Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Shaoling, H.U. (author)
This paper presents the study on the self-weight consolidation, which is referred to the consolidation problem of cohesive deposits in reservoirs and based on Gibson's theory of non-linear finite-strain consolidation. The analytical solution of the linearized equation is carried out. The solution shows that the consolidation is dominated by the...
master thesis 1990
document
De Vries, H.A. (author)
In dit afstudeerverslag wordt het hoogwater probleem in en rondom Kuching besproken. Er waren drie locatie' s gegeven waar een hoogwaterkering gebouwd zou kunnen worden. Er is eerst een globale locatiekeuze gemaakt. Omdat de gekozen locatie een uitgestrekt gebied betrof en er binnen deze locatie geen definitieve locatie aangewezen kon worden is...
master thesis 1990
document
Schermer, J.E. (author)
Jaarlijks wordt vanuit Mormugao Port 13 miljoen ton ijzererts geëxporteerd. Er zijn 3 overslagplaatsen, Er bevinden zich 2 kaden in de haven, die onafhankelijk van elkaar opereren. Aan kade nr.6 wordt jaarlijks 1 miljoen ton erts overgeslagen. Aan kade nr.9 is dit 8 miljoen ton. Gp het opslagterrein behorende bij kade nr.9 staan 3 stackers en 2...
master thesis 1990
document
Rundberg, J.R. (author)
In het kusthandhavingsbeleid van de Rijksoverheid speelt de kustlijn een belangrijke rol. De ligging van de kustlijn wordt bepaald met een door Rijkswaterstaat voorgestelde volumetrische berekeningswijze. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van deze methode. De analyse toont aan dat de methode verbetering behoeft. Op grond van de...
master thesis 1990
document
Stoffers, H.R. (author)
In dit rapport komen enkele technische aspecten aan bod, die betrekking hebben op de verdiepte bakconstructie te Maarn. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de technische mogelijkheden om een bak te kunnen realiseren in relatie met de omstandigheden, zoals grondgesteldheid en grondwaterstand. Hoofdstuk 2 behandelt de damwanden en de verankering...
master thesis 1990
document
Klomp, W.H.G. (author)
Weinig is bekend omtrent de interacties tussen korrels en vloeistof in een hoog-geconcentreerd zand-watermengsel, zoals dat in een slurry-stroom (zandsluitingen en zettingsvloeiingen) of bij sheetflow (bij zandtransport door golven aan de kust) optreedt. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van experimenten, waarin deze interacties...
master thesis 1990
document
Zeelenberg, L. (author)
The first report is about: A jack-up rig is a mobile offshore platform. Basically, it is a self-elevating pontoon, which can be supported by retractable legs resting on the sea bed. Recently, it is proposed to use these platforms for production of marginal fields, what implies a longer term use. Furthermore, there are plans to use such platforms...
master thesis 1990
document
Zwiers, M. (author)
Bij het verdedigen van een zandige kust wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zandsuppleties. Grote voordelen van zandsuppleties t.o.v. een verdediging met harde constructies (bv. strandhoofden) zijn de relatief lage aanlegkosten, de flexibiliteit en het feit dat het uiterlijk van de bestaande kust gehandhaafd blijft. Een nadeel is de...
master thesis 1990
document
Wolffenbuttel, T. (author)
Met behulp van de kortegolf-theorie en de kennis uit de offshoretechniek is een model opgezet dat gebruikt is in het simulatieprogramma Reedsiml. Dit programma simuleert een golf die door een rietkraag loopt en daardoor energie verliest. Ten gevolge hiervan neemt de golfhoogte af. Dit programma neemt verschillende vormen van dissipatie mee, maar...
master thesis 1990
document
Boers, M. (author)
Het voorliggende afstudeerverslag geeft de resultaten van een onderzoek naar efemere rivieren met infiltratie. Hierbij is aandacht geschonken aan hydraulica en morfologie. Het onderzoek is onderverdeeld in achtereenvolgens een literatuurstudie, de ontwikkeling van analytische modellen en de ontwikkeling van een numeriek model. Bij het bestuderen...
