Collection: education
(20,121 - 20,140 of 20,827)

Pages

document
Suman, E.W. (author)
master thesis 1979
document
van Perlstein, E. (author)
master thesis 1979
document
Schrey, A.P. (author)
master thesis 1978
document
Korbijn, F. (author)
master thesis 1978
document
Van der Lans, R.G.J.M. (author)
master thesis 1978
document
Van Heteren, J. (author)
De door Botma bepaalde richtingen (de richtingen van de snelheidsvectoren) komen met de golfcomponentrichtingen overeen indien er per frequentie slechts één richting voorkomt. In dat geval is het onderscheidend vermogen gelijk aan het gekozen richtingsinterval, afgezien van de meetfouten en de fouten t.g.v. de lengte van de meetlijnen. De door...
master thesis 1978
document
Landman, A. (author)
Slibafzettingen blijken in het Eems - Dollard Estuarium een belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de bevaarbaarheid van het vaarwater naar Emden. In dit deelontwerp worden een tweetal getijberekeningen uitgevoerd welke de benodigde gegevens leveren voor de berekening van de aan de afzettingen ten grondslag liggende slibtransporten. Deze...
master thesis 1978
document
Dijkman, J. (author)
Field measurements of suspended sediment transport are important with respect to the development and verification of theoretical models and with respect to the description of boundary conditions in morphological computations. A wide range of instruments has been developed to col1ect samples of the sediment in suspension in order to calculate the...
master thesis 1978
document
van der Sluis, H.H. (author)
master thesis 1978
document
Van Wieringen, H.S.J. (author)
Het is tot op heden niet mogelijk gebleken om het verloop van het ontgrondingsproces in een ontgrondingskuil, langs theoretische weg, tot een bevredigende oplossing te brengen. Met name de berekening van het sedimenttransport, indien de snelheden van de vloeistof in de ontgrondingskuil gegeven zijn, brengt nog grote moeilijkheden teweeg. Doel...
master thesis 1978
document
Van Bentum, W. (author), Van Luipen, A. (author)
Deze deelstudie omvat de bestudering en ontwerp van een open verbinding voor de scheepvaart tussen het Wold.erwijd en het Veluwemeer. De huidige verbinding bestaat uiteen dijk met een s.luis (de Hardersluis) bij Harderwijk. De sluis in de Knardijk is gebouwd als tijdelijke oplossing met het doel om tezamen met de Roggebotssluis het peil op het...
master thesis 1978
document
Rodewijk, F. (author), Van Vuren, G. (author)
In hoofdstuk 2 wordt behandeld welke gebruikersgroepen schade ondervinden van watertekort en/of een te hoge zoutconcentratie van het water. Hiermee komen we op het afwegen van belangen tussen gebruikers op een bepaalde plaats en een afweging tussen gebruikers in verschillende gebieden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het kwantitatieve...
master thesis 1978
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een studie verricht naar de geldigheidsgebieden van enkele sedimenttransport formules.Een sedimenttransport formule geeft de relatie tussen de hydraulische omstandigheden en het sedimenttransport. Over het algemeen wordt de relatie gegeven met dimensieloze parameters. De meeste formules hebben slechts een beperkte theoretische...
master thesis 1978
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een onderzoek verricht naar de dijkverbetering aan de Waal bij Waardenburg. De aanleiding hiertoe was het feit, dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overeenkwam de bandijken te dimensioneren op een afvoer bij Lobith van 18000 m3/s. Deze maatgevende afvoer heeft een overschrijdingfrequentie van 1/3000 per jaar. Bij het...
master thesis 1978
document
Van Overeem, J. (author)
In samenwerking tussen Rijkswaterstaat afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging en de vakgroep Kustvlaterbouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft is een serie rekenprogrammma's tot stand gekomen met het doel de veranderingen van kustvormen onder invloed van golfaanval te voorspellen. In 1975 heeft Casteleyn...
master thesis 1978
document
Schepers, J.D. (author)
In een modelgoot wordt door het golfschot naast een periodieke golf in het algemeen ook een stoorgolf opgewekt. Aangezien de voortplantingssnelheid van deze golven ongelijk is wordt door niet-lineaire interactie nog een golf opgewekt, de interactiegolf. Daardoor vertoont het totale golfbeeld een ruirntelijke periodiciteit die gekarakteriseerd...
master thesis 1978
document
Schepers, J.D. (author)
Er zijn door o.a. Vetlinga en Schepers proeven gedaan in een laboratoriumgoot ter bepaling van zandtransport in de voortplantingsrichting van golven onder invloed van die golven. Doel van deze proeven is om neer inzicht te krijgen in de opwoeling van het bcdemmateriaal aan de bcdem en op die manier in het zandtransportmechanisme . In al die...
master thesis 1978
document
Schaap, H.A. (author)
In dit verslag wordt een ontwerp gegeven van een piëzo-elektrisch aangedreven pneumatische voorstuurklep. Belangrijke eisen hierbij zijn: minimale stuurspanning, minimale stuurenergie, minimale afmetingen en een schakeltijd van minder dan 20 msek. Om te komen tot een gefundeerd ontwerp wordt achtereenvolgens het gedrag van de motor, klep en...
master thesis 1978
document
Deelen, C. (author)
De opdracht is tweeledig: - een inventarisatie moet gemaakt worden van bestaande in- en uitlaatkonstrukties aan de hand van WL-rapporten en andere publikaties. Hieruit kan wellicht een eerste indruk verkregen worden in welke omstandigheden die in- en uitlaatkonstrukties optimaal te gebruiken zijn, - er moet een rekenprogramma worden opgesteld...
master thesis 1978
document
Bosma, J. (author)
master thesis 1978
Collection: education
(20,121 - 20,140 of 20,827)

Pages