Searched for: year:1996 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 68)

Pages

document
Viersma, R.H. (author)
Tijdens de verdieping van de Westerschelde komen grote hoeveelheden baggerspecie vrij. Met deze baggerspecie zou een eiland gemaakt kunnen worden, geschikt voor verschillende eindbestemmingen. Deze studie onderzoekt de technische haalbaarheid van een luchthaven als eindbestemming van een eiland in de Rijn-Scheldedelta. Dit gezien de actualiteit...
master thesis 1996
document
Coopmann, S.W.M. (author)
In Nederland wordt het steeds moeilijker om bouwdokken, voor het vervaardigen van afzinkelementen van een afzinktunnel, aan te leggen. Daarom wordt uitgeweken naar reeds bestaande bouwdokken, en worden de tunnelelementen over langere afstanden en ook over zee vervoerd. De krachten en momenten die door de golfbelasting, tijdens transport over zee...
master thesis 1996
document
Ten Bokkel Huinink, S.A. (author)
Because of the increase of safety requirements with respect to storage of LPG over the last ten years, underground storage is becoming increasingly significant. Storage is possible in engineering geological and in civil engineering constructions. The main features of these two solutions are presented. LPG can be stored either pressurized or...
master thesis 1996
document
Van Ditzhuyzen, M. (author)
Dit Hoofdrapport betreft een afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van vooroeversuppleties. Bij vooroeversuppleties kan men denken aan een onderwaterberm op enige afstand van en evenwijdig aan de kustlijn. Het gestelde einddoel van dit onderzoek is een afweging van de kosten en baten van een aantal mogelijke uitvoeringsvarianten voor de...
master thesis 1996
document
Pruisken, H.J.A. (author)
Rijkswaterstaat, Directie Oost Nederland gaat de komende jaren investeringen doen in de capaciteit en de veiligheid van de hoofdtransportas Waal ten behoeve van de scheepvaart. De vaarwegcapaciteit van de Waal moet worden verhoogd. Eén van de knelpunten in de rivier is de bocht bij St. Andries die niet voldoet aan de veiligheid en de vereiste...
master thesis 1996
document
Van de Veire, B. (author)
De kaden bij de marine containerterminals in Noord-Westeuropa hebben een lage bezettingsgraad. De investeringen in de kaden leveren daardoor een laag rendement op. Als oplossing voor dit probleem is het combi-terminal concept naar voren gekomen in de voorgaande studie "Innovatief kade-concept". Bij dit concept worden naast containerschepen ook...
master thesis 1996
document
Van der Wal, R.J. (author)
Especially during storms the coast-profile can change dramatically. During storms large waves cause high oscillatory water velocities near the bottom and the bed becomes plane and sheet flow becomes the dominant sediment transport mode. Because field measurements are difficult to perform in-situ, laboratory experiments concerning these processes...
master thesis 1996
document
Hafkamp, T.P. (author)
In de Golf van Khambat, in het westen van India, bestaan plannen voor de constructie van een getijdecentrale, mogelijk in combinatie met een zoetwateropslag voor irrigatiedoeleinden. De redenen voor deze plannen zijn tweeledig. • Ten eerste varieert het getij verschil in de Golf in normale omstandigheden tussen 4,5 m voor een doodtij (het getij...
master thesis 1996
document
Akdag, C. (author)
The region of South China Sea and the Indonesian waters, covering an area of about 9 million km2, is characterised by a very complex tidal behaviour. This region, which will be called the South China Sea throughout this report, is entangled between the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Therefore the tides in the South China Sea are driven by...
master thesis 1996
document
Jongbloed, J.W. (author)
The flow in a river bend has a large influence on the cross-sectional profile of the bend. Due to the curvature of the bend a secondary flow, which is perpendicular to the main flow, occurs. The secondary flow is directed outwards in the upper part of the cross-section and inwards in the lower part of the cross-section. It causes by means of the...