master thesis 1990
document
Moerwanto, A.S. (author)
Sediment transported by natural stream flow has often presented the irrigation and hydropower plant designer with major problems, and measures for solving the sediment problems have been proposed. Most of the proposed sediment exclusion measures have been developed based on certain basic hydraulic principles and experiences gained from field...
master thesis 1990
document
Caldera, G.R. (author)
Dit onderzoek betreft een nadere analyse van de mogelijkheden, die de havens van Curaçao bieden voor een ontwikkeling op korte en lange termijn. Doel van dit onderzoek is om: - de mogelijkheden van de haven beter te benutten. - de bedrijvigheid in de havens t.a.v. ruimtegebruik in goede banen te leiden. - de overheid en het havenbedrijf inzicht...
master thesis 1990
document
De Smet, C.A.M. (author)
This study for a service port in Beira Harbour can be divided into three different parts. These parts will be discussed below in the sequence in which they have been carried out. The first part consists of the preparations for the journey to Beira and the actual site investigation. In Beira a site investigation had been carried out to obtain all...
master thesis 1990
document
Bornauw, M. (author), De Mulder, T. (author)
Het erosiegedrag onder invloed van een uniforme stroom van een bodemmengsel bestaande uit 80% fijn zand en 20% slib (hoofdzakelijk kaoliniet), wordt bestudeerd in een grote en een kleine retournerende goot. De resultaten van de erosieproeven in de kleine goot worden vergeleken met deze in de grote goot, gebruik makend van hetzelfde zand...
master thesis 1990
document
De Haas, B.F. (author)
Bij het erosieproces, dat aan de problemen met betrekking tot duinafslag ten grondslag ligt, dienen 2 verschillende situaties vergeleken te worden: 1e) de buiten-storm periode 2e) de storm-situatie In de eerste periode treedt langstransport en dwarstransport op en verandert de kustvorm in het algemeen langzaam. De erosie die optreedt is goed te...
master thesis 1990
document
Boschloo, E.R. (author)
Van de raaien 30.25 tlm 46.00 van de Noordhollandse kust zijn de totaalkuberingen berekend. De tijdreeksen van deze kuberingen geven over het algemeen een fluctuerend beeld te zien, als gevolg van de afwisselend jaarlijkse aanzanding en erosie. Om een netto gedrag vast te stellen kan gebruik worden gemaakt van een linearisering, waaruit de ...
master thesis 1990
document
De Roos, R.G. (author)
Bij de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen in een haven moet bij het doorlopen van alle ontwerp en lokatiekeuzeaspecten speciale aandacht worden besteed aan de veiligheidsaspecten. Bij gevaarlijke stoffen wordt gedacht aan stoffen die giftig, brandbaar pf explosief zijn als ze in een bepaalde concentratie in de lucht aanwezig zijn. Om...
master thesis 1990
document
Kraak, A.W. (author)
Jack-up offshore structures have a natural period which lies in the high frequency tail of the spectra of North Sea storm waves. This taxi has Significant energy and the jack-up may experience significant dynamic Data have become available from field measurements of the dynamic behaviour of the Maersk Guardian jack-up rig. These data have been...
master thesis 1990
document
Buyze, J.G. (author), Schram, A.R. (author)
In het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft is modelonderzoek gedaan naar de werking en de stabiliteit van zandworsten. De volgende onderdelen zijn onderzocht: - stabiliteit van grondkribben onder stroming. - Golftransmissie over onderwatergolfbrekers - stabiliteit van onderwatergolfbrekers onder...
master thesis 1990
document
Groenewold, F.J. (author)
Het goederenverkeer door de haven van New Mangelore is de laatste jaren fors toegenomen. Als resultaat daarvan moest de maximum capaciteit voor overslag van stukgoed en droge bulk al volledig worden aangewend. Een verkeersprognose voorziet voor het einde van de eeuw nog eens forse toename van het verkeer door de haven, waaronder containers en...
master thesis 1990
Searched for: year:1990 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 27)

Pages