Collection: education
(21,901 - 21,920 of 23,053)

Pages

document
Zeguang, W. (author)
The phenomenon that waves break in sea has long been existing, but the nature of wave breaking and the effects it would bring have not been weIl understood. However, as nowadays more and more offshore installations go to deep sea and/or are operated under more violent wave climates, the effects, which are caused by breaking wave impingement up...
master thesis 1987
document
Broek, K.M. (author)
master thesis 1987
document
Franken, A.F. (author)
Oe doelstelling van het afstudeerwerk kan als volgt omschreven worden: "Het doel is om met behulp van een numeriek model de mogelijke ontwikkeling van de paleo-getijbeweging in het Noordzeebekken te rekonstrueren om zo enerzijds het inzicht in de ontwikkeling van de getijbeweging te vergroten en anderzijds de hypothese van de RGD, aangaande...
master thesis 1987
document
Van der Laan, W.A.M. (author), Nieboer, H.E. (author)
Zeeuws-Vlaanderen is een relatief achtergebleven gebied binnen Nederland. Het ontbreken van een vaste oeververbinding is hier mede schuld aan. Deze kan het beste worden gerealiseerd in het trace Terneuzen-Ellewoutsdijk. Het plan van de provincie om de verbinding als een geboorde tunnel uit te voeren stuit op grote praktische en...
master thesis 1987
document
Van den Broek, R. (author)
Het afstudeerwerk bestond uit drie min of meer afzonderlijke delen. Het resultaat van het hoofddeel, de algemene havenstudie, is weergegeven in het eerste rapport. Het tweede rapport behandelt de constructieve uitwerking van één van de alternatieven. Dit is niet de oplossing welke in het eerste deel is aanbevolen. Deze bleek te weinig...
master thesis 1987
document
Olieman, M.A. (author)
In Wemeldinge bevindt zich het sluizenkomplex dat het kanaal door Zuid-Beveland verbindt met de Oosterschelde. Na 1993 zal dit komplex buiten werking gesteld worden en moet er een andere funktie voor gevonden worden. Na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de waterkering en het handhaven van de...
master thesis 1987
document
Fokkema, D. (author)
master thesis 1987
document
Van Kleunen, P.J. (author), Groeneveld, P.N.A. (author)
Sinds de ontwikkeling en beschrijving van het gewapende grond principe door de Franse architect Henri Vidal is er veel onderzoek gedaan naar het gedrag van gewapende grond konstrukties. Dit onderzoek betrof zowel laboratorium onderzoek als metingen aan gewapende grondkonstrukties op ware grootte en op speciale proefmuren.
master thesis 1987
document
De Nijs, M. (author)
master thesis 1987
document
Visser, P.G.L. (author)
In dit verslag is een ontwerp gemaakt om een havenbassin en een vaargeul te baggeren. Het gaat om een te bouwen zeehaven aan de kust van Kelantan. Kelantan is de meest noordoostelijke provincie van het schiereiland van Maleisië. Er is in dit rapport vanuitgegaan dat gekozen wordt voor een "offshore" haven die 1.7 km. uit de kust ligt.
master thesis 1987
document
De Bruijn, P.G.A. (author)
De afgelopen 15 jaar zijn er voor gebruik in betonspecie allerlei nieuwe hulpstoffen op de markt gekomen. Speciaal voor onderwaterbetontoepassingen zijn er stoffen op basis van natuurlijke polymeren, die de betonspecie zgn colloïdale eigenschappen geven. De colloïdale eigenschap is niet nieuw in de techniek van onderwaterbetonneren. Het kan op...
master thesis 1987
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
Van Esch, K.J. (author)
Deelstudie van het afstudeerproject uitgevoerd als stage. Ten behoeve van waterkwantiteitsstudies in de provincie Utrecht is het van belang te weten hoeveel water er door het inlaatwerk Wijk bij Duurstede, dat de verbinding vormt tussen de Lek en de Kromme Rijn, ingelaten wordt. Daarom is een relatie gelegd tussen de geregistreerde water- en...
master thesis 1987
document
Turkstra, G. (author)
In dit deelrapport is de bekkendijk van een pompaccumulatiecentrale ontworpen. De dijk moet veertig meter water keren en wordt gebouwd van zand. Vanwege de consequenties bij een doorbraak van het bekken, wordt een faalkans kleiner dan Delta-norm geaccepteerd. Deze kans is aan de zeezijde van het bekken 10-4 en aan de landzijde 10-6. Als basis...
master thesis 1987
document
Kleijwegt, R.A. (author)
In dit rapport zijn theorie, experiment en enig pragmatisme samengevoegd om het inzicht in het hydraulisch functioneren van inlaatwerk Grebbesluis te vergroten. Dit heeft geleid tot een model waarmee het debiet door het inlaatwerk berekend kan worden. Het inlaatwerk Grebbesluis is daardoor boven het niveau van "black-box" uitgetild. Hiermee is...
master thesis 1987
document
Klaren, J.W. (author)
Uit het voorgaande blijkt dat er een noodzaak bestaat om op een groot aantal plaatsen de rivierdijken te verhogen en te verzwaren. Wanneer besloten wordt om een dijkvak te verzwaren dient niet alleen het dijkvlak in beschouwing genomen te worden maar de gehele dijkring. In dit rapport gaat de aandacht uit naar de vestingswerken van Woudrichem...
master thesis 1987
document
Van der Velden, E.T.J.M. (author)
Henk Steetzel (1984) is begonnen aan een onderzoek naar de concentratieverdeling in de bodemlaag. Zijn doel was de bepaling van het concentratieverloop in de bodemlaag als functie van een zuiver sinusvormige, horizontale oscillerende waterbeweging zonder netto stroom. Hij gebruikte voor zijn onderzoek ongezeefd duinzand met een D50 van 218...
master thesis 1987
document
Smits, C.F.W. (author)
De grote schaal van het sluitgat en de hoge ontwerpsnelheden hebben de zandsluiting van het Tholensche gat een werk gemaakt waarvan het de moeite waard is het ontwerp van Rijkswaterstaat, de planning van de aannemerskombinatie en het gebeurde te vergelijken. Uitgangspunt is de ervaring opgedaan bij het Tholensche gat. Er is getracht deze...
master thesis 1987
document
Laboyrie, H.P. (author)
Met de overstromingen van 1953 en 1976 is bewezen dat het Zeeschelde-bekken onvoldoende beveiligd is. Er moet een oplossing gevonden worden voor deze onveiligheid. Er zijn een tweetal factoren die aan deze oplossing een beperking geven: Deze factoren zijn de scheepvaart (zee- en binnenvaart) en de dichtbevolkte en industrieele gebieden langs de...
master thesis 1987
document
Andringa, A.J. (author)
Deelrapportage. De laatste decennia heeft een omwenteling plaatsgevonden in het ter beschikking komen van nieuwe materialen voor pijpleidingen, o.a. thermoplasten. In de baggertechniek echter worden op het stort nog steeds stalen pijpen gebruikt. Diverse proeven zijn genomen voor het bekleden van die leidingen. Behalve aan boord van schepen...
master thesis 1987
Collection: education
(21,901 - 21,920 of 23,053)

Pages