Collection: education
(21,901 - 21,920 of 23,700)

Pages

document
Kirkegaard, L.C. (author)
Every harbour has its own uniques et of natural frequencies depending on its geometry. If waves with frequencies close to one of these natural frequencies continue to enter from offshore for some time, the harbour will resonate. This phenomenon is called harbour resonance or seiching and the characteristic oscillations seiches. A moredetailed...
master thesis 1996
document
Dekker, R. (author)
This master's thesis is written using data from experiments performed in the framework of the Human Capital and Mobility program of the European Union. Six universities work together to solve some of the unknown aspects related to the use of submerged breakwaters along sandy coasts. In this study data from 2DV tests carried out in Delft and...
master thesis 1996
document
Reys, R. (author)
Ocean waves are random and their crests evolve non-linearly. Yet commonly used wave models correctly incorporate only one of these aspects: the models either use non-linear regular wave theory whilst ignoring the randomness or use linear random theory with empirical corrections close to the free surface. For the more realistic design and re...
master thesis 1996
document
Schulte, J.G. (author)
master thesis 1996
document
Potjer, J.M. (author)
master thesis 1996
document
Wiersum, B.S. (author)
In rivieren en kanalen worden bodembeschermingen toegepast om te voorkomen dat stromingen ontoelaatbare ontgrondingen veroorzaken. Naast natuurlijke stromingen in de rivier veroorzaken scheepsgeïnduceerde waterbewegingen deze stromingen. Een bodembescherming be staat meestal uit een toplaag met daaronder een of meer filters. De toplaag moet...
master thesis 1996
document
Van der Stoel, A.E.C. (author)
Bij de aanleg van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam moet in de binnenstad een deel van het tracé worden gerealiseerd met behulp van de tunnelboormethode. Gezien de grondverplaatsingen en grondontspanning veroorzaakt door volumeverlies in en consolidatie van de grond tijdens het tunnelboorproces, worden problemen verwacht met betrekking tot ...
master thesis 1996
document
Kramer, G. (author)
The open-ended large diameter piles, used by Woodside Offshore Petroleum Ltd. as foundation for the offshore platform in Goodwyn-A, Australia, experienced deformations during their installation. The cause of this deformation was not clear as they were never observed before. Pile tips seemed to have obtained a sort of peanut shape deformation....
master thesis 1996
document
Lemmens, R.J.M. (author)
Voor de verdediging van bodems en oevers en a1s fundering van waterbouwkundige constructies kunnen rijshouten zink- en kraagstukken warden toegepast. Een zinkstuk is een samenstel van rijshout en eventueel riet. Indien het zinkstuk wordt toegepast a1s oeverbescherming, is het in het a1gemeen lichter uitgevoerd en wordt van een kraagstuk...
master thesis 1996
document
Karelse, M. (author)
In het kader van het Project Infiltratie Maaskant van de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant wordt een waterbekken ontworpen bij het Brabantse plaatsje Lith. Aldaar zal water uit de Maas worden ingenomen in het bekken waarna het, na een verblijf van minimaal 6 weken, zal worden verpompt naar de voorzuivering. Het ingenomen water wordt tijdens...
master thesis 1996
document
Nederstigt, N.J. (author)
As a result of a number of causes, more and more human activities are shifting to offshore locations, resulting in a fast growing number of offshore structures. Not only the number of (planned) offshore structures increases, but also the diversity of the designs is growing. Nowadays these structures are often situated in deeper water. It is...
master thesis 1996
document
Kleef, M.J. (author)
Vanaf de eerste plannen voor Maasvlakte II is één van de aandachtspunten 'Bouwen met de natuur' geweest. 'Bouwen met de natuur' houdt in dat er wordt uitgegaan van de materialen en de krachten die in de natuur aanwezig zijn. Het draait hierbij om het losse beweeglijke materiaal zand en de krachten, die op het materiaal werken, zoals krachten...
master thesis 1996
document
Adriaens, F. (author), Van Rillaer, L. (author)
The objective of the present work is to see whether the transport of sediment in a turbulent free surface flow can be studied with a new method of video image analysis, called the Two-Dimensional Particle Tracking Velocimetry. A slice of a two-dimensional turbulent flow in a laboratory flume is illuminated and particles are injected. After the...
master thesis 1996
document
De Gelder, A. (author)
De Westerschelde is een complex estuarium waarin natuurlijke ontwikkelingen, menselijk ingrijpen en hydrodynamica elkaar beinvloeden. Voor het beheer van dit gebied worden o.a. numerieke rekenmodellen toegepast om de water- en sedimentbeweging in de Westerschelde te simuleren. Met behulp van het softwarepakket FINEL is een horizontaal twee...
master thesis 1996
document
Bos, K.J. (author)
This report is the result of a master thesis of the author, student at Delft University of Technology, faculty of Civil Engineering. The study was carried out at DELFT HYDRAULICS. In this report the effects of an offshore breakwater on the shore are investigated with the morphodynamic models DELFT2D-MOR and DELFT3D. These, respectively 2...
master thesis 1996
document
Aarts, C.M.M. (author)
Tijdens het zuigen van zand met een sleephopperzuiger wordt doorgeladen nadat het overvloeiniveau is bereikt en zal het gezogen debiet via de overvloeikoker overboord verdwijnen. Met dit mengseldebiet zal ook vaste stof overboord verdwijnen. De hoeveelheid vaste stof die overboord verdwijnt wordt het overloopverlies genoemd. De verhouding tussen...
master thesis 1996
document
Labouchere, C.P. (author)
The jetty, discussed in this report, has to be adapted to meet new demands. The jetty is owned and operated by P.T. Krakatau Steel (P.T.K.S.). It is used for transferring iron ore. P.T.K.S. intends to increase the steel production in the coming years and therefore wants to upgrade a certain part of the jetty. The jetty exists of three smaller...
master thesis 1996
document
Adamson, C. (author)
De drielingsluis te Maasbracht is gesitueerd aan het einde van het Julianakanaal, waar het als deel van de Maasroute weer aansluit op de Maas. In de toekomst zal de Maasroute aangepast worden aan de eisen, die worden gesteld aan een klasse ValVb vaarweg om tweebaks-gestrekte duwvaart mogelijk te maken. Als gevolg van de afmetingen van deze...
master thesis 1996
document
Kohn, S.E. (author)
This report is concerned with drop size distributions of liquid-liquid dispersions in stirred tank reactors. The application of stirring immiscible liquids can be found in e.g., suspension polymerisation processes. Little is known about scaling up these processes. Industry is particularly interested in the scaling rules for the mean drop...
master thesis 1996
document
Wilschut, M. (author)
In dit afstudeerproject is gezocht naar bouwmethoden met een kleinere wederzijdse afhankelijkheid. Verschillende varianten zijn gegenereerd en tegen elkaar afgewogen. Twee varianten lijken het meest geschikt voor een minder afhankelijke bouwmethode. Bij beide varianten wordt eerst de tunnel geboord, waarna een bouwput, gemaakt met diepwanden, in...
master thesis 1996
Collection: education
(21,901 - 21,920 of 23,700)

Pages