Searched for: year:1995 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Van Broekhoven, S.H. (author)
Onderzoek gedaan naar aanleiding van het Saemangeum project (Korea). Analyse en physisch modelonderzoek naar de volgende vragen: 1. in hoeverre een deel van het totale verval over het sluitgat wordt afgebouwd boven de bodem verdediging; 2. welke K-waarden moeten worden gebruikt bij de bepaling van de stabiliteit van de stenen op en achter de...
master thesis 1995
document
Raaijmakers, R.M. (author)
For years it has been customary, in the prediction the Low Frequency (LF) dynamic behaviour of moored offshore structures, to assume that the mooring system only influences the restoring force characteristics. The contribution of the mooring system to the total system damping was neglected. Research and model tests in recent years have shown...
master thesis 1995
document
Kerckhoven, J.D.M. (author)
The morphological behaviour of estuaries is complex and at present (1995) not well understood. Ebb and flood channels play an important role in the morphological behaviour of an estuary. In order to get more insight in the morphological behaviour of such systems it is studied whether a 1-D morphodynamic network model gives insight in this...
master thesis 1995
document
Van Woudenberg, C.C. (author)
In het kader van onderzoek naar processen die zich langs de Nederlandse kust afspelen, is in 1981 en 1982 een onderwater zanddam aangelegd bij Loswal Noord ter hoogte van Hoek van Holland. Deze onderwater zanddam is nagenoeg loodrecht op de overheersende getij stroomrichting gepositioneerd. Het doel van de aanleg van deze onderwater zanddam was...
master thesis 1995
document
Siregar, P.J.B. (author)
The "Guide for Concept Design" is prepared by the Working Group 30 (WG30) in order to provide practical guidelines for the design of approach channels and fairways. WG30 is a joint working group formed by the Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) and International Association of Ports and Harbours (IAPH). As part...
master thesis 1995
document
Stenmetz, R.O. (author)
Om cruiseschepen te ontvangen op Saba, Nederlandse Antillen, zijn een aantal alternatieven ontwikkeld. De haven wordt ook gebruikt als goederenhaven en hiervoor is een prognose opgesteld voor het jaar 2005. De golfsituatie was onbekend en daarom is door middel van programma's een golfklimaat berekend voor en in de haven. Het alternatief dat het...
master thesis 1995
document
Somers, C. (author)
De bresgroeiproef in 't Zwin op 7 oktober 1994 heeft onder andere een serie trillomeetgegevens opgeleverd. Een trillo is een speciaal voor deze proef ontwikkeld instrumentje, dat kan worden gebruikt om de bodemligging in de bres te bepalen. Er zijn registraties van veertig trillo' s beschikbaar; deze zijn in dit rapport uitgewerkt tot een aantal...
master thesis 1995
document
Laan, P.W. (author)
In Amsterdam worden de voormalige havengebieden langs de zuidelijke U-oever herontwikkeld tot moderne woon- en werklocaties. De ontsluiting van deze zone zal gebeuren door de zogenaamde U-boulevard. Deze U-boulevard sluit aan de westkant van Amsterdam op de Ringweg (AIO) West aan, bij Sloterdijk. Aan de oostkant van Amsterdam sluit de U...
master thesis 1995
document
Merckelbach, L. (author)
In this thesis the modelling of water wave propagation over uneven bottoms using Boussinesq-like models with higher-order frequency dispersion is studied. Boussinesq-like equations describe the propagation of weakly non-linear shallow water waves. As for long waves the depth-dependence of the velocity field is almost absent, the vertical...
master thesis 1995
document
Klaassen, D. (author)
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt gewerkt aan het opstellen van een algemene benadering voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen (bepaling van inundatierisico). Voor beweegbare waterkeringen moet, naast de kans op overslag van water over de kering of het bezwijken van de constructie, ook de kans dat de kering...
master thesis 1995
document
Bruins, L. (author)
Bij grote vliegtuigbelastingen zoals die voorkomen bij landingsbanen en platformen op Schiphol, wordt een cementgebonden fundering toegepast. Deze fundering dient tot spreiding van de belastingen naar de ondergrond, zodat de spanningen daar niet worden overschreden. Om scheurvorming in de fundering te reguleren wordt na verdichting een rooster...
master thesis 1995
document
Bakker, F. (author)
Om te onderzoeken welke invloed chaotische advectie kan hebben op een doorgaande stroming is een tweedimensionaal horizontaal computermodel gemaakt met de naam Xadvec. Het model beschrijft een ondiep rond meer waarin door de wind en door een constant doorstromend debiet een stroming wordt opgewekt. De windrichting varieert periodiek met de tijd....
master thesis 1995
document
Kambier, P.J. (author)
De Westerschelde vormt een grote barrière voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland, hierbij gaat het voornamelijk om het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. Door middel van een vaste oeververbinding wil men de barrière verkleinen en de economie binnen de regio stimuleren. Om tot een goed ontwerp te komen heeft de...
master thesis 1995
document
Mooijman, P.J.C. (author)
Volgens het 2e Structuurschema Verkeer en Vervoer moet de Maasroute toegankelijk worden voor tweebaksduwvaart in gestrekte formatie. De bocht in het Julianakanaal bij Elsloo is een van de knelpunten die bij de modernisering van de Maasroute opgelost dienen te worden. Ter plaatse van Elsloo maakt het kanaal namelijk een scherpe bocht om de rivier...
master thesis 1995
document
Berkhout, B.M. (author)
Volgens het ontwerp van deze combinatie wordt de Westerschelde Oever Verbinding uitgevoerd als een geboorde tunnel, bestaande uit twee buizen met een uitwendige diameter van 11.30 meter. Vanuit de startschacht nabij Terneuzen wordt de tunnel onder de hele Westerschëlde door naar Zuid-Beveland geboord. Even ten westen van Ellewoutsdijk wordt de...
master thesis 1995
document
Wolters, A.F. (author)
De temperatuur op aarde stijgt. Een gevolg van deze temperatuurstijging is zeespiegelstijging. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de weersomstandigheden kunnen veranderen. De gemiddelde windkracht zou kunnen toenemen waardoor de golfhoogtes kunnen toenemen. Ook de gemiddelde windrichting zou kunnen veranderen. Een en ander zal gevolgen hebben...
master thesis 1995
document
Bijvelds, M.D.P. (author)
This thesis describes the numerical modelling of discharges where density differences play an important role, in particular positive buoyant cooling water discharges. Two regions, in which the hydrodynamics are influenced by the discharge, can be distinguished; the near-field and the far-field. In the former region the initial jet...
master thesis 1995
document
Plate, S. (author)
Breakwaters differ from each other by their functions or their type. The most important function of breakwaters is to allow the ships to be loaded and unloaded in calm water conditions and to provide dock or quay facilities. Several types of breakwaters can be distinguished, depending on their operation and design. The most common breakwater...
master thesis 1995
document
Van Liebergen, J.C.G. (author)
This study contains two topics which are important for the use of a one-dimensional computer model, calculating morphological changes in time. Firstly, for a good prediction of the morphological changes by the model a good reproduction of the water movement and the sediment movement is necessary. One of the conditions for a good reproduction of...
master thesis 1995
document
Van Engelen, H.J. (author)
Onderzoek naar de invloed van drijvende golfbrekers op de kust van Delfland. Om de werking te zien van het zanddiode-principe in te zien, is zowel voor het langstransport als het dwarstransport, een mathematisch model toegepast op de Delflandse kust. Uit de berekeningen van het langstransport kwam naar voren, dat het mogelijk was om het netto...
master thesis 1995
Searched for: year:1995 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 54)

Pages