves propagating down a rectangular uniform channel. The...
master thesis 1987
document
Honig, H.J. (author)
Het Europlatform is een in 1982 door Rijkswaterstaat geïnstalleerde monopod op ongeveer 55 km voor de kust van Hoek van Holland. Na installatie bleek het platform ernstig te trillen. Rijkswaterstaat heeft vervolgens gedurende een half jaar de versnellingen van het platform gemeten en heeft de TU Delft verzocht bij te dragen aan de analyse van...
master thesis 1987
document
De Bruijn, P.G.A. (author)
In dit deel wordt in het kader van een afstudeerdeelproject een variantenonderzoek van gesloten bouwkuipen gedaan. Om een vergelijkingsobject te hebben en om enigszins reële oplossingen te verkrijgen is hierbij uitgegaan van de technische uitgangspunten van een tunnelvak van de Willemsspoortunnel. Deze drie kilometer lange spoortunnel is...
master thesis 1987
document
De Looff, A.P. (author)
Centraal in de hier gepresenteerde studie staat de voorgestelde vaarwegverdieping van de vaargeul "Wielingen". Na een uiteenzetting van het in dit rapport behandelde probleem in §3, wordt in §4 het studiegebied en de voorgestelde vaarwegverdieping behandeld. In §5 wordt het sedimentatiegedrag van de geul uitgewerkt met methoden, die loKaal op de...
master thesis 1987
document
De Haan, W.F. (author), Verwaart, J.W.A. (author)
In het rivierwater worden microverontreinigingen, zoals zware metalen en oragnische chloorverbindingen (PCB's en PAK's) geloosd. De microverontreinigingen hechten zich voor het grootste deel aan het slib, dat evenals het zand door de rivier wordt meegevoerd. Het verontreinigde slib zakt uit in gebieden met lage stroomsnelheden en in gebieden...
master thesis 1987
document
Westerveld, F.M. (author)
Hoofdstuk 1 is een inleiding op het probleem: De Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert in Noord Brabant en Limburg bestaan ruim 150 jaar en de meeste van de in de kanalen aanwezige sluizen dateren uit de begintijd. De kanalen zijn volledig verouderd en voldoen niet meer aan de eisen welke tegenwoordig aan de waterwegen worden gesteld...
master thesis 1987
document
Ris, A.H. (author)
Er zijn verschillende methodes om de achteruitgang van een kustlijn tegen te gaan. Zo kan de kust over een bepaalde lengte vastgelegd worden, zand kan gesuppleerd worden om het geërodeerde materiaal te vervangen, een strandhoofd kan geconstrueerd worden om het langstransport te onderbreken of een "offshore" golfbreker kan aangelegd worden om...
master thesis 1987
document
Zandbergen, E.J. (author)
In dit afstudeerproject zijn de veranderingen in de inhomogene waterbeweging in het Noordelijk Deltabekken (NDB) bij een gewijzigd beheersregime van de Haringvlietsluizen beschreven. Bij het huidig beheersregime zijn de Haringvlietsluizen gesloten bij Bovenrijnafvoeren (= Qbr) kleiner dan 1700 m3/s. Al het rivierwater stroomt via de Nieuwe...
master thesis 1987
document
Langendoen, E.J. (author)
In dit rapport zijn een aantal factoren onderzocht die als oorzaak gezien kunnen worden voor het groter worden van het getijverschil te Vlissingen. De laatste eeuw is het getijverschil te Vlissingen met zo'n 141/2 cm toegenomen. De wijzigingen in het vertikale getij manifesteren zich vooral in het M2 (een toename van 2.9 %), het S2 (3.7 %...
master thesis 1987
document
De Vroeg, J.H. (author)
Voor de kust tussen IJmuiden en Scheveningen zal met behulp van Kalmanfiltering worden onderzocht in hoeverre enkele eenvoudige kustmodellen door metingen worden bevestigd, c.q. bijgesteld. De beschouwde modellen lijn de eenlijntheorie en de tweelijntheorie. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het filter...
master thesis 1987
document
Van der Kaaij, T. (author), Nieuwjaar, M.W.C. (author)
In many coastal, engineering problems the sediment transport plays a part. A transport gradient causes accretion or erosion. Various models, such as that of Bijker, Engelund and Hansen (van de Graaff and van Overeem, 1979) and Nielsen (1985) are available to estimate the sediment transport rate if the hydraulic and environmental conditions (wave...
master thesis 1987
document
De Vroeg, J.H. (author)
Getracht zal worden om met behulp van een eenvoudig hanteerbare uitdrukking het grootschalig gedrag van brandingsruggen langs de Hollandse kust te beschrijven. Met dit model wordt de hoeveelheid zand bepaald die gepaard gaat met een eventuele beweging van deze ruggen, waarbij het effekt op gemeten lijnwaarden centraal staat. Beschouwd zal worden...
master thesis 1987
document
Niemeijer, J. (author)
De waterbeweging boven een duin wordt bestudeerd aan de hand van metingen boven een gefixeerd solitair duin, nadat metingen boven een bewegend zandduin niet haalbaar bleken. De invloed van de zijwanden van de goot wordt besproken en de bodemschuifspanning langs de duinhelling wordt berekend. Bij dit laatste treden problemen op van theoretische...
master thesis 1987
document
Van de Kerk, C.P.T. (author)
Bij het berekenen van het gedrag van zandsuppleties wordt vaak gebruik gemaakt van de relatief eenvoudige 2-1 lijn theorie, opgesteld door Bakker en uitgebreid door Swart. In deze theorie wordt het gedrag van het zandtransport in de tijd geschematiseerd m.b.v. de constante sy. Deze constante wordt op dit moment bepaald m.b.v. een veelheid van...
master thesis 1987
document
Borst, A.B. (author), Van der Stelt, J.E. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 het probleem met betrekking tot de dijken langs de Afgedamde Maas en het Heusdensch Kanaal globaal aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft een algemeen overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de dijkverbeteringsproblematiek. Tevens worden de ontwikkelingen rond de dijkverbetering langs de Maas...
master thesis 1987
document
Mommersteeg, M. (author)
De italiaanse oliemaatschappij A.G.LP. is van plan in de Middellandse Zee tussen Italië en Libië een offshore basis te ontwikkelen voor de winning van ruwe olie. In deze basis, Bouri Field, zullen eerst exploratieboringen verrich t worden, waarna later exploitatie plaats kan vinden. Tijdens de exploratiefase zullen er op de boorplatformen...
master thesis 1987
document
Van Dijk, R.P. (author), Eimers, P.J. (author)
De vraag naar ligplaatsen in de jachthaven van Breskens, gelegen aan de Westerschelde, is de laatste jaren sterk toegenomen. De watersportvereniging die het beheet voert over de haven, onderzoekt of het rendabel is om de haven uit te breiden. Een van de posten die zwaar op de exploitatiekosten drukken zijn de jaarlijks terugkerende baggerkosten....
master thesis 1987
document
Yu, Z.H. (author)
In het kader van de afstudeerstudie aan de vakgroep Waterbouwkunde (studierichting Kustwaterbouwkunde) wordt er onderzoek gedaan naar een bodemtransportmeter onder sheet flow conditie voor gebruik in het veld. In Hoofdstuk 2 zal de rol van veldmetingen van zandtransport bij de behandeling van kustproblematiek aangestipt worden. Een kort...
master thesis 1987
document
Hesen, J.C.G. (author)
master thesis 1987
Searched for: year:1987 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 66)

Pages