Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,171)

Pages

document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Van de Kerk, F. (author), Olthof, M. (author)
Deze studie bestaat uit een vooronderzoek, gevolgd door drie deelonderzoeken. Vooronderzoek (deel I): Van de Noorder- en Zuiderhavendam te Hoek van Holland wordt nagegaan wat de ontwerp- en uitvoeringsfilosofie geweest is. Dit onderzoek richt zich met name on: 1 - de ontwikkeling van het dwarsprofiel. 2 - de dimensionering van de bekledingslaag...
master thesis 1986
document
Loopstra, O.B. (author)
master thesis 1985
document
De Winter, G. (author), Mulder, E.J.H. (author)
Na een vooronderzoek naar de situatie van de konventionele stukgoedbedrijven in het oude Rotterdamse havengebied is als hoofdontwerp gekozen voor een terminal-layout van een konventioneel stukgoedbedrijf of een eventueel samenwerkingsverband tussen een aantal van hen. Om iets te kunnen zeggen over de layout cq. de buffergrootte van een...
master thesis 1985
document
Van der Stel, J.A. (author)
De vorm van een kust is over het algemeen niet stabiel, maar vertegenwoordigt een momentaan evenwicht in het krachtenspel der elementen. Ze is onderhevig aan een kontinu proces van erosie en/of sedimentatie. Voor een effektieve kustverdediging is het derhalve van groot belang de processen te kennen die bij het transport van sediment een rol...
master thesis 1985
document
Griekspoor, T. (author)
Dit verslag geeft een stap voor stap beschrijving van het oplossen van een door de vakgroep kustwaterbouwkunde gesteld probleem. Binnen deze vakgroep was behoefte aan een computerprogramma dat in combinatie met een staafkrachtenprogramma geschikt is voor het maken van een statische analyse van ruimtelijke vakwerkconstructies in zee (jackets e.d....
master thesis 1985
document
Stoop, B.T.J. (author)
master thesis 1985
document
Koene, F.A.C.M. (author)
master thesis 1985
document
Zeef, E. (author)
master thesis 1985
document
Janssen, M. (author)
master thesis 1985
document
Streefkerk, B. (author)
master thesis 1985
document
Terwisga, H.B. (author)
Guyana is 's werelds derde leverancier van bauxiet. Volgens een prognose voor het jaar 1989 zal de produktie ca. 2,5 miljoen ton bedragen. Voor de export van deze hoeveelheid is Guyana afhankelijk van het gebruik van een overslagterminal op Trinidad. De ontwikkelingsmaatschappij BIDCO heeft opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken om een...
master thesis 1985
document
De Winter, G. (author), Mulder, E.J.H. (author)
In het bijzonder in de oude havengebieden van Rotterdam, waar veelal de konventionele stukgoedoverslagbedrijven zijn gevestigd, doen zich de laatste jaren problemen voor. Deze problemen zijn ontstaan door snelle veranderingen in de verschijningsvorm van het ladingpakket, door het ontstaan van gespecialiseerde scheepstypen voor bepaalde...
master thesis 1985
document
De Kock, A.C.M. (author)
In de Hoofdstukken 2,3,4,5 en 6 wordt iets verteld over waterkracht in het algemeen en het gebeuren er omheen. In Hoofdstuk 2 wordt uitgewijd over waterkracht in het algemeen in de paragrafen 1 en 2. In de paragrafen 3,4 en 5 wordt verteld over Klein Verval Waterkracht, iets algemeens, energieopbrengst, en iets over de problematiek die bij Klein...
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
Onderzoek naar het optreden van boeiverschillen ten gevolge van windinvloeden in de Bosbaan te Amsterdam. De invloed van de wind betaat uit twee delen. Een direkte invloed van de wind op de roeiboot en een indirekte invloed via waterstromingen die door de wind aangedreven worden.
master thesis 1985
document
Jadoenathmisier, G.A. (author)
In dit onderzoek is de constructieve uitwerking van een waterkachtcentrale in het Julianakanaal behandeld. De locaties zijn Born en Maasbracht. Het onderzoek bevat: - Hydraulische berekeningen - Natuurrandvoorwaarde - Functionele analyse - Hoofdafmetingen waterkrachtcentrale - Toe- en afvoerkanalen - Bouwmethode - Stabiliteitsberekeningen - Turbine
master thesis 1985
document
Van der Zee, F.A. (author)
De primaire waterkeringen van de Nederlandse kust bestaan uit duinen en dijken. De duinen vormen hierin een belangrijke schakel. In verband met de veiligheid mag het niet uitmaken of een stuk land nu door een dijk of door een duin verdedigd wordt en is het dus zaak ervoor te zorgen dat de duinen even sterk zijn als de dijken. In probabilistische...
master thesis 1985
document
Van Koppen, P. (author)
Morfologische berekeningen in de rivierwaterbouwkunde zijn sterk afhankelijk van metingen. Modellen worden geijkt aan de hand van het gemeten sedimenttransport en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt hiervan verlangd. Het meten van het zgn. bodemtransport staat in deze studie centraal; in het bijzonder het gebruik van de...
master thesis 1985
document
Vermeer, K. (author)
This report consists of five major parts. In Part I agiobal description of the project is given. In Part 11 the results of the definition study are presented and in Part 111 the results of the functional and technical design. Part IV gives a description of the two developed computer programs (ODIRMO and CREADATA). In Part V the test cases for...
master thesis 1985
document
Kalsbeek, H.L. (author)
master thesis 1985
Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,171)

Pages