Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,152)

Pages

document
Kalsbeek, H.L. (author)
master thesis 1985
document
Roosendaal, B.R. (author)
In de hoofdstudie is ervoor gekozen om de huidige haven Taichung op Taiwan, momenteel geschikt voor bulkcarriers tot 60000 dwt, te ontwikkelen tot een diepe zeehaven waarin bulkcarriers tot 130000 dwt ontvangen kunnen worden. De huidige havendammen voldoen niet. De situatie is zo dat schepen binnen komen varen met zulk een snelheid dat alleen de...
master thesis 1985
document
Thijsse, M. (author)
Op grond van een bepaalde verwachting van het scheepvaartverkeersaanbod, worden de vaarwegklasse en het maatgevende schip m.b.t. de dimensionering van het kanaaldwarsprofiel bepaald. Uit de gewenste economische verkeersafwikkeling volgen de minimum afmetingen van het dwarsprofiel. Door verruiming van dit minimum profiel wordt een economisch...
master thesis 1985
document
Sastro Prajitno, R.P. (author)
In het kader van de eindstudie in de richting waterbouwkunde aan de afdeling der civiele techniek is dit verslag geschreven. Het doel van deze studie is een ontwerp te maken voor een kade constructie aan de westzijde van de Brittannie haven, waar container-schepen van 20.000 DWT kunnen aanleggen. De opbouw van dit rapport is als volgt: In...
master thesis 1985
document
Van Berk, A.H. (author)
In het 1e deel van het afstudeerverslag van A.H. van Berk (lit. 1) werd de vraag gesteld of een baggersysteem voor het kustonderhoud van de Kop van Goeree met de punaise (fig. 0) in één van de wingebieden A, B of C (fig. 2) kan konkurreren met een systeem met een cutterzuiger in wingebied E. Voor het antwoord op deze vraag zijn de kosten van...
master thesis 1985
document
Tavenier, M. (author)
In the first fase of this study, attention is paid to the cross section of the dam for a plant in Cumberland Basin, capacity 1085 MW. Chosen is for generation over the ebb with use of bulb turbines. The main subject of this study was the design of the turbine caisson. The main subjects are Design principles, Dimensions, Loading and Foundation....
master thesis 1985
document
Besselink, P.W. (author)
Deel I: hydraulisch deel Deel II: Morfologisch deel Het afsluiten van waterlopen kan in veel gevallen op goedkope wijze geschieden door een sluitdam met zand op te spuiten. Om al in een vroeg stadium een indruk van de kosten te kunnen krijgen, moeten de optredende zandverliezen door het sluitgat bepaald kunnen worden. In dit verslag wordt...
master thesis 1985
document
Koster, G. (author), Willemsen, M. (author)
In het vooronderzoek is voorbereidend werk gedaan voor het ontwerp van de Ro-Ro-haven. In het voor u liggende rapport staat beschreven hoe dit ontwerp verder is uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk wordt een inventarisatie gemaakt welk type schip er voor dit specifieke Ro-Ro-vervoer ingezet moet worden. Na de te vervoeren lading in hoofdstuk 3 te...
master thesis 1985
document
Moolhuijsen, E.J. (author)
master thesis 1985
document
Haasnoot, N.M.J. (author), Schinkelshoek, W.G. (author)
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten-bepalende factoren van een zandsluiting, wordt in het voorliggende werk het baggerproces besproken, voorzover dat van invloed is op het afstudeerwerk. De productie en de weekkosten van een baggerschip, in samenhang met het aantal baggerschepen, zijn de, voor de zandsluiting, relevante gegevens, die...
master thesis 1985
document
Joppe, K. (author)
In het komputerprogramma is het probleem geschematiseerd als een een-dimensionale toestand waarin alleen variaties in de vertikaal kunnen optreden. Een beschrijving van de bijbehorende vergelijkingen, turbulentiemodellen en dempingsformuleringen is gegeven in hoofdstuk 2. De numerieke modellering komt aan de orde in hoofstuk 3, evenals hiermee...
master thesis 1985
document
Van der Bijl, R. (author)
master thesis 1985
document
Hernandez, J.A. (author)
In Vlissingen , vlak naast het monument van de Ruyter op het Keizershoofd ligt een tweetal kleine havenbekkens . Gelegen in een architec tonische fraaie en vooral oude omgeving, maken de Vissershaven en Koopmanshaven deel uit van het stadsgezicht . De Koopmanshaven had vroeger een veel gro ter oppervlak , maar naarmate de stad Vlissingen groeide...
master thesis 1985
document
Roelvink, J.A. (author)
Er is een onderzoek gedaan naar zandconcentratieverdelingen onder regelmatige, lopende golven. De aandacht is hierbij gericht op een beschrijving van het suspensiemechanisme door middel van de diffusievergelijking. Een aantal aspecten is onderzocht: - de invloed van de niet-uniformiteit van het bodemmateriaal op de diffusiecoëfficiënt voor het...
master thesis 1985
document
Kleine, E.W. (author)
In deze studie zijn sedimenttransportberekeningen voor het Hartelkanaal uitgevoerd. Hiertoe zijn de resultaten van een eerder uitgevoerde getijberekening gebruikt (zie 2.2). Er is getracht de invloed van de scheepvaart op de sedimenttransporten te kwantificeren (2.3 en 3). Daarna is een model ontwikkeld om de invloed van getij en scheepvaart te...
master thesis 1985
document
Roosendaal, B.R. (author)
Het belangrijkste doel van het onderzoek is het opstellen van een diepzeehaven-masterplan voor de haven van Taichung. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan een tweetal deelontwerpen, een kustwaterbouwkundig en een economisch. Met betrekking tot de laatste kan vermeld worden dat gekozen is voor een zogenaamd "Central Port"- concept ten...
master thesis 1985
document
Witte, R.F. (author)
De geldigheid van de een-dimensionale retourstroomtheorie is beperkt. Zij geeft slechts een kwalitatieve indruk van de gemiddeld optredende retourstroom en spiegeldaling. De variatie van de blokkeringsfaktor de verhouding tussen nat grootspant- en kanaaldwarsoppervlak is van grote invloed op de nauwkeurigheid waarmee de retourstroom en de...
master thesis 1985
document
Oudmaijer, K. (author)
Bij het verwerken van klei door een cutterzuiger treedt veelal het verschijnsel op, dat losgesneden kleibrokken tijdens het transport in de leiding nauwelijks oplossen, óf een bepaalde afstand nodig hebben om op te lossen. Het benodigde vermogen voor het transport van nauwelijks oplossende klei is aanzienlijk hoger dan voor opgeloste klei. Het...
master thesis 1985
document
Schuhmacher, T. (author)
Viana do Castelo is een havenstad in het noorden van Portugal, en telt 15.000 inwoners. De haven was oorspronkelijk een kleine vissershaven, maar door een toename van de activiteiten in de stad, was het gewenst de havenfaciliteiten uit te breiden. Daartoe is kort geleden het volgende tot stand gekomen: - Een toegangsgeul met een diepte van 6.5 m...
master thesis 1985
document
Witte, R.F. (author)
Dit rapport behandelt het ontwerp van een kademuur-constructie aan de 8- Petroleumhaven op de Maasvlakte. Het betreft een kademuur t.b.v. containeroverslag. De grote toename van het containervervoer is de aanleiding geweest om de faciliteiten betreffende containeroverslag uit te breiden. De uitbreiding van het containeroverslagbedrijf Europe...
master thesis 1985
Collection: education
(20,141 - 20,160 of 21,152)

Pages