Collection: education
(22,081 - 22,100 of 23,053)

Pages

document
Rohde, A.A.J. (author), Durian, M.J. (author)
In dit deelontwerp kunnen vier blokken onderscheiden worden. Het eerste blok bevat alle van belang zijnde randvoorwaarden, die wat uitgebreider in het vooronderzoek zijn weergegeven. Verder zijn in dit blok relevante conclusies uit het vooronderzoek en het hoofdontwerp met betrekking tot de plaatsbepaling opgenomen. Een algemene beschouwing van...
master thesis 1985
document
Kraaijveld, B.J. (author)
master thesis 1985
document
Kreutz, R. (author)
Dit rapport gaat in op de afstemming van de ruintelijke planning en waterkwaliteitsplanning op provinciaal niveau. De wisselwerking en verweving van het grondgebruik, als planningsobjekt van de ruimtelijke ordening, met de kwaliteit van het oppervlaktewater, als onderwerp van de waterkwaliteitsplanning, vragen om een samenhangende visie. Het...
master thesis 1985
document
Verwaal, R.C. (author)
In het kader van dit afstudeerwerk zal met behulp van computersimulatie een onderzoek worden gedaan naar het functioneren van een LNG-terminal binnen het plan Waterman, Deelplan II. In dit deel van het onderzoek zal het computer simulatie model aan de orde komen, evenals de uitkomsten- van de verschillende varianten die met het model zijn...
master thesis 1985
document
Oosting, J. (author)
In de voorstudie werden de belastingen op, en het gedrag van meersystemen diepgaand bestudeerd. Zowel belastingen tijdens het meren ( stootbelasting ) als belastingen in gemeerde toestand ( ten gevolge van wind ) werden beschouwd. Vervolgens werd voor zowel een meerstoel als een meerbalk een constructief ( deterministisch ) ontwerp gemaakt,...
master thesis 1985
document
Durian, M.J. (author), Rohde, A.A.J. (author)
In het hoofdontwerp is het accent gelegd op de drie van belang zijnde onderdelen in het ontwerpproces van een steiger: lay-out, belastingen en ontwerp. Bij het opzetten van de lay-out is gepoogd de meeste aspecten mee te nemen, mogelijkheden aan te geven en verantwoorde keuzen te maken, en dat zoveel mogelijk per constructieonderdeel. De...
master thesis 1985
document
Markus, A.A. (author)
master thesis 1985
document
Riksen, A.J.O.M. (author)
De aanslibbing van sedinent in de monding van een rivier vormt een ernstige belemmering voor de scheepvaart. In dit onderzoek is gekeken Daar de moeielijkheden om het sediment van de IJssel te gebruiken om andere projekten te kunnen verwezenlijken. Zo is gekeken naar de uitvoering van de bouw van de dijk van de Markerwaard met behulp van bet...
master thesis 1985
document
Melissant, J. (author)
master thesis 1985
document
Verwaal, R.C. (author)
Dit deel van het afstudeerwerk bevat een deelstudie. Deze heeft als opzet een aanlegconstructie ten behoeve van LNG-tankers te ontwerpen. Dit is een constructie die de energie van de aanleggende LNG-tanker kan opnemen en die de gemeerde LNG-tanker op z'n plaats kan houden. Dit gedeelte van de studie bevat het dimensioneren van de...
master thesis 1985
document
Staal, H.A. (author)
Vele oude kanalen zijn gesloten voor de scheepvaart. In Drenthe geldt dit o.a. voor het Oranjekanaal, de Beilervaart en het Linthorst Homankanaal. Oorzaak van de sluiting is de teruglopende beroensvaart op deze kanalen. De exploitatiekosten worden gezien de geringe beroepsvaart te hoog en het kanaal wordt gesloten. De sluiting voor de...
master thesis 1985
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
The Marine Spill Simulation Software Set is based on physical and information theoretical components. The physical component of the simulation model consists of a system of differential and algebraic equations that describe processes which influence the motions and characteristics of oil at sea. This report deals especially with the information...
master thesis 1985
document
Van Luijtelaar, H. (author)
Deel A: Rioleringsaspecten Deel B: Numerieke berekeningen Een gemengd rioolstelsel is een afvoersysteem, waarin zowel regen als afvalwater samen worden afgevoerd naar een rioolgemaal of zuiveringsinstallatie. Ondèr extreme weersomstandigheden, wanneer het stelsel de hoeveelheid regen niet meer kan verwerken, wordt de overtollige neerslag geloosd...
master thesis 1985
document
Marangoni, G. (author)
In this report the sediment transport at Parachique, Peru, is calculated. This has been done in two different ways. First the Bijker method has been applied. This has been done by taking the significant wave height as representative for the wave spectrum and by chosing an equivalent wave height as representative for the significant wave height...
master thesis 1985
document
Van der Veen, B. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het ontwerp van een verkeerstunnel in een aan te leggen rondweg om het centrum van Leek. Het betreft hier een twee-strooks weg uitsluitend bestemd voor autoverkeer, welke een oplossing moet geven voor de hinder van het doorgaande verkeer in het centrum van deze forensengemeente vlakbij Groningen. Om de...
master thesis 1985
document
Van der Breggen, H.M. (author), Bouwmeester, E.C. (author)
To predict the effect of a floating viscoelastic slab on the propagation and attenuation of gravity waves, a theoretical linear model has been developed. The slab has been modeled as a Kelvin-Voigt model and the fluid is assumed to be ideal. For long and short wave theory a dispersion relation for gravity waves covered by a viscoelastic slab of...
master thesis 1985
document
Dekker, L. (author)
master thesis 1985
document
Oomen, W.W.J. (author), Remeijer, R.M. (author)
Voorstudie en uitwerking van een centrale van ongeveer 350 kW nabij Hoge Bat, keuze uit diverse locaties, vergelijking diverse principeoplossingen. Bepaling maatgevende belastingen, dimensionering en economische berekening
master thesis 1985
document
Van der Linde, A.A. (author)
Vrij meanderende rivieren veroorzaken grote problemen voor de aangrenzende gebieden, vanwege de vaak onvoorspelbare en onverwachte veranderingen in de oeverlijnen in betrekkelijk korte tijd. Een van die rivieren is de Tana-rivier in Kenia, waarvan de benedenloop door z'n sterk meanderende. karakter een bedreiging vormt voor diverse in cultuur...
master thesis 1985
document
Mosselman, E. (author)
A relaxation model for the response of the main wave direction to changes in wind direction is derived with a parametric approach of the energy balance of locally generated wind waves. An expression to quantify the time scale of this model is obtained from empirical growth relations of waves in a fetch-unlimited situation. The model is compared...
master thesis 1985
Collection: education
(22,081 - 22,100 of 23,053)

Pages