Collection: education
(22,621 - 22,640 of 23,469)

Pages

document
Van Essen, A. (author)
In hoofdstuk 2 (orientatie) wordt, na een overzicht van de verschillende plannen die in het verleden voor een Maas- Rijnverbindinggemaakt zijn, een beschrijving gegeven van Maas en Rijn en het tussenliggende gebied. De huidige ontwikkelingen op energiegebied worden kort uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt -na het formuleren van de ontwerpcriteria...
master thesis 1983
document
Feijen, J. (author)
master thesis 1983
document
De Weijs, P.R. (author)
De precieze studieopdracht. kon als volgt worden omschreven: "onderzoek in constructief opzicht welk oplossingsprincipe het meest in aanmerking komt bij variatie van de kolkdoorsnede in breedte en diepten. De onderzochte varianten worden in een deelontwerp op kostengebied onderling vergeleken. Deze studie wordt door de vakgroep Civiele...
master thesis 1983
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Verlaan, P. (author)
master thesis 1983
document
Van Kleef, E.A. (author)
Aan een stationaire stroming in een laboratoriumgoot met een plotselinge zijdelingse verwijding (expansieverhouding 1,5) zijn metingen gedaan met behulp van een Laser-Doppler Anemometer. De ruwheid van de bodem is gevarieerd. Gemeten zijn de gemiddelde snelheden, in longitudinale en in transversale richting, de Reynoldsspanning en de kinetische...
master thesis 1983
document
Verbraak, J.C.A.M. (author)
master thesis 1983
document
De Boer, K. (author)
De oeverbeschermende werking van een rietkraag is eerder onderwerp van studie geweest. In 1981 zijn door de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst IJsselmeerpolders metingen in het Waard kanaal uitgevoerd. Deze metingen en de uitwerking hiervan kenden een aantal beperkingen. Bij de berekeningen van de golfdempende werking van het riet werd met een...
master thesis 1983
document
Van der Sluis, H.R. (author)
In het rapport wordt een ontwerp gemaakt voor een jachthaven aan de Nederlandse kust te Katwijk aan Zee. Op eniqe kustwaterbouwkundige aspecten - met betrekking tot een situering ter plaatse van de huidige strandlijn - wordt dieper ingegaan. Deel I: Vooronderzoek Deel II: De optimalisering van de lengte van de havendammen Deel III: De...
master thesis 1983
document
Verbeek, G. (author)
Dit rapport is het resultaat van een studie over de mogelijkheden van hoogwaterbestrijding op de Nam Mun, een rivier in Thailand. Daarbij is tevens rekening gehouden met de behoefte aan irrigatiewater voor landbouwgebieden in het stroomgebied van deze rivier. De Nam Mun is een zijrivier van de Mekong, gelegen in het noordoostelijke deel van...
master thesis 1983
document
Everaers, M.J.C. (author)
Dit afstudeerwerk bevat het conflict tussen optimaal zout/zoet beheer en optimaal scheepvaartbeheer in sluizen. Op deze problematiek worden enkele variantoplossingen gegeven.
master thesis 1982
document
Klauss, E.R. (author)
master thesis 1982
document
Talens, J. (author)
Model voor het simuleren van grondwaterstroming in dijklichamen onder invloed van golfbelastingen. Uitgevoerd onder auspicien van werkgroep 4 van de TAW.
master thesis 1982
document
Schuitemaker, Peter (author)
master thesis 1982
document
Tiemersma, J.J. (author)
Behandeld wordt een all-hydra systeem op Sri Lanka, waarin, met zekere betrouwbaarheid, door integratie van reservoirs middels elektrische koppeling de in een aantal centrales op te stellen vermogens zodanig gekozen zullen worden, dat, gegeven de aanvoer-debieten en reservoirgrootten, zoveel mogelijk energie geproduceerd kan worden. De hier...
master thesis 1982
document
Ferguson, A. (author)
Hoofddoel hiervan is te komen tot ontwerpcriteria voor oeververdedigingsconstructies van scheepvaartkanalen. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de waterbeweging zoals die veroorzaakt wordt door in een kanaal varende schepen. Vervolgens zijn de erosie-aspecten in de vaargeul en de schade aan de oeverbekledingen onderzocht. Gezien de...
master thesis 1982
document
Van Banning, G.K.F.M. (author), Kranenburg, B. (author)
Er is een tweedimensionaal numeriek getijmodel gemaakt van een gedeelte van de Zuidelijke Noordzee, teneinde de invloed van een aan te leggen energie-opslagbekken annex industrie-eiland op de getijbeweging te onderzoeken. Voor de berekeningsmethode is uitgegaan van het programma Tides, dat op de TH Delft beschikbaar is. Nadat het model geijkt is...
master thesis 1982
document
Van den Hoeven, J.A. (author)
master thesis 1982
document
Hekker, P.M. (author)
master thesis 1982
document
Middelburg, W.M. (author)
Door de toenemende containerisatie in de wereld is het voor veel havens nodig aanpassingen te maken op het gebied van kadefaciliteiten. Na een voorstudie, zie ook het rapport "vooronderzoek containerhaven CuraƧao", is besloten tot de nieuwbouw van een kade.
master thesis 1982
Collection: education
(22,621 - 22,640 of 23,469)

Pages