master thesis 1996
document
Gerritsen, A.H.A.M. (author)
Het afstudeeronderzoek bestaat uit vier onderdelen, te weten: • Onderzoek om enig gevoel te krijgen voor de mogelijkheden en beperkingen en de te hanteren coëfficiënten en grootheden bij toepassing van TRISULA voor het modelleren van door langsstroom aangedreven havenstromingen. • Onderzoek naar het huidige aanslibbingsmechanisme van jachthaven ...
master thesis 1996
document
Slijkhuis, K. (author)
Om waterstanden statistisch te kunnen analyseren moet gewerkt worden met een reeks homogene en onafhankelijke waarnemingen. Er zijn in dit onderzoek twee reeksen met waterstanden geselecteerd uit de waarnemingen die gedaan zijn in de periode van 1887-1994 in Hoek van Holland. De ene reeks is een reeks met jaarmaxima. Deze reeks waarnemingen is...
master thesis 1996
document
Postma, B. (author)
In Nederland wint sinds kort het boren van tunnels steeds meer aan terrein. Er is echter nog weinig bekend omtrent het boorproces van het gronddrukbalansschild in zandige formaties en het gebruik van schuim als konditioneringsmiddel. Inzicht in de invloed van de konditionering op de besturingsparameters van het gronddrukbalansschild is derhalve...
master thesis 1996
document
Groenewoud, M.D. (author)
In the framework of the NOURTEC project experimental nourishments have been executed. The NOURTEC project is an EU-research project in the scope of the program for Marine Science and Technology (Mast II). NOURTEC stands for Innovative Nourishment Techniques Evaluation. Full-scale experiments have been carried out in three different countries ...
master thesis 1996
document
Schoenmakers, E.J.M. (author)
In dit afstudeerrapport komen zaken aan bod die gaan over het gebruik van containerterminals. Als eerste wordt een studie verricht naar de te verwachten ontwikkelingen in de containervaart. Het blijkt dat de afmetingen van containerschepen momenteel fors groeien. Dit komt door de opleving van de economie, de voortschreidende automatisering aan...
master thesis 1996
document
Helbo, T. (author)
Unexpected failure of subaqueous excavated slopes in the form of flow slides is considered in this graduate study. Excavated slopes are not the same as slopes constructed by means of hydraulic fill. Several recent flow slide failures in sand borrow pits, together with qualms in engineering practice about not knowing exactly what fundamental...
master thesis 1996
document
De Nijs, R. (author)
Tijdens tunnelboringen onder de Nederlandse bodemomstandigheden wordt gevreesd voor het verschijnsel verweking. Verweking is een verschijnsel waarbij verzadigde losgepakte zandgronden ten gevolge van een belasting overgaan van een stabiele naar een vloeibare toestand, dit als gevolg van een toegenomen poriënwaterdruk welke de effectieve...
master thesis 1996
document
Caan, C.P. (author)
In Nederland wordt, ter vervanging van de huidige ontwerpmethodiek op basis van een overschrijdingskans, gewerkt aan een nieuwe, probabilistische ontwerpnorm voor de zee- en rivierdijken. Deze nieuwe norm wordt gebaseerd op een risicobenadering. Hierbij bestaat het risiko uit de kans op een overstroming, gecombineerd met de schade die daardoor...
master thesis 1996
document
Bommelijn, R.M.W. (author)
Doel van dit projekt is het aanwijzen van een lokatie voor het bouwen van een stuwcomplex, waama er een ontwerp voor de stuw wordt gemaakt en er wordt gekeken naar een manier om de bouw van het stuwcomplex uit te voeren. Tevens wordt aandacht besteed aan het opwekken van energie door middel van een energiecentrale. In het afstudeerrapport van W...
master thesis 1996
document
Kroes, J. (author)
Puerto Rico is one of the Greater Antilles, situated in the Caribbean. To the west lie the other, larger islands of the Greater Antilles, while to the east the islands of the Lesser Antilles are situated. The largest port of Puerto Rico, the port of San Juan, is presently the number 17 container port in the world and the largest port in the...
master thesis 1996
Searched for: year:1996 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 68)

Pages