Collection: education
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Bosch, A. (author)
In dit ontwerpboek zal chronologisch het proces weergegeven worden van het ontwerpproject van bsc 6 Real estate & Housing van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Het boek laat een transformatie zien van een bedrijfshal waar nu een vuilverwerkingsbedrijf zit naar een strak, modern en innovatief pand dat een innovatiecentrum en hogeschool...
bachelor thesis 2010
document
Breider, S. (author), Van Velzen, J. (author)
Van een kantoorgebouw in zwaar weer naar een Brede School met een zonnige toekomst!
bachelor thesis 2010
document
Winters, E.J. (author)
bachelor thesis 2011
document
Van Veen, C.M.M. (author)
Met als bijlage: A0 poster. De vastgoedmarkt kampt regelmatig met een discrepantie tussen vraag en aanbod. In Nederland staat momenteel een groot aantal gebouwen leeg. Kantoren worden niet meer gevuld, mensen ontkerkelijken waardoor er kerken leegkomen, industri gebouwen komen leeg te staan, omdat de industrie verplaatst naar een betere locatie...
master thesis 2008
document
Snoep, K. (author)
Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen...
master thesis 2012
document
Warmerdam, K.M. (author)
De hoofdvraag voor het afstudeerproject is hoe een bestaand kantoorgebouw getransformeerd kan worden naar woningen met klimaat adaptieve methoden? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven is het onderzoek gericht op klimaat adaptieve methoden welke toepasbaar zijn binnen de architectonische opgave binnen Nederland. Het onderzoeksdoel was om...
master thesis 2014
document
Schunselaar, T. (author)
Onderzoek naar het spanningsveld tussen behoud van monumentale waarden en toekomstig gebruik van beschermde monumenten. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met dit spanningsveld en hoe komt men tot oplossingen? Waarom worden waarden beschermd, welke waarden worden beschermd en hoe gaat men hier mee om in het vormgevingsproces? Theoretisch kader en...
master thesis 2009
document
Blom, A.U. (author)
In de toekomst zal de vraag naar nieuwbouw afnemen en zal er juist steeds meer van de bestaande voorraad getransformeerd dienen te worden. Bovendien zullen veel bestaande gebieden geherstructu-reerd worden om deze gebieden leefbaarder te maken. Hierbij kan tijdelijke transformatie een grote rol spelen. Vaak duurt het erg lang voordat - na het...
master thesis 2012
document
Buenting, L.N.F. (author)
In dit afstudeeronderzoek worden de juridische knelpunten en oplossingsrichtingen van transformatieprojecten behandeld. De doelstelling is om uiteindelijk de haalbaarheid van transformatieprojecten te vergroten.
master thesis 2012
document
Mooij, M. (author)
There is some difficulty in determining the financial feasibility of the transformation of offices to residential care facilities. This research aims to fill that gap by analyzing the operating costs of residential care facilities and developing a LCC-calculation model with which to determine the financial feasibility of said transformations.
master thesis 2013
document
Zaadnoordijk, M. (author), Claassen, R.C.T.G. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de masterrichtingen Architectuur en Real Estate & Housing. Het onderzoek richt zich op aanjagers van transformatiegebieden en is opgedeeld in twee delen. De Real Estate & Housing zijde van het onderzoek richt zich op de rol van een gebouw als strategisch middel in een transformatieopgave. Het onderzoek kan...
master thesis 2011
document
Looman, B. (author)
master thesis 2013
document
Van der Kuil, G.H. (author)
Tijdelijk transformeren van kantoorgbouwen naar woningen met behulp van prefab inbouwpakketten. waarbij wordt onderzocht wat de invloeden hiervan zijn op de kosten, kwaliteit en tijd van het bouwproces.
master thesis 2008
document
Van den Eijnden, R.C.W.M. (author)
Onderzoek en ontwerp voor een voormalig industrieel gebied in de stad Bergen op Zoom. Hoofdvraag welke wordt beantwoord is; Welk stedenbouwkundig ontwerp kan een bijdrage leveren aan de transformatie van een voormalig industrieel gebied, wat fragmentatie in de directe omgeving moet verminderen, in tijden van economische recessie?
master thesis 2014
document
Muller, R.G. (author)
Transformatie van gebouwen zal niet dé oplossing zijn om alle problemen op de kantoren- en woningmarkt op te lossen. Beter inzicht in de financiële haalbaarheid kan de mogelijkheden van transformatie vergroten. In dit onderzoek staat de invloed van opbrengstgeneratoren centraal. Hogere opbrengsten leiden tot hogere investerings- en...
master thesis 2008
document
Klompenhouwer, M.G.M. (author)
In ‘Op Niveau Wonen en Werken in Werelderfgoed’ gaan we op zoek naar het duurzame geheim van het Amsterdamse grachtenpand. Het historisch, architectonisch literatuur- en bronnenonderzoek (waar deze scriptie het eindresultaat van is) omvat een drietal naastgelegen interieurs aan de Keizersgracht in Amsterdam met elementen uit zowel de 17e, 18e,...
master thesis 2013
document
Oudijk, C.P.A. (author)
Samenvatting Betrokkenen Dit onderzoek richt zich op drie partijen; kantooreigenaren, woningzoekenden en kantoorhuurders. Kantooreigenaren: In Nederland staan veel kantoorgebouwen structureel leeg, terwijl de kantoorgebouwen nog in een goede technische staat verkeren. Woningzoekenden: Er is een grote vraag naar woningen in Nederland, vooral naar...
master thesis 2007
document
Visser, B.C. (author)
Deze master thesis beschrijft in de eerste plaats een onderzoek naar de transformatie potentie van het voormalig postkantoor van Utrecht. In de tweede plaats beschrijft het de ontwikkeling van het INKOS LT instrument als toevoeging op het bestaande INKOS model. Het INKOS model berekent de financiële haalbaarheid van een transformatietransitie...
master thesis 2013
document
Ketting, J.R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het fenomeen bedrijfsverzamelgebouwen en probeert de noodzaak tot- en het nut van deze gebouwen systematisch te benaderen. Het competitieve voordeel is hierin een aspect waarmee een projectontwikkelaar zich onderscheidt van de competitie. De zoektocht is naar het vinden van een daadwerkelijk onvervulde...
master thesis 2014
document
Joosten, M.G.H. (author)
Het ontwerp is een transformatievoorstel voor 'Woongebouw De Kreek' in Groot-IJsselmonde in Rotterdam. Waar het onderzoek vooral op de woonbehoeftes van (kwetsbare) ouderen is gericht, is het ontwerp een woonomgeving voor verschillende doelgroepen.
master thesis 2013
Collection: education
(1 - 20 of 52)

Pages