Searched for: year:1993 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 36)

Pages

document
De Graaff, W.J. (author)
The pipavav port in western Gujarat, India, will be developed in two phases, one projected for 1997 and the second for 2010. In the first phase four terminals are projected on the northern side of the bay. (See appendix II for a map of the project site.) One of these terminals will be a multi-purpose terminal for the handling of bagged rice and...
master thesis 1993
document
Van der Put, J.L. (author)
In het voorstudieverslag HSL-kruising Hollands Diep en tussenrapportage HSL-kruising Hollands Diep is het kader aangegeven waarbinnen deze eindrapportage plaatsvindt. In deze eindrapportage vindt dwarsprofiel van de afzinktunnel Diep plaats en de dimensionering van Noord-Brabant.
master thesis 1993
document
Vos, O.M.T. (author)
Er wordt uitgegaan van het aangegeven voorkeurstracé. Er wordt geen aandacht besteedt aan een eventueel alternatief tracé. Het project wordt beperkt tot het ontwerp van een alternatieve aanleg voor lange baanvakken, inclusief de bijbehorende kunstwerken. Speciale kunstwerken ter plaatse van kruisingen met rivieren en kanalen worden niet nader...
master thesis 1993
document
Bijl, W. (author)
In het Noordzeegebied kunnen ook tsunami-golven voorkomen die opgewekt zijn door een aardbeving buiten dit gebied. Met name het zeegebied ten noorden en noordwesten van het Noordzeegebied is in dit verband van belang. In dit noordelijk zeegebied is de kans op een tsunami-opwekkende aardbeving aanmerkelijk groter dan in het Noordzeegebied. M.b.t....
master thesis 1993
document
Frijters, M. (author)
Het onderwerp van dit rapport is een onderzoek naar het lengte-effect bij dijken voor het mechanisme overlopen. Het lengte-effect houdt in dat de faalkans van een ringdijk groter is dan faalkans van het dijkvak met de maximale faalkans, omdat belasting en sterkte langs de waterkering kunnen variëren waardoor de belasting als het ware vaker de...
master thesis 1993
document
Biemond, P.G. (author)
Een goed alternatief voor een bij strandsuppleties naar de wal persende sleephopperzuiger is een gescheiden systeem, met een 'rehandle dumpput' . De sleephopperzuiger dumpt hierbij het gewonnen zand in een put, waarna een tweede werktuig dit zand verder richting het strand verpompt. Het doel van deze studie is de uitwerking en de inpassing van...
master thesis 1993
document
Burgers, R.W.J. (author)
A study has been conducted to investigate the wave attenuation characteristics and the mooring forces of a new concept of a floating breakwater concept i n a three-dimensional wave situation with regular waves. A literature study showed that the mooring forces of a floating breakwater in a two dimensional wave situation hardly had been studied....
master thesis 1993
document
Guinée, M.F. (author)
In 1990, in Bangladesh, the "Meghna roads and highway bridge"was finisthed. This bridge is the first one in a series of two Bridges replacing the ferries over the Upper Meghna River. During construction, and also after the finalization of the Bridge, it was revealed that the designers of this Bridge underestimated the power of the Upper Meghna...
master thesis 1993
document
Gijzen, M.H.M. (author)
The demand for electric power in India has been growing steeply during the past decade particularly in the rapid industrialising southern regions and power shortages are frequently experienced. In order to cope with this problem, several coal burning power stations will be constructed along the west coast of India. One of the projected sites for...
master thesis 1993
document
Spaan, J.W. (author)
In dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar een veelbelovend type golfenergiecentrale die elektriciteit opwekt uit windgolven: de Tapchan golfenergiecentrale. Het oorspronkelijke idee van deze centrale komt van het ingenieursbureau Norwave a.s. Bij de Tapchan golfenergiecentrale vindt de omzetting van golfenergie in elektrische energie plaats...
master thesis 1993
document
Rullens, R. (author)
When trailing suction hopper dredgers are employed, three methods of production measurement are commonly used. These are: 1. in-situ measurement 2. measurement in the pipeline 3. measurement in the means of transport Before a choice can be made, the advantages and disadvantages of the methods of production measurement have to be assessed in...
master thesis 1993
document
Kuiper, R.R. (author)
Voor een tunnelproject wordt het steeds moeilijker om een locatie voor het bouwdok te vinden, daarom is het aantrekkelijk om een bestaand bouwdok te gebruiken en de elementen over langere afstand te vervoeren en dus ook over zee. In het afstudeerproject is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het transport over zee en met name naar...
master thesis 1993
document
Van Paassen, B. (author)
De in 1978 gereedgekomen golfbreker van Arzew werd in 1980 onverwacht zwaar beschadigd. In dezelfde periode traden vergelijkbare schadegevallen op bij andere grote golfbrekers rond de Middellandse Zee. Dit is onder andere aanleiding geweest tot veel onderzoek wat de kennis op het gebied van golfbrekerontwerp vergroot heeft. Voor dit...
master thesis 1993
document
Tjabbes, P.T. (author)
In dit afstudeerrapport is gekeken naar nieuwe logistieke systemen voor het containertransport tussen Rotterdam en de inland-Rijn-terminals. Bij deze systemen wordt gebruik gemaakt van duwboten en duwbakken. Er worden in principe twee soorten duwboten onderscheiden, namelijk transportduwboten en dstributieduwboten. Langs de Rijn worden parkings...
master thesis 1993
document
Kops, A.J.G. (author)
In deze studie is geprobeerd om een verklaring te vinden voor een opvallend erosiesedimentatie- patroon rond Egmond aan Zee, in het kustvak tussen raai 30.25 en raai 46.00. Wanneer de mate van kustvooruitgang en kustachteruitgang langs de kust wordt uitgezet blijkt een golfachtig patroon op te treden met een kenmerkende golflengte van ongeveer 2...
master thesis 1993
document
Van der Vorm, P. (author)
In de Rotterdamse haven staat een groot aantal dukdalven. Bij het ontwerp wordt gebruikgernaakt van de langer bestaande methode Blum. Recent is door Rijkswaterstaat en Grondmechanica Delft een nieuwe methode ontwikkeld. Hierbij is een model gemaakt in het discrete elementen programma Tilly. Dit was aanleiding voor Ingenieursbureau Havenwerken...
master thesis 1993
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Het transport en de erosie van mengsels van zand met 10 tot 30 % slib is onderzocht. Zowel het transport in de algemene zin als de erosie rond pijpleidingen is in beschouwing genomen. De transport karakteristieken van zand waar zich slib in bevindt verschillen van die van zuiver zand. De critische bodem schuifspanning neemt toe voor een...
master thesis 1993
document
Boer, P. (author)
Om te beginnen is de hydraulische situatie ter plaatse van een toekomstige Hartelkering nader uitgewerkt. Met name aan het uitwerken van de situatie die ontstaat a.g.v. het overstromen van de hefdeur is het nodige zoekwerk in vakliteratuur vooraf gegaan. Op basis van de resultaten van het hierboven genoemde uitzoek- en denkwerk is vervolgens een...
master thesis 1993
document
Janssen, C.M. (author)
Cross-shore sediment transport is an important phenomenon in coastal engineering, which mainly accounts for the short-term changes in the coastline. To study on- and offshore transport the evolution of the beach profile is considered. For investigation of the beach profile small-scale physical models are often used. A problem in using a physical...
master thesis 1993
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
Searched for: year:1993 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 36)

Pages